Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing usług turystycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F6.MUT.NL.RZAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing usług turystycznych
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia, 6 sem, stacj. licencjat fakultety
Zarządzanie, 6 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW/Zarządzanie/ ECTS =2/ semestr 6

Profil: ogółnoakademicki/ Forma i poziom: SL

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Ogólne założenia koncepcji marketingowej w sektorze usługowym, prezentacja aktualnego stanu sektora turystycznego i tendencji rozwojowych, konsumenta jako uczestnika rynku usług turystycznych – adresata działań marketingowych przedsiębiorstw i obszarów turystycznych. Omówione zostaną przesłanki wprowadzenia marketingu do turystyki, struktura wykorzystywanych instrumentów marketingowych.

Szczegółowo zostaną omówione instrumenty marketingu mix usług w działalności turystycznej. Omawiane tematy zostają wsparte studiami przypadków i badań. Omówione również zostaną metody analiz marketingowych i wykorzystanie w budowaniu strategii rynkowych.

Umiejętności kompetencje: Studenci znają koncepcje marketingowe w sektorze usługowym, ze szczególną znajomością specyfiki marketingu usług turystycznych i agroturystycznych.

Pełny opis:

1 Koncepcja marketingu usług – istota, zasady, cele. Usługa jako produkt.

2 Rynek usług turystycznych – istota rynku usług turystycznych.

3 Mechanizm rynkowy w turystyce. Orientacje rynkowe.

4 Zachowanie klienta na rynku usług turystycznych. Segmentacja rynku

5 Usługa agroturystyczna – specyfika, potrzeba, klienci

6 Koncepcja marketingowa w turystyce

7 Produkt turystyczny

8 Cena usług turystycznych

9 Dystrybucja usług turystycznych

10-11Promocja usług turystycznych

12 Kadry w turystyce

13 Badania marketingowe na rynku usług turystycznych

14 Strategie rynkowe w turystyce

15 Marketing w turystyce wiejskiej i agroturystyce Trendy w turystyce światowej a działania marketingowe

Szczegółowy harmonogram ćwiczeń z przedmiotu: Marketing usług turystycznych

Nr Temat Wymiar

1. Przesłanki rozwoju marketingu w turystyce

2. Specyfika marketingu usług turystycznych

3. Struktura produktu turystycznego

4. Kształtowanie cen produktu turystycznego

5. Dystrybucja usług turystycznych

6. Formy promocji w turystyce

7. Marketing relacji w działalności turystycznej

8. Istota marketingu terytorialnego w turystyce

9. Istota marketingu bezpośredniego

10. Proces segmentacji w rozwoju turystyki

11. Strategia rozwoju turystyki i jej formy

12. Jakość usług turystycznych .

13. Badania marketingowe i ich zastosowanie w turystyce .

14. Ogólne aspekty marketingu w agroturystyce .

15. Promocja usług agroturystycznych .

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Panasiuk A. –Marketing usług turystycznych, WN PWN, Warszawa 2005

2. Domagalska-Grędys M. 2018, - Przewodnik do marketingu usług, Wyd. PWSZ w Tarnowie

3. Payne A. – Marketing usług, Wyd. PWN, Warszawa 1996

Literatura uzupełniająca:

1. Turkowski Marek – Marketing usług hotelarskich, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 1997

2. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. – Produkt turystyczny, PWN, Warszawa 2005

3 Agroturystyka i usługi towarzyszące – red. W. Musiał, Wyd. MSDR, Kraków 2005

Efekty uczenia się:

wiedza:

Student posiada wiedzę teoretyczną (popartą przygotowywaniem zagadnień cząstkowych realizowanych na ćwiczeniach) dotyczącą idei marketingu i zastosowania marketingu w turystyce.

umiejętności:

- umie określić istotę marketingu, specyfikę marketingu usług, na tle specyfiki sektora turystycznego, sporządzić sylwetkę konsumenta usług turystycznych, scharakteryzować przedsiębiorstwa biorące udział w rynku turystyczny.

- umie określić podstawowe instrumenty marketingu usług - 5P i ich wykorzystywanie w warunkach funkcjonowania sektora turystycznego.

- umie określić i zastosować źródła i metody prowadzenie badań marketingowych w turystyce.

kompetencje społeczne:

- organizuje pracę w małych zespołach w celu wykonania określonego zadania

- docenia potrzebę stałego poszerzania wiedzy, szczególnie ze względu na zmiany w otoczeniu usługodawców turystycznych,

- posiada umiejętność myślenia twórczego i krytycznego, otwartego zarówno na samodzielne jak i grupowe rozwiązywania problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. oceny za opracowanie uzgodnionego tematu/projektu (np metody marketingu stosowane przez poszczególne biura podróży lub touroperatorów) w grupach , prezentacja w PP

2. zaliczenie pisemne i zdanie projektu (ostatnie zajęcia)

Ocena końcowa; średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady - praca pisemna - test pytania otwarte i zamknięte

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady – 15 godz.

ćwiczenia – 15 godz.

egzamin końcowy – 2 godz.

konsultacje – 4 godz.

Razem: 36 godz. : 25 = 1,44 (czyli 1 pkt ECTS)

przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz.

sporządzanie projektów – 10 godz.

przygotowanie do egzaminu – 10 godz.

Razem godz. praktyczne: 30 godz. : 25 = 1,2 (czyli 1 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 2 pkt ECTS

Praktyki zawodowe:

nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.