Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dokumentacja fotograficzna badań w naukach przyrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F6.DFB.SI.ROSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja fotograficzna badań w naukach przyrodniczych
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ochrona środowiska, 6 sem, stacj. inż. fakultety
Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą i techniką sporządzania dokumentacji fotograficznej badań naukowych. Słuchacze zaznajomieni zostaną z podstawowymi technikami wykorzystywanymi w fotografii przyrodniczej. Omówiona zostanie budowa aparatów fotograficznych i ich obsługa. Studenci zdobędą umiejętność wykonywania poprawnych technicznie fotografii oraz krytycznej analizy zdjęć. Wiedzę zdobytą podczas kursu studenci będą mogli wykorzystać do wykonywania dokumentacji fotograficznej prowadzonych badań naukowych. W ramach kursu przewidziane są wykłady oraz ćwiczenia praktyczne w plenerze.Osoby zainteresowane udziałem w kursie powinny posiadać aparat fotograficzny.

Pełny opis:

Wykłady (15 godzin):

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Dokumentacyjne i artystyczne aspekty fotografii

2. Prawo a fotografia. Co wolno fotografowi?

3. Automatyka aparatu – tryby pracy A, S, P, M

4. Metody pomiaru światła. Balans bieli – temperatura barwowa

5. Aparaty fotograficzne i ich budowa. Rodzaje i cechy obiektywów fotograficznych

6. Ekspozycja - przysłona i migawka. Od czego zależy głębia ostrości i jak ją kreatywnie wykorzystywać?

7. Kodeks etyczny fotografii przyrodniczej

8. Sprzęt do fotografii przyrodniczej (obiektywy, pierścienie, statywy, głowice, sanki nastawcze). Oświetlenie w makrofotografii – światło zastane i sztuczne oświetlenie

9. Fotografia dokumentacyjna małych obiektów w studiu fotograficznym

10. Fotografia dokumentacyjna roślin i zwierząt w naturze

11. Rodzaj oświetlenia i jego znaczenie w dokumentacji krajobrazu

12. Dokumentacja barwy, tonacji, faktury i wzorów w naturze

13. Oryginalność zdjęcia a punkt widzenia i perspektywa

14. Kadr w fotografii. Kształt kadru i jego wypełnienie. Horyzont

15. Zaliczenie wykładów - test

Ćwiczenia audytoryjne (5 godzin):

1. Makrofotografia - praca w studio. Praktyczne ćwiczenia z oświetleniem w makrofotografii

2. Mikrofotografia wykonywanie zdjęć obiektów mikroskopowych

3. Ocena zdjęć wg ogólnych zasad fotografii

4. Techniki specjalne w fotografii: zwiększanie rozpiętości tonalnej oraz łączenie zdjęć w panoramy

5. Dokumentacja pracy w laboratorium – przygotowanie teoretyczne

Ćwiczenia terenowe (10 godzin):

1. Fotografia dokumentacyjna roślin i grzybów, bezkręgowców oraz ptaków i ssaków - 3 godziny

2. Fotografia dokumentacyjna obiektów związanych z ochroną środowiska - 3 godziny

3. Zdjęcia dokumentacyjne krajobrazu - 2 godziny

4. Dokumentacja pracy w laboratorium - 2 godziny

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 20; ECTS: 0,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 10; ECTS: 0,4

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Freeman M. 2008. Fotografia zbliżeniowa. NATIONAL GEOGRAPHIC, G+J RBA, Warszawa.Thompson R. 2008. Makro i szczegóły. Zoner, Cieszyn.

Hunter F., Biver S, Fuqua P., 2009, Światło w fotografii. Magia i nauka, Wyd. Galaktyka

Peterson B., 2008, Kreatywna fotografia bez tajemnic, Wyd. Galaktyka

Dederko W., 2006, Światło i cień w fotografii, Polskie Wydawnictwo Fotograficzne

Busselle M., 2002, Fotografia barwna, Wyd. Artystyczne i Filmowe

Dębek P., Krupa D., Prawo a fotografia, Digital Foto Video, lipiec 2010 (34)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

A/ wiedza:

- posiada wiedzę nt. fotografii i technik stosowanych w fotografii

- zna i rozumie rolę podstawowych elementów kompozycyjnych w tworzeniu dokumentacji fotograficznej

- wie jakie są jego prawa i obowiązki jako fotografa w świetle przepisów prawa

B/ umiejętności:

- posiada podstawowe umiejętności wykonywania dokumentacji fotograficznej prowadzonych badań naukowych

- potrafi ocenić efekty swojej pracy w sposób usystematyzowany i merytoryczny

C/ kompetencje społeczne:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy

- postrzega swe otoczenie z większą wrażliwością

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia wykładów jest krótki test wiedzy teoretycznej.

Podstawą do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych są odnotowane obecności (2 nieuspr. nieobecności = NZAL).

Podstawą do zaliczenia ćwiczeń terenowych jest wykonanie dwóch prac (A i B) podlegających odrębnej ocenie (przez obu prowadzących).

Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń terenowych jest wystawiana na podstawie średniej z ocen otrzymanych za obie prace.

Praca A:

1. Wykonanie 3 zdjęć dokumentacyjnych krajobrazu

Pokazać piękno krajobrazu, jego różnorodność lub zjawiska w nim występujące - np. erozję, degradację gleby. Zdjęcia mogą przedstawiać właściwą Małopolsce specyfikę terenów rolniczych - np. mozaikowatość upraw, wydłużenie pól, deniwelacje terenu, sąsiedztwo konfliktowych funkcji. Należy świadomie wykorzystać 3 różne z 6 poznanych elementów kompozycji, t.j.: Linia, Kształt, Forma, Faktura, Wzór, Kolor.

2. Wykonanie 3 zdjęć dokumentujących pracę w laboratorium

Wykonać zdjęcie dokumentujące pracę człowieka, przedstawiające w szerszym ujęciu miejsce tej pracy (np. laboratorium lub jego część) oraz wybrany detal na stanowisku pracy (np. urządzenie, naczynie, próbkę). Zdjęcia powinny być tematycznie ze sobą powiązane i stanowić jedną spójną całość.

Praca B:

1. Wykonanie 3 zdjęć dokumentacyjnych grzybów, roślin lub zwierząt

W zależności od podjętego tematu wykonać zdjęcie obiektu w całości, jego stadium rozwojowego lub charakterystycznego detalu bądź skutków jego występowania. Wybór tematu zależy od zainteresowań studenta. Przykłady: stonka ziemniaczana (owad dorosły, larwa, uszkodzenia); pszenica (cała roślina, kłos, ziarniaki).

2. Wykonanie 3 zdjęć dokumentacyjnych obiektu związanego z ochroną środowiska

Wybór tematu jest tu ściśle uzależniony od rodzaju i specyfiki odwiedzonego obiektu. Można pokazać przykłady degradacji środowiska, jego ochrony, bądź funkcjonowanie związanych z nią budowli i urządzeń (np. oczyszczalni ścieków, sortowni odpadów, ich spalarni lub składowiska). Zdjęcia mogą pokazywać pracę ludzi przy obsłudze obiektu, specjalistyczne urządzenia i ich interesujące szczegóły.

Zasady i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.