Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pestycydy w środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F5.PWS.NI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pestycydy w środowisku
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS:3/SEMESTR 5

Profil ogólnoakademicki/Forma i poziom: NI

status: kierunkowy

Celem przedmiotu jest charakterystyka podstawowych grup pestycydów chemicznych i przedstawienie środowiskowych aspektów wynikających ze stosowania środków chemicznej ochrony roślin.

W czasie ćwiczeń studenci przedstawią samodzielnie opracowane charakterystyki trwałych związków organicznych i innych uznanych za niebezpieczne substancji pestycydowych. Opracowują również raport zbiorczy nt. omawianych substancji biologicznie czynnych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Pestycydy - definicja, podział środków ochrony roślin oraz zużycie chemicznych środków ochrony roślin.

2-3. Chemiczne środki ochrony roślin a ochrona środowiska.

4.Toksykologia pestycydów-wybrane aspekty

5. Uboczne skutki stosowania środków chemicznej ochrony - uodparnianie się agrofagów.

Ćwiczenia:

1. Charakterystyka podstawowych grup chemicznych środków ochrony roślin.

2- 5. Prezentacje ustne grupowych opracowań studentów charakteryzujące zagrożenia wynikające z produkcji i stosowania trwałych związków organicznych (TZO): aldryna, heptachlor, HCB, chlordan, endryna, DDT, dieldryna, mirex, toksafen.

6 - 8. Prezentacje ustne grupowych opracowań studentów charakteryzujące zagrożenia wynikające ze stosowania wybranych niebezpiecznych związków pestycydowych wg Konwencji PIC.

9-10. Indywidualne sporządzenie raportu zbiorczego obejmującego charakterystykę zagrożeń wynikających z obecności omawianych substancji biologicznie aktywnych w środowisku - zaliczenie ćwiczeń.

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 35 godz., ECTS 1,4

w tym: wykłady 5 godz.

ćwiczenia i seminaria 10 godz.

konsultacje 10 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 10 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 65 godz. 2,6 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Banaszkiewicz T. 2003. Chemiczne środki ochrony roslin. Wyd. UWM Olsztyn.

2. Ilnicki P. 2004. Polskie rolnictwo a ochrona środowiska. Wyd. AR Poznań.

3. Różański L. 1997. Przemiany pestycydów w organizmach żywych i środowisku. PWRiL Warszawa

4. Boligłowa E. 2011. Chemiczna ochrona roślin, Środowiskowe aspekty stosowania śrdoków chemicznej ochrony roślin. w: pod red. Filipek-Mazur B. Środowiskowe aspekty stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie. Wyd. UR Kraków.

Uzupełniająca:

1. Biziuk M. 2000. Pestycydy. Występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie. WNiT Warszawa.

2. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy.PWRiL, Poznań.

3. Wybrane Akty przwne.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

wiedza:

- posiada ogólną wiedzę o zagrożeniach wynikających ze stosowania pestycydów chemicznych

- nazywa najważniejsze substancje biologicznie czynne zagrażające środowisku

umiejętności:

- przygotowuje prezentację ustną na zadany temat

- analizuje i potrafi integrować uzyskane informacje we wskazanej literaturze przedmiotu

- ma umiejętność prezentowania opracowania własnego - prezentacja multimedialna

kompetencje społeczne:

- ma świadomość ważności zagrożeń środowiska chemicznymi środkami ochrony roślin

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo - test jednokrotnego wyboru z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych.

Przyjęto procentową skalę efektów kształcenia, definiowana w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Ocena podsumowująca - średnia składowa: ocena z prezentacji ustnej. udział w dyskusji (ćw. 1-10) oraz ocena z raportu.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

---

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa, Janina Gospodarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa, Katarzyna Gleń-Karolczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.