Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie małą firmą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F6.ZMF.SL.RZEKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie małą firmą
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia, 6 sem, stacj. licencjat fakultety
Zarządzanie, 6 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW/Ekonomia/Zarządzanie/ ECTS =1/ semestr 6

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Zakres przedmiotu obejmuje zasady zarządzania firmą, podejmowanie decyzji w małej firmie oraz rozliczenia firmy z Urzędem Skarbowym i ZUS. Treść przedmiotu skoncentrowana jest także na formach opodatkowania podatkiem dochodowym: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne. Obejmuje także ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, rozliczenie samochodu, prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, podatek VAT w obrocie krajowym i UE. Celem przedmiotu jest opanowanie przez słuchaczy zasad zarządzania mikro i małą firmą, procedur rozliczania podmiotu z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego (ryczałtu należnego) i VAT, a także zasad rozliczania przedsiębiorcy z ZUS.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Istota przedsiębiorstwa

2. Rodzaje przedsiębiorstw

3-4. Gospodarstwo rolne

5-6. Pojęcie MSP, przedsiębiorczości, definicja mikrofirmy, małej i średniej firmy

7-8. Etapy zakładania działalności gospodarczej i formy organizacyjno-prawne

9-10. Podatek i jego cechy

11-12. Podejmowanie decyzji w małej firmie, przyczyny niepowodzeń oraz warunek sukcesu

13-14. Finansowanie przedsiębiorstw

15. Wsparcie firm środkami UE

Ćwiczenia.

1-2. Rodzaje podatków

3-4. Księga przychodów i rozchodów

5-6. Próg rentowności

7-8. Etyka i odpowiedzialność społeczna w zarządzaniu

9-10. Clienting + reklama

11-12. Plan marketingowy z prezentacją jako projekt

13-14. Film. Techniki sprzedaży, dyskusja.

15. Test zaliczeniowy

Literatura:

Rocznik Statystyczny Małych firm - kolejne lata

Żaro Z. Jak rozliczyć i poprowadzić własną firmę. Sigma Skierniewice 2001

Markowski W. J.; ABC small business'u. Wyd. Marcus s.c. Łódź, 2010 i kolejne lata

Praca zbiorowa pod redakcją B. Piaseckiego . Ekonomika i Zarządzanie małą firmą PWN Warszawa- Łódź 1999r.

Film. Techniki negocjacji. Synergia, Gdańsk, 2003

Film. Psychologia obsługi klienta.Synergia, Gdańsk, 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada podstawowe wiadomości o zarządzaniu małą firmą,

- posiada wiedzę o rozliczeniach firmy z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Umiejętności:

- potrafi rejestrować zdarzenia gospodarcze w podatkowej książce przychodów i rozchodów,

- umie wybrać właściwą formę opodatkowania,

- umie rozróżnić działania legalne i nielegalne przedsiębiorcy.

Kompetencje społeczne:

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Jedna ocena będąca wypadkową ocen z zaliczenia ćwiczeń oraz wykładów.

Wykłady:

Zaliczenie materiału z wykładów w formie pisemnej, składającej się z 3 pytań opisowych.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w następujący sposób:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%)

4. Podobny sposób obliczenia ocen jak przedstawiony przy ocenie 3,5 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) oraz bardzo dobrej (5,0 - średnio > 90%).

Ćwiczenia:

Samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych studenci wykonują:

- plan marketingowy firmy,

- praca na podstawie tekstu.

Samodzielnie studenci piszą kolokwium zaliczeniowe w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 155 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 155 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Chrystian Firlej, Leszek Kuczek
Prowadzący grup: Chrystian Firlej, Leszek Kuczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Chrystian Firlej, Marcin Kopyra, Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Chrystian Firlej, Marcin Kopyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)