Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doradztwo rolnicze i środowiskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F6.DRS.SI.ROSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doradztwo rolnicze i środowiskowe
Jednostka: Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Grupy: Ochrona środowiska, 6 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studentów podstawowych umiejętności metodycznych w pracy doradczej oraz w pracy informacyjnej, jakie powinni posiadać doradcy, chcąc skutecznie konkurować na rynku produktów i usług doradczych. Jest to obok wiedzy fachowej drugi niezbędny czynnik wzrostu efektywności ich pracy.

Tematyka przedmiotu obejmuje: definicje doradztwa, cele i zadania doradztwa w gospodarce rynkowej, współczesne modele doradztwa, teoretyczne podstawy doradztwa - adaptacja i dyfuzja innowacji, percepcja, elementy procesu komunikowania się, efektywność pracy doradczej, modele podejmowania decyzji, formy doradztwa i ich efektywność, rodzaje doradztwa, certyfikowanie doradców rolno-środowiskowych, techniki informatyczne w doradztwie, planowanie, monitorowanie i ocena programów doradczych, systemy doradztwa na świecie, nowoczesne metody oraz techniki pracy doradczej, źródła pozyskiwania środków finansowych.

Pełny opis:

Plan wykładów: (15x2godz.)

1. Doradztwo - definicje, rola, cele, zadania w nauczaniu doradztwa oraz wyzwania dla doradztwa w Polsce

2. Rola Doradztwa w Systemie Wiedzy i Informacji Rolniczej

3. Modele powiązań nauki i doradztwa

4. Metody wpływania na zachowanie ludzkie

5. Teoretyczne podstawy doradztwa rolniczego

6. Teoria dyfuzji innowacji: innowacyjność i innowacje w rolnictwie, proces wdrażania, kategorie osób adaptujących, proces upowszechniania, aspekty wdrażania i upowszechniania innowacji

7. Formy i metody doradztwa; Modele doradztwa indywidualnego, właściwe i niewłaściwe zachowania doradcy podczas rozmowy

8. Metody i techniki doradztwa grupowego i masowego

9. Strategia reformowania doradztwa na świecie

10. Potrzeby klientów jako podstawa doskonalenia pracy doradczej

11. Rodzaje doradztwa rolniczego w UE,certyfikacja doradców rolno-środowiskowych w Polsce

12. Organizacja doradztwa rolniczego w Polsce

13. Podstawy planowania, monitorowania i oceny programów doradczych oraz uczestnictwo rolników i innych beneficjentów w tych programach

14. Nowoczesne techniki informatyczne w doradztwie

15. Systemy doradztwa rolniczego na świecie

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 20; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

1. Ban van den A.W., H.S. Hawkins 1997. Doradztwo rolnicze (przekład z j. ang. J. Kania, A. Michalik), Wy-dawn. MSDR zs. w AR, Kraków

2. Kania J., 2007. Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Zeszyty Naukowe AR, seria Rozprawy z. 318

3. Bolland H. 1995. Podstawy komunikowania w doradztwie. Wydawn. CDiEwR, Poznań 1996

4. Nęcki Z. 1992. Komunikowanie interpersonalne. Wydawn. Ossolineum, Wrocław

5. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, kwartalnik, wyd. CDRRiOW i SERiA Poznań

6. Wieś i Doradztwo, kwartalnik, wyd. MSDR zs. w UR, Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna podstawy teoretyczne doradztwa i środowiskowego

- posiada wiedzę dotyczącą metod i technik pracy w grupach i pracy doradczej

- rozumie rodzaje doradztwa rolniczego i środowiskowego

- zna systemy doradztwa rolniczego na świecie.

Umiejętności:

- ocenia i umie zastosować techniki pracy w doradztwie indywidualnym

- potrafi zastosować techniki pracy w grupie

- posiada umiejętność komunikowania się w doradztwie indywidualnym i potrafi właściwie zachować się przy obsłudze klienta.

Kompetencje społeczne:

- rozwiązuje postawione zadania zarówno samodzielnie, jak i w zespole

- rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia wiedzy i umiejętności w pracy doradczej

- rozwija swoje umiejętności pracy z grupą.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

ocena końcowa: egzamin pisemny składający się z otwartych pytań problemowych.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.