Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka roślin rolniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.Fs2.DRR.SM.RROXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka roślin rolniczych
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, sp. produkcja roślinna, 3 sem. II stopień, stacj. obowiązkowe
Strona przedmiotu: http://matrix.ur.krakow.pl/~bkulig
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka skal wzrostu i rozwoju roślin uprawnych, cechy diagnostyczne roślin wykorzystywane w kwalifikacji polowej roślin. Ocena wizualna występowanie niedoboru lub nadmiaru składników pokarmowych w różnych fazach rozwoju roślin uprawnych oraz ich wpływ na wzrost i zdrowotność roślin. Wykorzystanie testów glebowych i roślinnych w ustalaniu potrzeb nawozowych roślin.

Pełny opis:

Szczegółowy harmonogram wykładów z przedmiotu:

1. Charakterystyka skal rozwojowych roślin zbożowych ,

2. Charakterystyka skal rozwojowych roslin okopowych

3. Charakterystyka skal rozwojowych roślin przemysłowych

4. Charakterystyka skal rozwojowych roślin pastewnych

5-6. Cechy diagnostyczne odmian roslin rolniczych wykorzystywane w kwalifikacji polowe

7. Model żywienia roślin; koncepcja wartosci lub przedzialu krytycznego 8-9. Testy roślinne i testy glebowe

10. Określenie wielkości uzupełniającej dawki azotu pod zboza na podstawie analizy chemicznej materiału roślinnego

11. Określenie wielkości uzupełniającej dawki azotu pod rosliny oleiste, okopowe i specjalne na podstawie analizy chemicznej materiału roślinnego

12-13. Objawy niedoboru pierwiastków u roślin uprawnych

14. Nadmiar niektórych pierwiastków w roślinach uprawy polowej

15. Wpływ odżywienia roślin na ich podatność na choroby

Tematyka ćwiczeń

1. Cechy diagnostyczne odmian roślin zbożowych

2. Cechy diagnostyczne odmian roślin okopowych

3. Cechy diagnostyczne odmian roślin przemysłowych

4. Cechy diagnostyczne odmian roślin pastewnych

5-6. Cechy diagnostyczne odmian roślin rolniczych

7-8. Testy glebowe. Omówienie metody DRIS (Diagnosis Recomendation Integrated System). Obliczanie potrzeb nawozowych

9-10. Wykorzystanie glebowego testu Nmin do określenia potrzeb nawozowych roślin. Obliczanie dawki azotu pod pszenicę, kukurydzę, buraki i rzepak

11-12. Wykorzystanie testów roślinych (SPAD i NDVI) w określaniu potrzeb nawozowych

13-14 Rozpoznawanie braku i nadmiaru składników mineralnych na starych i młodych organach roślin

15 Zaliczenie

Literatura:

matrix.ur.krakow.pl/~bkulig (wykłady)

Efekty uczenia się:

wiedza:

Student:

- posiada wiedzę teoretyczną o skalach rozwojowych roślin rolniczych,

- zna podstawowe testy glebowe i roślinne,

umiejetności:

- wyodrębnia główne cechy diagnostyczne odmian roślin rolniczych,

- oblicza dawki nawozów na podstawie wybranych testów glebowych i roślinnych,

kompetencje społeczne:

- wykorzystuje wiedzę i umiejętności w celu rozwiązania postawionych zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Ćwiczenia: sprawdzian wiedzy spr. umiejętności: wykonanie zadania obliczeniowego., analitycznego, czynności, wypracowanie decyzji

- oceniana będzie poprawność i efektywność wykonania zadania, w tym współpraca w zespole. Ocena końcowa jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu w własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)