Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody organizacji i zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F5.MOiZ.NI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody organizacji i zarządzania
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Rolnictwo, 6 sem, niestacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Rolnictwo ECTS 2/ semestr5

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: NLI

status: przedmiot fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych (menedżerskich) lub pracowników wykonawczych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1- Wprowadzenie, omówienie tematyki zajęć i zasad przystąpienia do egzaminu 1h

2-4. Podstawowe zagadnienia z dziedziny zarządzania i organizacji 3h

5-6. Ewolucja metod zarządzania. Wybrane cykle organizacyjne. 2h

7-8. Wybrane metody zarządzania sobą w czasie. 2h

9-10. Badanie metod pracy 2h

Tematyka ćwiczeń

1. Metody pomocne w podejmowaniu decyzji - zadania 2h

2. Wybrane metody planowania – zadania 2h

3 -4. Metody pomocne w podejmowaniu decyzji. Zarządzanie sobą w czasie - wybrane metody 2h

5-6. Praktyczne wykorzystanie metod inwentycznych 2h

7-8. Wybrane metody zarządzania sobą w czasie - zadania 1h

9 Badanie metod pracy- ocena zadania 1h

Literatura:

literatura obowiązkowa

Wanda Błaszczyk, 2005, Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych

Łukasz Sułkowski, Czesław Sikorski, 2014 Metody zarządzania kulturą organizacyjną

Zimniewicz K. 2009, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

literatura uzupełniająca

pod redakcją Marek Matejun, Maciej Szczepańczyk, 2009, Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej

Martyniak Z. 2002, Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Bartosz Deszczyński 2011, CRM. Strategia. System. Zarządzanie zmianą: Jak uniknąć błędów i odnieść sukces wdrożenia

Efekty uczenia się:

Wiedza

-opisuje podstawowe pojęcia, metody, dokumenty stosowane w zakresie organizacji i ekonomiki gospodarstw rolnych.

-posiada wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki rynkowej, roli i funkcji instytucji finansowych i gospodarczych oraz metodach zarządzania

Umiejętności -

-prezentuje własne poglądy z wykorzystaniem różnych form oraz uczestniczy w dyskusji celem osiągnięcia wspólnego stanowiska,

Kompetencje społeczne -

-rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia poziomu wiedzy,

-rozwiązuje postawione zadania samodzielnie lub w zespole spełniając wyznaczone funkcje,

-rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się w zakresie wykonywanego zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

1. Oceny za wykonane działania realizowane indywidualnie i w zespołach dwuosobowych w trakcie prac nad sprawozdaniami z ćwiczeń. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych,

2. Poprawność wykonania sprawozdań oraz oceny z kolokwiów.

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

Ocena podsumowująca: egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień).

bilans pracy studenta

wykłady 15

ćwiczenia 15

egzamin 1

konsultacje 4. Razem 35/25=1,4 czyli 1

przygotowanie do ćwiczeń - 5

przygotowanie się do egzaminu końcowego - 8

penetracja literatury 5

przygotowanie się do kolokwiów 6

przestudiowanie podręczników do danego przedmiotu 5

dokończenie ćwiczeń 5. Razem 34/25=1,36 czyli 1

Ogółem punktów ECTS 2

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Ocena końcowa = 0,6 ocena z E+0,4 ocena podsumowująca

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piotrowska-Puchała
Prowadzący grup: Agnieszka Piotrowska-Puchała, Piotr Rachwał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piotrowska-Puchała
Prowadzący grup: Agnieszka Piotrowska-Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piotrowska-Puchała
Prowadzący grup: Agnieszka Piotrowska-Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piotrowska-Puchała
Prowadzący grup: Agnieszka Piotrowska-Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.