Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F5.OGRZ.NI.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy: Ochrona środowiska, 7 sem, niestacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : ROLNICTWO / ECTS: 2 / semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: podstawowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotu "Ochrona przyrody"

Celem przedmiotu jest przedstawienie problematyki stosowania ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt w oparciu o obowiązujące podstawy prawa polskiego i UE.

Studenci zapoznają się z celami i teoretycznymi podstawami ochrony gatunkowej, historią i metodami ochrony, zagrożeniami fauny i flory Polski, problemami ochrony niektórych grup gatunków, podstawami prawnymi ochrony gatunkowej w Polsce i UE, wybranymi gatunkami podlegającymi ochronie, restytucją zagrożonych gatunków oraz możliwościami uzyskania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta dziko żyjące. Ponadto zostanie przybliżona rola ogrodów botanicznych, arboretów, ogrodów zoologicznych, stacji doświadczalnych i ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz znaczenie obszarów chronionych w ochronie gatunkowej roślin i zwierząt.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Zagrożenie flory i fauny Polski na tle innych krajów Europy.

2. Porównanie zagrożenia różnych grup roślin - stan, przyczyny i stopień zagrożenia.

3. Gatunki krytycznie zagrożone w Polsce - przykłady.

4. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt w Polsce.

5. Rola ogrodów botanicznych, arboretów, ogrodów zoologicznych, stacji doświadczalnych i ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz znaczenie obszarów chronionych w ochronie gatunkowej roślin i zwierząt.

Ćwiczenia:

1. Problemy ochrony gatunków wędrownych.

2. Gatunki ptaków będące przedmiotem ochrony na obszarach specjalnej ochrony (z zał. I DP i niektóre gat. wędrowne) występujące w Polsce.

3. Gatunki zwierząt będące przedmiotem ochrony na specjalnych obszarach ochrony Natura 2000 (wymienione w załączniku II DS) i gatunki z załącznika IV DS występujące w Polsce.

4. Zastosowanie teorii biogeografii wysp w ochronie fauny.

5. Rola korytarzy ekologicznych.

6. Problemy ochrony dużych ssaków drapieżnych.

7. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

8. Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta dziko żyjące.

9. Gatunki roślin będące przedmiotem ochrony na obszarach Natura 2000 (wymienione w załączniku II DS) i gatunki z załącznika IV DS występujące w Polsce.

10. Rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt chronionych.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 20 ECTS 0,7

w tym:

wykłady 5 godz.

ćwiczenia i seminaria 10 godz.

konsultacje 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna (1,3 ECTS) 40 godz.

Literatura:

Podstawowa:

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wyd. UW, Warszawa;Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J. 2004. Ochrona przyrody. Wyd. AR, Szczecin;

Uzupełniająca:

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków. Tomy 6-9,

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradniki.php

Trepka A. 2003. Prawdy i nieprawdy o zwierzętach. Wyd. KURPISZ

Droscher V.,B. 1993. Świat w którym żyją zwierzęta. PIW

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- student posiada ogólną wiedzę dotyczącą ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów w Polsce

- zna istniejące prawo krajowe i UE dotyczące ochrony gatunkowej

- identyfikuje i charakteryzuje zagrożenia flory i fauny

- zna metody stosowane w działaniach związanych z ochroną gatunkową

- zna zasady i funkcjonowanie ogrodów zoologicznych i botanicznych

Umiejętności:

- rozpoznaje gatunki chronione prawem krajowym i UE

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu ochrony gatunkowej korzystając z szerokich źródeł (książki, czasopisma i strony internetowe)

- zna i potrafi zastosować metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych związanych z przestrzeganiem ochrony roślin i zwierząt

Kompetencje społeczne:

- docenia potrzebę prowadzenia działań związanych z zachowaniem gatunków roślin i zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny w formie testu (wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi) obejmującego zagadnienia wykładowe.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

zaliczenie ustne obejmujące sprawdzające znajomość gatunków chronionych w Polsce i UE oraz ich zagrożeń i metod ochrony

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena za odpowiedź ustną (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)