Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odporność agrofagów na pestycydy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F5.OAP.SI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odporność agrofagów na pestycydy
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Ochrona środowiska, 5 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie słuchaczom zjawiska odporności szkodników, patogenów i chwastów na insektycydy, fungicydy i herbicydy. Na kursie przedstawione zostaną podstawowe pojęcia dotyczące odporności oraz podany najnowszy stan wiedzy na temat miejsc i nasilenia występowania biotypów odpornych agrofagów.Słuchacze zapoznani zostaną ze sposobami zwalczania i zapobiegania wystąpieniu odpornych agrofagów.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje 15 wykładów z zakresu:

Wstęp, historia i znaczenie zjawiska we współczesnym rolnictwie, definicje odporności i tolerancji na pestycydy.

Typy odporności agrofagów na pestycydy.

Mechanizmy odporności agrofagów na pestycydy. Metody oznaczania biotypów odpornych.

Odporność chwastów na herbicydy - stan zjawiska w Polsce i na świecie, szkodliwość, sposoby zapobiegania.

Odporność szkodników na insektycydy - stan zjawiska w Polsce i na świecie, szkodliwość, sposoby zapobiegania.

Odporność patogenów na fungicydy - stan zjawiska w Polsce i na świecie, szkodliwość, sposoby zapobiegania.

Rośliny uprawne modyfikowane genetycznie odporne na agrofagi i herbicydy.Postęp w badaniach i uczulenie studentów na konieczność pogłębiania wiedzy we własnym zakresie.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 15; ECTS: 0,6

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 35; ECTS: 1,4

Literatura:

1. Adamczewski K. 2014. Odporność chwastów na herbicydy. PWN

2. Woźnica Z. 2008. Herbologia. PWRiL

3. Malinowski H. 2003. Odporność owadów na insektycydy. Wyd. "Wieś Jutra", Warszawa

4. Aktualne artykuły naukowe z czasopism "Weed Research", "Weed Science", "Postępy w Ochronie Roślin"

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zakończeniu kursu student posiada wiedzę w zakresie rozpoznawania występowania zjawiska odporności agrofaga, jej rodzaju oraz przyczyn powstawania

Umiejętności:

Umiejętność identyfikacji zagrożeń ze strony agrofagów i dostosowania systemów gospodarowania w celu ich zmniejszenia

Kompetencje społeczne:

Zrozumienie konieczności ciągłego dokształcania się aby sprostać wyzwaniom nowoczesnego rolnictwa

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się testem.

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Synowiec
Prowadzący grup: Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Dąbkowska
Prowadzący grup: Teresa Dąbkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Synowiec
Prowadzący grup: Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.