Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie usługami turystycznymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.ZUT.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie usługami turystycznymi
Jednostka: Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Zarządzanie/ECTS 2/ semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: NL

Status: fakultatywny

Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty usług turystycznych, ich cech oraz różnych kryteriów podziału. Materiał obejmuje także

kwestie związane z zarządzaniem jakością oraz promocją w hotelarstwie.

Treści kształcenia obejmują:

Istotę usług turystycznych oraz ich podział, cechy i charakterystykę zarządzania nimi. Funkcje turystyki oraz zarządzanie popytem, podażą

i ceną w zakresie usług turystycznych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Istota usług turystycznych - 1 godz.

2. Podział usług turystycznych - 2 godz.

3. Cechy usług turystycznych - 2 godz.

4. Charakterystyka zarządzania usługami turystycznymi - 2 godz.

5. Funkcje turystyki - 2 godz.

6. Zarządzanie hotelarstwem - 1 godz.

Ćwiczenia:

1. Sektor bazy noclegowej - usługi hotelarskie i kategoryzacja bazy noclegowej w Polsce i na świecie

2. Zarządzanie usługami rekreacyjnymi w turystyce

3. Zarządzanie przewodnictwem i pilotażem w turystyce

4. Sektor transportowy w turystyce

5. Usługi w turystyce kwalifikowanej

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 20 ECTS 0,8

w tym:

wykłady 10 godz

ćwiczenia 5 godz

konsultacje 2 godz

udział w badaniach 0 godz

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz

praca własna (1,2 ECTS) 30 godz

Literatura:

Podstawowa:

1. Gaworecki W. 2010. Turystyka. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

2. Kornak A. S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.

Oskara Landego we Wrocławiu, Wrocław 2001.

3. Meyer B., Obsługa ruchu turystycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Uzupełniająca:

1. Majewski J., Lane B., Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań 2001.

2. Panasiuk A. (red.), Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

3. Pender L., Sharpley R., Zarządzanie turystyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada ogólną wiedzę nt. istoty i zasad zarządzania usługami turystycznymi;

- student poznaje rolę marketingu w zarządzaniu usługami turystycznymi;

- student zapoznaje się z istotą promocji usług turystycznych przez różne podmioty i instytucje.

Umiejętności:

- w oparciu o zdobytą wiedzę student potrafi definiować pojęcia i zagadnienia dotyczące istoty i zasad zarządzania usługami turystycznymi;

- student potrafi określić wpływ różnych form działalności marketingowej na rozwój i zarządzanie usługami turystycznymi;

- student potrafi wyspecyfikować czynniki wpływające na podwyższanie konkurencyjności regionów

w ramach efektywnego zarządzania usługami turystycznymi.

Kompetencje społeczne:

- student dostrzega znaczenie różnych czynników w celu promowania zrównoważonego rozwoju regionalnego, opartego na rozwoju i efektywnym zarządzaniu usługami turystycznymi;

- efektem nauczania jest świadomość studenta dotycząca potrzeby wspierania rozwoju usług turystycznych jako czynnika wspomagającego konkurencyjność regionów.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

test jednokrotnego wyboru obejmujący 20 pytań

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w następujący sposób:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych

efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia student

uzyska przynajmniej 50% i mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) również jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów

kształcenia (61-70%).

4. Ocena dobra (4,0) student uzyskuje jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) uzyskuje średnio 71-80%.

5. Ocenę ponad dobrą (4,5) student uzyskuje jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) uzyskuje średnio 81-90%.

6. Ocena bardzo dobra wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów

kształcenia student uzyska ponad 90% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

ocena z przygotowania i wygłoszenia referatu z wybranej tematyki oraz ocena aktywności studenta w trakcie ćwiczeń.

Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,5 ocena z testu (wykłady) + 0,5 ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu,

w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.