Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F6.ANF.SL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Zarządzanie, 6 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W warunkach silnej konkurencji na współczesnym rynku umiejętność wykorzystania informacji analitycznych jest nieodzowna na każdym szczeblu zarządzania jednostką gospodarczą. Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia oceny przedsiębiorstw dotyczące ich bieżącej działalności z uwzględnieniem oceny gospodarowania zasobami oraz efektywności prowadzonej działalności gospodarczej. Celem nauczania jest opanowanie przez studenta metod i narzędzi stosowanych w analizach finansowych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej.

Pełny opis:

Treść wykładów.

1- Przedmiot i zakres analizy finansowej i jej rola w procesie podejmowania decyzji. Rodzaje analiz.-1

2-Sprawozdawczość jako materiał źródłowy wykorzystywany w analizie. Techniki i etapy prac analitycznych.-2

3-Metody analizy finansowej.-2

4-Wstępna analiza bilansu i rachunku wyników-1

5-Ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa-1

6-Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa-1

7-Relacje majątkowo-kapitałowe. Zasady finansowania działalności gospodarczej.-1

8-Wstępna i wskaźnikowa analiza przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie-1

9-Statyczny i dynamiczny rachunek płynności finansowej-2

10-Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa.-1

11-Czynniki kształtujące wynik finansowy w przedsiębiorstwie.-1

12-Analiza rentowności w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem modelu wielowskaźnikowego.-1

Treść ćwiczeń.

1-Etapy metodyczne i techniki prac analitycznych.-1

2-Sprawozdawczość jako materiał źródłowy wykorzystywany w analizie. Przygotowanie sprawozdań w formie analitycznej. -1

3-Analiza gospodarowania majątkiem – ocena jego wykorzystania. Wpływ gospodarowania środkami trwałymi na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa.-2

4-Analiza zadłużenia i niezależności finansowej firmy.-1

5-Ocena zachowania zasad finansowania działalności gospodarczej.-1

6-Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.-2

7-Ocena wyniku finansowego z uwzględnieniem czynnika inflacji.-2

8-Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – wykorzystanie kapitałów.-1

9-Rentowności przedsiębiorstwa. Wielowskaźnikowy model Du Ponta.-2

10-Zaliczenie przedmiotu.-2

Statystyka przedmiotu

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiazkowy Godziny ; ECTS:

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny:90 ; ECTS: - 3.6 (4 ECTS)

3. Łaczna liczba godzin oraz punktów ECTS, która student uzyskuje poprzez bezposredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, cwiczenia, seminaria....) Godziny:33; ECTS: 1,32

4. Łaczna liczba godzin oraz punktów ECTS, która student uzyskuje na zajeciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0.6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny

do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 57; ECTS: 2.24

Literatura:

Sierpińska M., Jachna T. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004.

Waśniewski T., Skoczylas W. Zasady analizy finansowej w praktyce. Przykłady i zadania. Fundacja rozwoju rachunkowości w Polsce. Warszawa 1997.

Borowiecki R. Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstwa w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Warszawa-Kraków 1994.

Gabrusewicz W. Podstawy analizy finansowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2002.

Gabrusewicz W. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Oficyna wydawnicza „Sami sobie”. Poznań 1997.

Sierpińska M., Wędzki D. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia

W zakresie wiedzy student:

- zna i rozumie istotę analizy finansowej jako metody badania zjawisk i procesów gospodarczych

- definiuje zasady finansowania działalności gospodarczej

- objaśnia pojęcia płynności, rentowności, sprawności działania

W zakresie umiejętności student:

- analizuje zasoby firmy i źródła ich finansowania

- umie ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem płynności i rentowności

- przeprowadza kompleksową analizę działalności gospodarczej przedsiębiorstwa dobierając odpowiednie wskaźniki w zależności od przyjętego celu

W zakresie kompetencji społecznych student:

- docenia rzetelność i wiarygodność informacji w kierowaniu firmą

- ma świadomość potrzeby przeprowadzania analiz dla podejmowania racjonalnych decyzji

- potrafi współpracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Oceny formujące: aktywność na zajęciach, terminowe wykonanie kolejnych etapów pracy kontrolnej

Ocena końcowa: średnia ocen uzyskanych na zajęciach, projekt zespołowy (3-4 osoby)

Egzamin w formie pisemnej i/lub ustnej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jesli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej ni? 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie ka?dej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W,

U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści

programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując

sie podanymi wy?ej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.