Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F5.EKM.NI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia miasta
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Ochrona środowiska, 7 sem, niestacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie się ze specyfiką ekologicznego układu miejskiego i jego bioróżnorodnością i możliwością ochrony.Podstawowe zagadnienia tyczące czynników abiotycznych (klimat, gleba, woda) oraz biotycznych (flora i fauna) miast. Wpływ zieleni na zdrowie ludzi. Rozwój obszarów zurbanizowanych i ich wpływ na tereny otaczające. Doskonalenie ekosystemów miejskich. Ekologia wnętrz domu (flora i fauna mieszkań).

Pełny opis:

Wykłady:

1.Podstawowe zagadnienia charakteryzujące ekosystem miejski. 2.Bioróżnorodność i jej funkcje prozdrowotne.

3.Zwierzęta synantropijne w mieście na przykładzie zbiorów muzealnych UJ.

4.Ekosystem miejski i ekorozwój obszarów zurbanizowanych oraz ich wpływ na tereny otaczające.

5.Doskonalenie ekosystemu miejskiego i jego ochrona.

Ćwiczenia:

1-2. Mikrosiedlisko wnętrz mieszkalnych.

3-4. Kryteria ekologiczne stosowania materiałów budowlanych i wykończeniowych.

5-6. Zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach.

7-8. Biocenoza wnętrz.

9-10. Fauna niechciana w miastach.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 100; ECTS: 4

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 15; ECTS: 0,6

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 85; ECTS: 3,4

Literatura:

1. Jaworska i in.2002. Effect of environmental pollution on Aphis fabae. Ch. i I. Ekol. 9, 10.

2. Jaworska M., Murowana D. 2008. Influence of Environment Pollution on Entomofauna of City Gardens. Ch. i I. Ekol. 15, 1-2.

3. Zimny H. 2005. Ekologia miasta. W-wa, ss. 233.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- studenci posiadają ogólną wiedzę z ekologii i zapoznają się z ekologią stosowaną miasta, specyfiką czynników abiotycznych i biotycznych występujących w aglomeracji miejskiej. Ta podstawa teoretyczna potrzebna jest dla doskonalenia ekosystemu miejskiego oraz jego ochrony, a także dobrobytu jego mieszkańców.

Umiejętności:

-student nabywa umiejętność planowania ekorozwoju miast,

-student nabywa umiejętności doskonalenia ekologii wnętrz mieszkalnych.

Kompetencje:

-student organizuje pracę w małym zespole dla wykonania zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

-laboratoryjna ocena biologicznego skażenia powietrza

-oceny za znajomość zwierząt synantropijnych w mieście

-oceny za identyfikację fauny chcianej i niechcianej w ekologii miast

-pisemne sprawdzenie wiadomości.

Ocena końcowa-średnia ocen formujących.

Wykłady-projekt miasta idealnego i prezentacje własne z wybranych tematów oraz test pisemny.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gorczyca
Prowadzący grup: Anna Gorczyca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gorczyca
Prowadzący grup: Anna Gorczyca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.