Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo komputerowe w rolnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F6.DK.NI.RROAX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doradztwo komputerowe w rolnictwie
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, 7 sem, niestacj. inż. fakultety
Strona przedmiotu: http://matrix.ur.krakow.pl/~bkulig
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z szerokimi możliwościami wykorzystania technik kumputerowych w oraganizacji produkcji rolniczej. Ćwiczenia prowadzone na sali komputerowej będą obejmować praktyczne zastosowanie internetu jako nowoczesnego środka komunikacji i źródła wiedzy przydatnej w doradztwie agrotechnicznym, w systemie wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin oraz organizacji gospodarstw, jak również sporządzenie projektów oragznizacji produkcji roślinnej w oparciu o wybrane programy komputerowe.

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń:

1.Internetowe bazy danych i strony internetowe związane z doradztwem rolniczym i naukowymi wydawnictwami rolniczymi (czasopisma uczelni rolniczych, IHAR,IOR, IUNG i inne) (2 godz).

2.Charakterystyka programów do oceny stanu odżywienia roślin, (2 godz)

3. Sporządzanie planu nawożenia z doborem asortymentu nawozów w programie Naw-3 (2 godz.)

4. Sporządzenie projektu nawożenia w zmianowaniu w wybranym gospodarstwie (2 godz)

5.Program PlanoRS prezentacja i przygotowane projektu (2.godz)

6. Przygotowane projektu dla wariantu rolnictwo zrównoważone z wykorzystaniem Plano RS (2.godz)

7. Internetowe systemy sygnalizacji pojawu szkodników i chorób roślin uprawnych (2.godz)

8. Komputerowe systemy wspomagania decyzji w zwalczaniu chorób roślin - zarazy ziemniaka, suchej zgnilizny kapustnych (2.godz)

9. Programy wspomagające dobór środków ochrony roślin i prowadzenie ewidencji zabiegów ochrony roślin. Programy do analizy stopnia uszkodzenia roślin przez szkodniki i choroby (2.godz)

10. Sprawdzenie wiadomości (praca z komputerem). Zaliczenie (2 godz.)

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 20; ECTS: 0,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 10; ECTS: 0,4

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 30; ECTS: 1,2

Literatura:

Instrukcje programów komputerowych, strony dydaktyczne wykładowców: dr hab. Bogdana Kuliga (hasło do przedmiotu zostanie udostępnione na ćwiczeniach) - matrix.ur.krakow.pl/~bkulig

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

- posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o wybranych programach komputerowych przydatnych w organizacji produkcji rolniczej oraz umiejętność wykorzystania internetu ;

- porównuje przydatność omawianych programów do rozwiązywania określonych zadań,

Umiejętności:

- sporządza projekt planu nawożenia pól w gospodarstwie w systemie rolnictwa konwencjonalnego,

- przygotowuje projekt organizacji produkcji roślinnej dla określonego gospodarstwa rolniczego (w systemie rolnictwa zrównoważonego);

- sporządza raport z wykonania określonego zadania związanego z problematyką zajęć.

Kompetencje społeczne:

- docenia potrzebę wykorzystania technik komputerowych w organizacji procesu produkcyjnego w rolnictwie,

- w ramach zespołu dokonuje rozdziału zadań lub spełniła wyznaczone funkcje.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (w trakcie) za:

- sporządzenie raportu z wyszukiwania źródeł literaturowych związanych z tematem pracy inżynierskiej (ćw. 1)

- sporządzenie planu nawożenia pól w wybranym gospodarstwie w programie NAW-3 (ocena projektu indywidualnego, ćw. 2-4 )

- sporządzenie projektu organizacji gospodarstwa w zrównoważonym wariancie gospodarowania (ocena projektu zespołowego, ćw. 5-6)

- sporządzenie raportu pracy z programem Zalecenia Ochrony Roślin (ocena projektu indywidualnego, ćw. 7-9)

- ocena z aktywności na poszczególnych zajęciach,

- indywidualne zadania do rozwiązania oceniające umiejętności obsługi wybranych modułów programów komputerowych omawianych na zajęciach 1-9.

Ocena końcowa: średnia z ocen cząstkowych.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)