Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F5.PRB.SL.RZEKX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia, 5 sem, stacj. licencjat fakultety
Zarządzanie, 5 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zdobycie wiadomości dotyczących przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, nabycie umiejętności zakładania małej firmy, działalność gospodarcza, czynności przygotowawcze przed założeniem firmy, zakładanie firmy, infrastrukturalna przedsiębiorczość, środki UE wspierające przedsiębiorczość.Przedmiot ten powiązany jest ściśle z przedmiotem Zarządzanie małą firmą.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Przedsiębiorczość w teorii i praktyce (1h).

2.Organizacyjno-prawne formy przedsiębiorczości (1h)

3.Modele przedsiębiorczości i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości(1h)

4. Przesłanki ekonomiczne, społeczne, motywujące do przedsiębiorczości (1h) 

5. Zarządzanie przez przedsiębiorczość (1h)

6. Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym i bariery rozwoju (1h)

7. Pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy, MSP, cechy osoby przedsiębiorczej (1h)

8. Cele działania w small biznesie i źródła dochodów przedsiębiorców. Pojęcie przedsiębiorcy. Oznaczenie przedsiębiorcy (1h)

9. Czynności przygotowawcze związane z działalnością gospodarczą (2h)

10. Etapy i czynności związane z założeniem firmy (2h)

11. Podatek dochodowy – ogólna charakterystyka karty podatkowej, ryczałtu od przychodów

ewidencjonowanych, zasad ogólnych(1h)   

12. Inkubatory, centra przedsiębiorczości (1h)

13. Środki UE wspierające przedsiębiorczość(2h)

Tematyka ćwiczeń:

1. Podstawowe formy prawne działalności gospodarczej - pojęcie przedsiębiorczości i przedsiębiorcy(1h)

2.Formy działalności związanej z zasobami podmiotu, interpretacja definicji działalności gospodarczej (1h)

3.Czynności przygotowawcze dotyczące założenia firmy (powód, motyw, korzyść) (1h)

4. Korzyści pracy u siebie, u kogoś, cechy, umiejętności i sposoby działania osoby przedsiębiorczej (1h)

5. Film: Jestem osoba przedsiębiorczą - dyskusja (1h)

6. Etapy zakładania firmy(1h)

7. Film: Zakładam firmę, dyskusja (2h)

8. Analiza rynku. Lokalizacja firmy (1h)

9.Wstępny plan biznesu - ocena pomysłu, oszacowanie kosztów, dochodów w firmie handlowej i produkcyjnej(1h)

10. Regon, KRS, zezwolenia, koncesje, działalność regulowana (2h)

11. Projekt założenia firmy, metodyka, przykłady (2h)

12. Rodzaje ryzyka w przedsiębiorczości i przeciwdziałanie ryzyku. Organizowanie infrastruktury przedsiębiorczości(1h)

Literatura:

Praca zbiorowa pod red. B.Piaseckiego; Ekonomika i zarządzanie małą firmą. PWN, Warszawa-Łódź, 1999

Markowski W.J.; ABC small business'u. Wyd.Marcus s.c.Łódź, 2004

Film: Jestem osobą przedsiębiorczą. Synergia, Gdańsk, 2005

Film: Zakładam firmę. Synergia, Gdańsk, 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie zachowania "uczestników" rynku: producentów, konsumentów i pracowników,

- zna ogólne zasady tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości, prowadzenia działalności gospodarczej

Umiejętności:

Potrafi zaplanować oraz prowadzić działalność gospodarczą wg różnych form organizacyjno-prawnych.

Kompetencje:

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Jest przekonany o potrzebie podejmowania 1 działań gospodarczych.

Metody i kryteria oceniania:

- podstawowe wiadomości o przedsiębiorczości - test (wykłady),

- dyskusja plenarna - etapy zakładania firmy (ćwiczenia),

- zadanie indywidualne - zasady lokalizacji firmy (ćwiczenia),

- pytania problemowe dotyczące przedsiębiorczości (ćwiczenia, zaliczenie końcowe)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kopyra
Prowadzący grup: Marcin Kopyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)