Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy produkcji ogrodniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F5.PPO.NI.RROAX.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy produkcji ogrodniczej
Jednostka: Zakład Żywienia Roślin
Grupy: Rolnictwo, 5 sem, niestacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką produkcji roślin w trzech głównych działach ogrodnictwa, tj. warzywnictwa, sadownictwa i kwiaciarstwa. Przedstawienie zagadnień związanych z różnymi technologiami uprawy, nawożenia i przechowywania plonów. Poznanie sposobów rozmnażania roślin, a także charakteryzowania wartości odżywczej i dekoracyjnej produktów ogrodniczych. Stan i kierunki rozwoju produkcji ogrodniczej. Produkcja sadownicza. Charakterystyka warzywnictwa: wielkość produkcji warzywniczej, znaczenie warzyw, ekonomiczne problemy produkcji warzywniczej. Technologie uprawy roślin z siewu nasion wprost do gruntu i z rozsady. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin ogrodniczych. Zmianowanie. Zasady nawożenia sadów, warzyw i roślin ozdobnych. Zbiór plonów i przygotowanie do sprzedaży. Przechowywanie. Technologie upraw pod osłonami. Rozmnażanie roślin ogrodniczych. Wartość biologiczna i odżywcza warzyw oraz owoców. Wartość dekoracyjna roślin ozdobnych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Stan i kierunki rozwoju produkcji ogrodniczej - charakterystyka. Ogólne wiadomości o roślinach sadowniczych i warunkach przyrodniczych rozwoju sadownictwa. Rozmnażanie roślin sadowniczych.2

Intensyfikacja produkcji sadowniczej i zakładanie sadu. Utrzymywanie gleby w sadzie. Nawożenie sadu.2

Zasady pielęgnacji sadu. Zabiegi fitosanitarne. Zbiór i warunki przechowywania owoców.1

Charakterystyka warzywnictwa: wielkość produkcji warzywniczej, znaczenie warzyw, ekonomiczne problemy produkcji warzywniczej.1

Czynniki wzrostu i rozwoju roślin warzywnych. Zmianowanie i nawożenie roślin warzywnych.1

Technologia uprawy warzyw z siewu nasion wprost do gruntu i z rozsady. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie warzyw.1

Przyspieszona produkcja warzyw. Zbiór warzyw i przygotowanie do sprzedaży.

Przechowywanie warzyw.2

Tematyka ćwiczeń audytoryjnych:

Wybrane zagadnienia z planowania i produkcji ogrodniczej: dobór stanowiska, gatunku i odmiany w zmianowaniu, z uwzględnieniem kierunku produkcji, warunków przyrodniczych oraz intensyfikacji produkcji.2

Technologie upraw roślin ogrodniczych pod osłonami. Podłoża.2

Rozmnażanie roślin ogrodniczych. Szkółkarstwo szczepienie, okulizacja. Produkcja rozsad.2

Zasady nawożenia sadów, warzyw i roślin ozdobnych stosowane metody ustalania potrzeb nawożenia. Sposób pobierania prób gleby, pożywki oraz materiału roślinnego do oceny stanu odżywienia roślin.2

Wartość biologiczna i odżywcza warzyw oraz owoców. Wartość dekoracyjna roślin ozdobnych. Funkcja terenów zieleni.2

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 20; ECTS: 0,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 10; ECTS: 0,4

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 30; ECTS: 1,2

Literatura:

Kołota E., Orłowski M., Bac S., Biesiada A., Ostrowska K., Mynett K., 2000. Podstawy ogrodnictwa. WSiP.

Skąpski H., Dąbrowska B., 1994. Uprawa warzyw w polu. Wydaw. SGGW.

Orłowski M., Kołota E., 1999. Uprawa warzyw. Wydaw. Brasika.

Chmiel B., 1998. Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL.

Pieniążek S., 2000. Sadownictwo. PWRiL.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna kierunki produkcji ogrodniczej. Posiada podstawowe wiadomości z zakresu warzywnictwa, sadownictwa i kwiaciarstwa.

Ma ogólną wiedzę na temat wpływu warunków siedliska (glebowo-klimatycznych) na wielkość i jakość produkcji ogrodniczej.

Zna metody zakładania i pielęgnacji plantacji sadowniczej i warzywnej.

Posiada podstawową wiedzę z zakresu zbioru plonów i przechowalnictwa warzyw i owoców.

Zna nowoczesne technologie uprawy wykorzystywane w produkcji roślin ogrodniczych w polu i pod osłonami.

Umiejętności

Interpretuje wyniki analiz chemicznych gleby i materiału roślinnego. Formuje wnioski dotyczące potrzeb nawożenia i terminów stosowania nawozów.

Identyfikuje i analizuje zjawiska wpływające na produkcję ogrodniczą oraz wartość biologiczną i zdrowotną plonu.

Posiada zdolność podejmowania działań w oparciu o technologie uprawy roślin ogrodniczych pozwalającą na poprawę plonowania i jakości uzyskiwanego plonu

Dokonuje wyboru gatunków, metod uprawy do warunków siedliska w celu optymalizacji wielkości i jakości plonu roślin ogrodniczych

Potrafi ocenić walory dekoracyjne poszczególnych gatunków roslin ozdobnych. Rozróżnia funkcje terenów zieleni.

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem

Posiada świadomość odpowiedzialności i ryzyka oraz skutków ekonomicznych i społecznych poznanych systemów i metod uprawy roślin ogrodniczych

Ma świadomośc wpływu rolnictwa na kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

wykłady - egzamin pisemny ograniczony czasowo

ćwiczenia - sprawdziany, grupowe zaliczenie projektu, grupowe zaliczenie raportu

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)