Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biznesplan w gospodarstwie rolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F6.BP.NI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznesplan w gospodarstwie rolnym
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Rolnictwo, 6 sem, niestacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Ekonomia / ECTS: 2 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i Poziom: NI

Status: specjalizacyjny/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z metodyką planowania w gospodarstwie rolniczym. Studenci podczas zajęć wykonywać będą plany biznesu dla gospodarstw rolniczych. Podczas wykładów zapoznają się z teoretycznymi podstawami planowania etapami budowy planów biznesu. Podczas ćwiczeń, na podstawie przygotowanych kalkulacji, wykonywać będą plany organizacyjne i analizę ekonomiczną i projekcje finansowe dla gospodarstw rolniczych (rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych). Wykonany plan będzie miał charakter zarówno planu organizacyjnego, jak i finansowego.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Podstawy planowania w gospodarstwie rolnym (1 godz.)

2. Analiza techniczno-produkcyjna (1 godz.)

3. Analiza progu rentowności (1 godz.)

4. Rachunek ekonomiczny jako podstawa planowania (1 godz.)

5. Podstawy analizy finansowej (1 godz.)

Ćwiczenia

1. Zajęcia organizacyjne. Przygotowanie założeń modelu gospodarstwa + omówienie zasad wypełniania biznesplanu (2 godz.)

2. Sporządzenie wykazu działek ewidencyjnych, upraw, przypisania upraw do działek, poplonów oraz struktury własnościowej wskazanych użytków rolnych dla roku bazowego oraz docelowego (3 godz.)

3. Sporządzenie rocznych obrotów stada dla roku bazowego oraz docelowego realizacji operacji (1 godz.)

4. Sporządzenie wykazu środków trwałych oraz planowanych do realizacji inwestycji + przygotowanie uzasadnienia planowanych do zakupu maszyn (2 godz.)

5. Obliczenie wartości zakupów oraz sprzedaży dla roku bazowego oraz docelowego realizacji operacji (3 godz.)

6. Omówienie otrzymanego zestawienia, kryteriów dostępu do programu oraz kryteriów pkt. (2 godz.)

7. Ustalenie zgodności operacji z celami przekrojowymi (1 godz.)

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 25 godz., ECTS: 0,8; w tym:

‒ wykłady 5 godzin

‒ ćwiczenia 15 godzin

‒ egzamin ustny 1 godzina

‒ konsultacje 4 godzina

Razem 25 godzin tj. 0,8 pkt. ECTS

e-learning 0 godz., ECTS: 0

Praca własna 35 godz., ECTS: 1,2

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jajuga K., Jajuga T., 2006: Inwestycje. PWN, WarszawaJohson H., 2000: Ocena projektów inwestycyjnych. LIBER, Warszawa

2. Pawlak Z., Biznesplan. Zastosowania i przykłady. Poltext, Warszawa 2006

Literatura uzupełniajaca:

1. Jolly A., 2005: Od pomysłu do zysku. Helion, Gliwice

2. Sobczyk M., 2000: Matematyka finansowa. Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa

3. Filar E., Skrzypek J., Biznes plan. POLTEXT, Warszawa. 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna zasady planowania i elementy składowe planu biznesu gospodarstwa rolniczego

Umiejętności:

- student prawidłowo buduje założenia dla potrzeb planowania

- student potrafi samodzielnie przygotować plan biznesu dla gospodarstwa rolniczego

Kompetencje społeczne:

- student organizuje pracę w grupie,

- rozumie znaczenie planowania w zarządzaniu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (Wiedza, Umiejętności lub Kompetencje Społeczne) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest ustna obrona przygotowanego planu (max 25 pkt.). Błędy obliczeniowe oraz łamanie zasad planowania powodują obniżenie oceny proponowanej studentowi. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładów jest uzyskanie co najmniej 13 pkt. z ćwiczeń.

Wykłady:

Podstawą zaliczenia wykładów jest egzamin ustny (3 pytania, odpowiedzi oceniane każda w skali 0-10 punktów). Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie minimum 16 pkt.

Ocena końcowa liczona jako suma uzyskanych punktów z ćwiczeń oraz egzaminu ustnego podzielona przez 10.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Piotr Rachwał, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Piotr Rachwał, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Piotr Rachwał, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.