Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomonitoring środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F5.BIS.NI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomonitoring środowiska
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: Ochrona Środowiska / ECTS: 4 / semestr: 7

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza biologiczna

Biologiczna kontrola jakości środowiska. Fitoindykacja - znaczenie roślin jako organizmów wskaźnikowych o stanie środowiska. Wykorzystanie zwierząt dla potrzeb biomonitoringu. Biomonitoring w różnych ekosystemach.

Student zdobywa umiejętności posługiwania się biowskaźnikami do oceny zanieczyszczenia środowisk. Przedmiot poszerza kompetencje inżynierskie w zakresie biologicznego monitoringu środowiska.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Biologiczna kontrola jakości środowiska (biomonitoring): definicje, zadania,Procedury i normy w biomonitoringu.

2. Rodzaje wskaźników biologicznych i ich zastosowanie w monitoringu powietrza, wody i gleb.

3. Biomarkery ekspozycji, efektów, wrażliwości.

4. Szacowanie ryzyka dla środowiska.

5. Ocena skutków działania substancji chemicznych na środowisko

Ćwiczenia:

1. Biomonitoring środowiska glebowego z wykorzystaniem mikroorganizmów.

2. Mikro- i mezofauna bezkręgowców w biomonitoringu gleb.

3. Makrofauna bezkręgowców w biomonitoringu gleb.

4. Biomonitoring zanieczyszczeń wód, z wykorzystaniem mikroorganizmów.

5. Wykorzystanie makrobezkręgowców w ocenie jakości wód.

6. Kręgowce i inne organizmy wodne jako organizmy monitorowe.

7. Indeksy bioróżnorodności w ocenie jakości wód

8. Indeksy biotyczne w biomonitoringu wód

9. Biomonitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z wykorzystaniem mikroorganizmów, glonów i grzybów.

10. Ocena stanu powietrza z użyciem porostów, mchów i roślin.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 20 godz.

w tym:

wykłady 5 godzin

ćwiczenia i seminaria 10 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.

e-learning 0 godz.

praca własna 100 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Traczewska T. „Biologiczne metody oceny skażenia środowiska”. Wrocław 2011, 212 ss.

2. Zimny H., „Ekologiczna ocena stanu środowiska - bioindykacja i biomonitoring”. ARW, Warszawa, 2006

Uzupełniająca:

1. Cortet Jerome, Annette Gomot-De Vauflery, Nicole Poinsot-Balaguera, Lucien Gomot, Christine Texier, Daniel Cluzeau. “The use of invertebrate soil fauna in monitoring pollutant effects”. Eur. J. Soil Biol., 1999, 35 (3) 115-134.

2. Gospodarek J., Petryszak P., Kołoczek H. 2016. The effect of the bioremediation of soil contaminated with petroleum derivatives on the occurrence of epigeic and edaphic fauna. Bioremediation Journal Vol. 20 (1), 38-53. DOI:10.1080/10889868.2015.1096899

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu biomonitoringu,

- posiada wiedzę na temat przepisów prawnych, procedur i instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie monitoringu biologicznego

-zna podstawowe metody biomonitoringu oraz rodzaje wskaźników wykorzystywanych w ocenie stanu środowiska, jak również potrafi na ich podstawie oszacować ryzyko dla środowiska

Umiejętności:

-student umie sporządzić mapy porostowe dla biomonitoringu,

- potrafi zidentyfikować główne grupy lub gatunki organizmów wykorzystywanych w biomonitoringu

- potrafi przeanalizować pobrane próby glebowe lub wodne pod kątem organizmow wskaźnikowych

- jest w stanie ocenić stan wód, gleb i powietrza na podstawie istniejących skal, norm i indeksów

Kompetencje społeczne:

- potrafi rozwiązywać stawiane problemy

- ma świadomość znaczenia społecznego, gospodarczego i środowiskowego biomonitoringu a także dostrzega potrzebę podejmowania odpowiednich działań zaradczych

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny ograniczony czasowo - pytania otwarte i zamknięte

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

- oceny za sporządzenie map porostowych oraz diagnostyki uszkodzeń roślin pod wpływem zanieczyszczenia powietrza,

- ocena umiejętności diagnozowania bezkręgowców wykorzystywanych w biomonitoringu

- zaliczenie pisemne ograniczone czasowo - pytania otwarte i zamknięte

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Gospodarek
Prowadzący grup: Joanna Dłużniewska, Janina Gospodarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.