Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyrodnicza rola terenów zielonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F5.PRT.SL.RZEKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przyrodnicza rola terenów zielonych
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Ekonomia, 5 sem, stacj. licencjat fakultety
Zarządzanie, 5 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień dotyczących powstawania, występowania oraz klasyfikacji terenów zielonych o charakterze naturalnym i półnaturalnym. W przypadku terenów zielonych wytworzonych przez człowieka będą to aspekty dotyczące ich historii, podstaw projektowania i użytkowania. Program kursu szczególny nacisk kładzie na ich pozarolnicze funkcje w ochronie środowiska naturalnego, walory przyrodnicze, rekreacyjne oraz krajobrazowe i społeczne.

Pełny opis:

1-2. Geneza, charakterystyka i znaczenie dla środowiska wybranych ekosystemów strefy umiarkowanej.

3. Historia i współczesne trendy w projektowaniu terenów zielonych.

4. Tereny zielone - występowanie, podział i charakterystyka.

5. Przyrodnicze aspekty projektowania terenów zielonych o różnym przeznaczeniu.

6-7. Roślinność terenów zielonych - charakterystyka właściwości i wymagań ważniejszych grup roślin.

8. Czynniki siedliskowe i ich wpływ na projektowanie terenów zielonych.

9-10. Zakładanie trawnika (kryteria doboru gatunków do wysiewu, przykładowe mieszanki traw).

11. Alternatywne metody zakładania terenów zielonych.

12-13. Użytkowanie i pielęgnacja terenów zielonych.

14-15. Chwasty, choroby i szkodniki terenów zielonych.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Podział i charakterystyka trawników użytkowych.

2-3. Biologia i właściwości użytkowe traw i roślin ozdobnych.

4. Charakterystyka i dobór gatunków i odmian do wysiewu.

5-6. Oznaczanie materiału siewnego wybranych gatunków traw oraz rozpoznawanie ważniejszych roślin w stanie bezkwiatowym.

7. Rozpoznawanie patogenów występujących na trawnikach.

8-10. Diagnoza, profilaktyka i usuwanie problemów występujących na trawnikach.

Ćwiczenia terenowe

1-5. Praktyczna ocena stanu utrzymania i pielęgnacji terenu zielonego na przykładzie trawnika sportowego (boisko do piłki nożnej, pole golfowe).

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny:5; ECTS: - 0,2

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,6

Literatura:

Doboszyński L. (red.) 1988. Przewodnik łąkarski. Wyd. PWRiL, W-wa.

Goliński P. (red.) Łąkarstwo w Polsce. Wyd. Polskiego Towarzystwa Łąkarskiego, Poznań.

Majdecki L. 2007. Historia ogrodów, wyd. PWN, W-wa.

Richling A. (red.) Problemy Ekologii Krajobrazu. Wyd. Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu. Biała Podlaska.

Rutkowska B., Pawluśkiewicz M. 1996. Trawniki - poradnik, wyd. PWRiL, W-wa.

Włodarczyk S. 1964. Botanika łąkarska, wyd. PWRiL, W-wa.

Woś A. 1995. Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Wyd. Naukowe PWN, W-wa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada zaawansowaną wiedzę o terenach zielonych, ich genezie, występowaniu i znaczeniu.

2. Zna podstawowe technologie zakładania i utrzymania terenów zielonych w małej i średniej skali.

Umiejętności:

1. Potrafi w sposób właściwy dobrać gatunki i założyć trawnik.

2. Potrafi opracować i zrealizować program pielęgnacji terenu zielonego.

3. Ocenia jakość utrzymania trawnika, diagnozuje błędy i zaleca środki i zabiegi sanacyjne.

Kompetencje społeczne:

1. Docenia korzyści ogólnospołeczne płynące z utrzymania terenów zielonych w sąsiedztwie we właściwym stanie.

2. Potrafi zachęcić otoczenie do starań o właściwą pielęgnację zieleni poprzez realizację działań w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny z całości wiedzy w formie testowej.

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szewczyk
Prowadzący grup: Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szewczyk
Prowadzący grup: Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szewczyk
Prowadzący grup: Barbara Białczyk, Piotr Kacorzyk, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szewczyk
Prowadzący grup: Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szewczyk
Prowadzący grup: Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.