Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcjonowanie przyrodniczych obszarów chronionych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F7.FPO.NI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie przyrodniczych obszarów chronionych
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy: Ochrona środowiska, 7 sem, stacj. inż. fakultety
Rolnictwo, 7 sem, stacj. inż. fakultety
Rolnictwo, 7 sem, stacj. inż. fakultety, s. agroekonomia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 2 / semestr: 7

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NSI

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest poznanie różnych form ochrony obszarów przyrodniczych w Europie oraz różnic w ich funkcjonowaniu i możliwościach gospodarowania na nich.

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia: projektowanie obszarów chronionych i zarządzanie nimi, Światowa Baza Obszarów Chronionych, kategorie obszarów chronionych wg IUCN, formy ochrony obszarowej w różnych krajach europejskich, sieć ekologiczna Natura 2000, sposoby ochrony i sytuacje konfliktowe na konkretnych obszarach chronionych - przykłady polskie i zagraniczne.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Definicja obszaru chronionego wg IUCN. Kategoryzacja obszarów chronionych.

2. Światowa Baza Obszarów Chronionych (WDPA).

3. Paneuropejska Sieć Ekologiczna. Obszary Natura 2000 w różnych regionach biogeograficznych.

4. Porównanie systemów ochrony obszarowej w Polsce, Czechach i na Słowacji.

5. Siedliska i gatunki będące przedmiotem ochrony na obszarach Natura 2000 na wybrzeżu w regionie biogeograficznym kontynentalnym i śródziemnomorskim.

Ćwiczenia:

1. Ocena wartości obszaru dla ochrony - kryteria oceny. Metody wyznaczania obszarów chronionych.

2. Obiekty przyrodnicze i przyrodniczo-kulturowe na Liście światowego dziedzictwa UNESCO. Informacje z WDPA i strony UNESCO.

3. Sieć Natura 2000 w Polsce - stan aktualny. Obszary Natura 2000 w Małopolsce. Plany zadań ochronnych - sposób przygotowania pracy dotyczącej działań ochronnych na najbliższym, w stosunku do miejsca zamieszkania, obszarze Natura 2000.

4. Obszary chronione znajdujące się na Słowacji przy granicy z Polską - walory przyrodnicze i sposób zarządzania.

5. Sposoby ochrony brzegów morskich a zachowanie siedlisk i gatunków chronionych na nadmorskich obszarach Natura 2000.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 15,

ECTS

w tym:

wykłady 5 godz.

ćwiczenia 10 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

praca własna 10 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Symonides E. 2014. Ochrona przyrody. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

2. Pullin A. 2005. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

2. https://www.iucn.org/theme/protected-areas

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna podstawowe kryteria brane pod uwagę przy wyznaczaniu obszarów chronionych oraz metody ich wyznaczania,

- ma podstawową wiedzę o różnych formach ochrony obszarów przyrodniczych w Europie oraz różnicach w ich funkcjonowaniu i możliwościach gospodarowania na nich,

- zna zasady wykonywania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w Polsce,

Umiejętności:

- wie o konieczności uwzględniania w planowaniu przestrzennym ustaleń podanych w planach ochrony obszarów chronionych,

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa przyrodniczego regionu, kraju i Europy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Egzamin pisemny - pytania otwarte

Ćwiczenia: Test wielokrotnego wyboru

Ocena końcowa zostanie wystawiona w oparciu o sumę punktów uzyskaną za egzamin, kolokwium i przygotowaną pracę.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Miechówka
Prowadzący grup: Anna Miechówka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.