Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój obszarów wiejskich w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F6.ROW.SI.ROSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój obszarów wiejskich w UE
Jednostka: Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Grupy: Ochrona środowiska, 6 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje analizę warunków rozwoju obszarów wiejskich w UE, a więc zarówno rolnictwa jak i przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego oraz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Przedstawiane są problemy, doświadczenia, przykłady państw „15” jak i nowych członków UE, zasady funkcjonowania agrobiznesu w warunkach wynikających ze WPR, rosnącej roli pozarolniczych źródeł dochodów mieszkańców obszarów wiejskich i wykorzystywaniu w tym celu zasobów gospodarstwa, aplikacyjności doświadczeń innych państw członkowskich, a także źródłom informacji o sytuacji w rolnictwie i problemach wsi UE-27.

Cele przedmiotu: przekazanie wiedzy o obszarach wiejskich UE. Szczególna uwaga poświęcana jest Strategii Lizbońskiej i jej konsekwencji dla WPR; priorytetom UE wg raportu M. Boel, zmianom struktury budżetu UE, wadom realizacji WPR wskazanym w raporcie i Oxfam, a także roli pozarolniczych źródeł dochodu oraz źródłom informacji o obszarach wiejskich.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. UE – państwa członkowskie, struktura zatrudnienia, udział rolnictwa w PKB.

2. Polaryzacja gospodarstw UE - 15, UE-25, Polska.

3. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej: przyczyny wprowadzenie, cele, zasady.

4. Problemy i priorytety rozwoju obszarów wiejskich UE - Raport M. Boel.

5. Źródła informacji o problemach rozwoju obszarów wiejskich UE.

6. Priorytety rozwoju obszarów wiejskich a budżet UE – ewolucja w latach 2004 – 2006 i 2007 - 2013.

7. Priorytety rozwoju obszarów wiejskich a budżet UE – ewolucja w latach 2004 – 2006 i 2007 - 2013.

8. Rozwój obszarów wiejskich a Programy Operacyjne UE w perspektywie finansowej 2007 – 2013.

9. Strategia Lizbońska – problemy, nakłady na badania i rozwój, transfer wiedzy.

10. Pozarolnicze źródła dochodów mieszkańców wsi w UE.

11. Alkohole państw UE: od absyntu do whisky; wódka, wina owocowe.

12. Charakterystyka wybranych nowych państw członkowskich UE: Rumunia, Bułgaria.

13. Związki i organizacje rolnicze w UE, reprezentowanie polskich organizacji w COPA-COGECA.

14. Rozwój obszarów wiejskich wybranych państw UE – Irlandia, W.Brytania, Francja.

15. Rola spółdzielni rolniczych UE w rozwoju lokalnym.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

Literatura przedmiotu musi być aktualna, stąd więc zalecane są wydawnictwa drukowane i internetowe: UKIE. EUROSTAT, FAPA, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego,

Literatura pomocnicza: Rzeczpospolita – str.: Ekonomia.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student ma wiedzę o obszarach wiejskich jako miejscu zamieszkania ok. 60% obywateli UE, o zachodzących na nich zmianach w poszczególnych państwach członkowskich,

- ma wiedzę o działaniach UE mających na celu poprawę możliwości pozyskiwania przez mieszkańców obszarów wiejskich pozarolniczych źródeł dochodów dzięki wsparciu z budżetu UE,

- zna doświadczenia poszczególnych państw UE w dywersyfikacji dochodów rolniczych i instytucjonalnym wsparciu w tym zakresie

- ma wiedzę o genezie i obecnym udziale wydatków na rozwój obszarów wiejskich w budżecie UE.

Umiejętności:

- potrafi uzyskać i interpretować dane z różnych źródeł informacji, w tym krajowych i z Eurostatu,

- wykonuje i potrafi przedstawić aktualny stan oraz procesy zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich UE oraz wybranych państwach członkowskich,

- potrafi dokonać analizy aplikacyjności doświadczeń wybranych państw UE do warunków wsi polskiej w zakresie możliwości pozyskiwania pozarolniczych źródeł dochodów.

Kompetencje społeczne:

- docenia złożoność społecznych aspektów zmian zachodzących w rolnictwie i na wsi UE, zarówno w zamożnych państwach UE, jak i w biedniejszych;

- ma świadomość ważności dziedzictwa kultury wsi zarówno w aspekcie zachowania tożsamości narodowej i lokalnej oraz jego znaczenia ekonomicznego, a co za tym idzie ograniczenia lub spowolnienia niekorzystnych społecznych skutków depopulacji wsi UE,

- ma świadomość złożoności, wieloaspektowości procesów zachodzących na wsi.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny z zakresu tematów przedstawianych na wykładach.

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)