Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urządzanie trawników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F5.UTR.SI.RROXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzanie trawników
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, 5 sem, stacj. fakultety sp. agroekonomia
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs obejmuje problematykę zakładania trawników w zróżnicowanych warunkach siedliskowych oraz przy zróżnicowanym poziomie ich intensywności a także najważniejsze problemy związane z ich utrzymaniem i pielęgnacją. Student po ukończeniu kursu powinien znać zasady zakładania, eksploatacji i pielęgnacji trawników różnego typu, od przydomowych do intensywnych trawników sportowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Geneza i występowanie zbiorowisk trawiastych.

2. Kryteria podziału i charakterystyka trawników użytkowych.

3-5. Przyrodnicze aspekty projektowania, zakładania i pielęgnacji trawników.

6. Charakterystyka ważniejszych czynników siedliskowych i ich wpływ na projektowanie trawnika.

7. Zakładanie trawnika (kryteria doboru gatunków i odmian do wysiewu, przykładowe mieszanki traw).

8-9. Zakładanie trawnika (przygotowanie podłoża, siew nasion).

10-11. Alternatywne metody zakładania trawników - darniowanie, hydroobsiew, zielone dachy).

12. Pielęgnacja trawników (koszenie, rodzaje nawozów, dawki i terminy stosowania, podlewanie, aeracja, piaskowanie, wałowanie).

13. Mechanizacja w zakładaniu i pielęgnacji trawników (kosiarki, aeratory, skaryfikatory, deszczownie).

14-15. Trawniki sportowe - piłka nożna, golf.

Ćwiczenia audytoryjne:

1-2. Morfologia i właściwości użytkowe traw.

3-4. Oznaczanie materiału siewnego wybranych gatunków traw oraz praktyczne układanie mieszanek do wysiewu na trawniki o różnym przeznaczeniu.

5-6. Rozpoznawanie ważniejszych roślin w stanie bezkwiatowym.

7. Rozpoznawanie chwastów występujących na trawnikach.

8-9. Diagnozowanie chorób i szkodników występujących na trawnikach.

10-11. Waloryzacja trawników w zależności od sposobu użytkowania.

12. Sprzętu do koszenia, nawadniania, nawożenia i pielęgnacji.

13-15. Projektowanie trawnika przydomowego - studium przypadku.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15 ; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Falkowski M. i in. 1974. Trawy uprawne i dziko rosnące, wyd. PWRiL

Hessayon D.G. 2004. Trawniki, wyd. MUZA

Rutkowska B., Pawluśkiewicz M. 1996. Trawniki - poradnik, wyd. PWRiL

Włodarczyk S. 1964. Botanika łąkarska, wyd. PWRiL

Materiały i eksponaty własne

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada zaawansowaną wiedzę o zbiorowiskach trawiastych oraz ich szczególnej formie - trawnikach.

2. Zna podstawowe technologie zakładania i utrzymania trawników o różnym przeznaczeniu.

Umiejętności:

1. Potrafi w sposób właściwy dobrać gatunki i założyć trawnik.

2. Potrafi opracować projekt i zrealizować program pielęgnacji trawnika.

3. Ocenia jakość utrzymania trawnika, diagnozuje błędy i zaleca środki i zabiegi sanacyjne.

Kompetencje społeczne:

1. Docenia korzyści ogólnospołeczne płynące z utrzymania terenów zielonych w sąsiedztwie we właściwym stanie.

2. Potrafi zachęcić otoczenie do starań o właściwą pielęgnację zieleni poprzez realizację działań w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny z całości wiedzy w formie testowej.

Ćwiczenia:

Ocena końcowa jako średnia ocen formujących (rozpoznawanie i znajomość biologii roślin użytkowych i chwastów, rozpoznawanie chorób i szkodników, projekt mieszanki na wybrany rodzaj trawnika).

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szewczyk
Prowadzący grup: Beata Grygierzec, Piotr Kacorzyk, Adam Radkowski, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szewczyk
Prowadzący grup: Beata Grygierzec, Adam Radkowski, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Radkowski, Wojciech Szewczyk
Prowadzący grup: Beata Grygierzec, Adam Radkowski, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Radkowski
Prowadzący grup: Adam Radkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)