Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie produkcją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F6.ZPR.SL.REKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie produkcją
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia, 6 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Opanowanie podstawowych pojęć dotyczących produkcji przemysłowej i rolniczej oraz nabycie umiejętności podejmowania decyzji produkcyjnych.

Pełny opis:

Wykłady i ćwiczenia:

Podstawowe funkcje organizacji i zarządzania

Produkcja, proces produkcji i proces technologiczny.

Organizacja procesu produkcyjnego.

Wydajność i pracochłonność produkcji oraz czynniki je kształtujące.

Produkcyjne środku trwałe. Gotowość produkcyjna maszyn i urządzeń.

Rytmiczność i asortyment produkcji.

Zdolność produkcyjna maszyn i urządzeń.

Zarządzanie jakością produkcji. Ewolucja pojęć jakości i koncepcji zarządzania jakością.

Opracowanie strategii jakości w przedsiębiorstwie.

Wybrane metody zarządzania produkcją.

Egzamin.

Literatura:

Głowacka-Fertsch D. i Fertsch M. 2013. Zarządzanie produkcją, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań

Pająk E. 2006. Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN Warszawa.

Dwiliński L. 2002. Zarządzanie produkcją, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Zarządzanie produkcją wybrane zagadnienia. 2001. Zygmunt Mazur (red.) Kraków Scriptorium Textura.

Zarządzanie produkcją.Materiały do ćwiczeń.1993. Jasiński Z. (red.) Skrypty AE, Wrocław.

Szabłowski J., Wasiluk A.1998. Zarządzanie produkcją (zbiór zadań), Białystok.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania produkcją,

- zna podstawowe elementy materialnego środowiska pracy z uwzględnieniem specyfiki produkcji w rolnictwie,

- student zna pojęcie i rodzaje norm.

Umiejętności:

- potrafi określić na czym polega specyfika zarządzania produkcją w produkcji rolniczej,

- potrafi obliczać i interpretować podstawowe wielkości charakteryzujące proces zarządzania produkcją.

Kompetencje społeczne:

- dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie zarządzania produkcją,

- wykazuje otwartość na zmiany i innowacyjność,

- organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania określonego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Zaliczenie ćwiczeń następuje w oparciu o wyniki ogólnej oceny aktywności na zajęciach.

2. zaliczenie pisemne (ostatnie zajęcia)

Ocena końcowa: średnia ocen uzyskanych na zajęciach

Wykłady:

Metody oceniania: egzamin - forma pisemna (test wyboru).

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 15 godz.

- ćwiczenia – 15 godz.

- egzamin końcowy – 1 godz.

- konsultacje – 2 godz.

Razem: 33 godz. : 25 = 1,32 (czyli 1 pkt ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń - 5 godz.

- przestudiowanie podręczników do danego przedmiotu – 5 godz.

- przygotowanie się do kolokwium – 7 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 8 godz.

Razem godz. praktyczne: 25 godz. : 25 =1,0 (czyli 1 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 2 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Utnik-Banaś
Prowadzący grup: Katarzyna Utnik-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Utnik-Banaś
Prowadzący grup: Katarzyna Utnik-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)