Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy rolnictwa ekologicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F5.PRE.SI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rolnictwa ekologicznego
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Ochrona środowiska, 5 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS: 2/SEMESTR 5

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI/RORMA I POZIOM SI FAKULTET

Celem przedmiotu jest przedstawienie kulturowych, prośrodowiskowych, prozdrowotnych i ekonomicznych aspektów rolnictwa ekologicznego.

Podczas zajęć zostanie omówione miejsce i rola rolnictwa ekologicznego w koncepcji ekorozwoju. Następnie zostanie przedstawiona agrotechnika, konwersja i certyfikacja w rolnictwie ekologicznym. Studenci zostaną zapoznani z procedurą uzyskiwania uprawnień inspektora atestującego gospodarstwa ekologiczne.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Proekologiczne tendencje we współczesnym rolnictwie, Zapoznanie z literaturą (1 godz.).

2. Kulturowy wymiar rolnictwa ekologicznego (1 godz.).

3. Ekorozwój i rolnictwo ekologiczne (1 godz.).

4. Kolizje ekonomii z ekologią (1 godz.).

5. Rolnictwo a jakość żywności i pasz (1 godz.).

6-7.Agrotechnika w rolnictwie ekologicznym (2 godz.).

8-9.Ogrodnictwo i sadownictwo ekologiczne (2 godz.).

10. Efektywność ekonomiczna produkcji ekologicznej (1 godz.).

11. Rola rozporzadzeń 834 i 889 w rolnictwie ekologicznym (1 godz.).

12. Konwersja na system ekologiczny (1 godz).

13-14.Certyfikacja i wymagania stawiane inspektorom atestującym gospodarstwa ekologiczne (1 godz.).

15. Scenariusze rozwoju rolnictwa ekologicznego (1 godz.).

Ćwiczenia:

1. Przeprowadzenie kontroli gospodarstwa ekologicznego (studium przypadku). Praca wykonywana w dwu osobowych zespołach w oparciu o przyjęte założenia. Sporządzenie protokołu z atestacji gospodarstwa. Ćwiczenie nr 1 – Przedstawienie metody i zasad kontroli (2 godz.).

2-3.Obliczanie struktury użytkowania ziemi, struktury użytków rolnych oraz struktury zasiewów (2 godz.).

4-5.Identyfikacja symptomów stosowania niedozwolonych środków (2 godz.).

6. Formułowanie niezgodności i naruszeń (1 godz.).

7. Wyznaczanie sankcji (1 godz.).

8. Określanie działań korygujących i walidacji (1 godz.).

9-10.Obliczanie masy produktów roślinnych i zwierzęcych przeznaczonych do sprzedaży atestowanej (2 godz.).

11.Obliczanie bilansu nawozowego (1 godz.).

12-13.Obliczanie powierzchni paszowej oraz obsady zwierząt (2 godz.).

14.Sporządzanie kart zakupu i sprzedaży (1 godz.).

15. Podsumowanie i ocena protokołu (1 godz.).

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego, godz. 45 / ECTS 2

w tym: wykłady: 30 godz

ćwiczenia i seminaria: 15 godz

konsultacje: 0 godz

udział w badaniach: 0 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 0 godz.

praca własna: 5 godz.

Literatura:

Podstawowa:

Klima K. 2006. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. MARR Kraków

Siebeneicher G.E. 1997. Podręcznik rolnictwa ekologicznego. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa

Uzupełniająca

Sołtysiak U. 1993. Rolnictwo ekologiczne, od teorii do praktyki. Wyd. Ekoland Warszawa

Wiedza

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. student posiada podstawową wiedzę dotyczącą miejsca i roli rolnictwa ekologicznego w koncepcji ekorozwoju oraz we współczesnym rolnictwie ,

2. identyfikuje i charakteryzuje podstawowe cechy rolnictwa ekologicznego

Umiejętności:

3. potrafi sporządzić protokół z lustracji gospodarstwa ekologicznego

4. identyfikuje symptomy stosowania niedozwolonych środków w rolnictwie ekologicznym

5. wyznacza sankcje i formułuje niezgodności oraz naruszenia występujące w rolnictwie ekologicznym,

6. oblicza obsadę zwierząt oraz masę produktów roślinnych i zwierzęcych przeznaczonych do sprzedaży astestowanej

Kompetencje społeczne:

7. realizuje pracę w małych zespołach w celu wykonania określonego zadania,

8. zdaje sobie sprawę z korzyści ekonomicznych i środowiskowych wynikających ze stosowania systemu ekologicznego w rolnictwie

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - pytania problemowe lub test i zadania obliczeniowe

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie w każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%, ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio ponad 90%)

Ćwiczenia:

samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych studenci wykonują …

Oceniana będzie poprawność i efektywność wykonania zadania, w tym współpraca w zespole, każde ćwiczenie kończy się oceną. Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa - 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA, Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 7 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Kazimierz Klima, Katarzyna Pużyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 7 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Kazimierz Klima, Katarzyna Pużyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 7 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Teresa Dąbkowska, Kazimierz Klima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 7 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chowaniak
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.