Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykorzystanie zasobów przyrodniczych terenów zdegradowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F5.WZPTZ.SI.ROSOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych terenów zdegradowanych
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie przeciwstawnych procesów: degradacji gleb (przyczyn i form), powstawanie gruntów bezglebowych oraz procesów samoistnego lub wspomaganego odtwarzania gleb. Studenci zapoznają się z możliwościami rewitalizacji nieużytków poprodukcyjnych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych tych terenów. Student powinni posiadać również umiejętność postrzegania roślinności terenów zdegradowanych jako istotnego elementu składowego krajobrazu. Poznają możliwości wykorzystania gatunków porastających tereny zdegradowane, oraz techniki rekultywacji przyrodniczej. Zapoznają się też z różnymi formami kolekcji genotypów metalotolerancyjnych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Przyczyny i formy degradacji gleb – 2 godz.

2. Charakterystyka gleb industrioziemnych na przykładzie: gleb zanieczyszczonych materiałami toksycznymi, gleb hałd po wydobyciu cynku i ołowiu, węgla kamiennego, gleb zasklepionych oraz gleb zmienionych przez górnictwo surowców skalnych – 4 godz

3. Powstawanie i charakterystyka utworów bezglebowych – 2 godz

4. Procesy kształtowania warstwy gleby na materiale bezglebowym – 2 godz

5. Skład gatunkowy na nieużytkach różnego pochodzenia, zróżnicowanych pod względem wieku i składu chemicznego – 2 godz

6. Zastosowanie roślin ogrodniczych i rolniczych w celu utrwalenia skarp oraz możliwości szerszego zastosowania rodzimych gatunków – 1 godz

7. Adaptacje roślin i układów symbiotycznych do środowisk zanieczyszczonych chemicznie – 2 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Ocena stopnia odtworzenia gleb terenów zdegradowanych na podstawie oznaczenia ich aktywności biologicznej:

a) oznaczenie aktywności dehydrogenaz glebowych – 3 godz

b) oznaczenie zawartości przyswajalnego fosforu – 3 godz

2. Opracowanie sprawozdania z ćwiczeń terenowych i charakterystyki właściwości biologicznych prób gleb pobranych w trakcie zajęć terenowych – 1 godz

Ćwiczenia terenowe: 8 godz.

Ćwiczenia terenowe na terenie zdegradowanym w wyniku działalności huty stali – charakterystyka profili gleb wytworzonych na materiałach odpadowych. Ocena różnorodności florystycznej.

Literatura:

MACIAK F. 2003. Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa

KARCZEWSKA A. 2008. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. UP, Wrocław

uzupełniająca:

CIARKOWSKA K., HANUS-FAJERSKA E. 2008. Remediation of soil-free grounds contaminated by zinc, lead and cadmium with the use of metallophytes. Polish Journal of Environmental Studies 17(5): 707-712.

HANUS-FAJERSKA E., CIARKOWSKA K. 2010. Możliwość powodzenia rekultywacji przyrodniczej osadnika poflotacyjnego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 551: 85-92.

MUSZYŃSKA E., HANUS-FAJERSKA E. 2012. Odbudowa bioróżnorodności na terenach zdegradowanych działalnością przemysłu. W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii J. Dzrzymała, W. Ciężkowski (red.), Oficyna Wydawnicza PW, Wrocław

SUDNIK-WÓJCIKOWSKA B. 2011. Rośliny synantropijne. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa

Efekty uczenia się:

Na przykładzie określonego terenu student charakteryzuje czynniki wywierające degradacyjny wpływ na stan środowiska i na krajobraz.

Klasyfikuje bogactwa naturalne wywołujące zanieczyszczenie gleb oraz gruntów bezglebowych i opisuje elementy środowiska na które oddziałuje gospodarcza działalność człowieka mająca na celu ich pozyskanie oraz przetwórstwo. Wyjaśnia skuteczność poszczególnych działań zmierzających do ochrony środowiska na tym obszarze. Charakteryzuje rośliny stosowane w nasadzeniach umożliwiających przeciwdziałanie erozji. Potrafi zdefiniować pojęcie adaptacji roślin i adaptacji układów symbiotycznych do środowisk zdegradowanych. Interpretuje celowość produkcji materiału roślinnego pochodzącego z populacji lokalnych rodzimych gatunków oraz populacji roślin introdukowanych w celu przeciwdziałania degradacji środowiska, a także tworzenia kolekcji tego materiału roślinnego

Metody i kryteria oceniania:

Student posługuje się poprawną nomenklaturą gleboznawczą, botaniczną i techniczną. Analizuje swoje możliwe działania prowadzące do ograniczenia czynników negatywnie oddziałujących na środowisko. Docenia rolę roślin w szeroko pojętym środowisku przyrodniczym.

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i jej znaczący udział w efekcie pracy zespołu oraz dostrzega konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Przewiduje konsekwencje nie stosowania się do zapisów umów międzynarodowych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów ekologicznych.

Wykłady zaliczane są na podstawie testu wielokrotnego wyboru. Ćwiczenia na podstawie analizy przypadku składanej w formie raportu wzbogaconego dokumentacją fotograficzną zgromadzoną w trakcie trwania zajęć.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Ciarkowska, Katarzyna Sołek-Podwika
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)