Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie w sektorze publicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.ZSP.SL.RZAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w sektorze publicznym
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Zarządzanie, 4 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Zarządzanie / ECTS: 2 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i Poziom: SL

Status: specjalnościowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce oraz specyfiką zarządzania w sektorze publicznym. Ważnym elementem prowadzonych zajęć jest zwrócenie uwagi słuchaczy na istotę dobra wspólnego oraz zarządzania mieniem publicznym.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Administracja samorządowa jako element administracji publicznej (2 godz.)

2. Wybory samorządowe i ich wpływ na zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego (2 godz.)

3. Budżet jako narzędzie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego(2 godz.)

4. Marketing w jednostkach administracji publicznej (2 godz.)

5. Działania grupowe, tragedia dóbr wspólnych – mechanizmy, przykłady, systemowe sposoby rozwiązań problemów (2 godz.)

6. Pojęcie mienia. Mienie publiczne a mienie prywatne. Prawo własności i jego ograniczenia (2 godz.)

7. Nieruchomości jako mienie publiczne. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Jednostek Samorządowych (2 godz.)

8. Zasady zbywania nieruchomości publicznych (1 godz.)

Ćwiczenia:

1. Zadania samorządu terytorialnego w Polsce (2 godz.)

2. Organy stanowiące i wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego (2 godz.)

3. Wybrane elementy zarządzania strategicznego w gminie (2 godz.)

4. Kolokwium zaliczeniowe - zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego (1 godz.)

5. Problemy dóbr wspólnych – studia przypadków: dyskusja nad propozycjami rozwiązań problemów zaproponowanymi przez grupy robocze (2 godz.)

6. Cele publiczne. Realizacja celu publicznego poprzez wywłaszczenie – omówienie procedury w świetle obowiązujących przepisów (2 godz.)

7. Rola gminy w gospodarowaniu nieruchomościami – analiza i synteza przepisów (2 godz.)

8. Kolokwium zaliczeniowe II (1 godz.)

9. Podsumowanie zajęć i zaliczenie przedmiotu (1 godz.)

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 33 godz., ECTS: 1,1; w tym:

‒ wykłady 15 godzin

‒ ćwiczenia 15 godzin

‒ konsultacje 3 godziny

Razem 33 godziny tj. 1,1 pkt. ECTS

e-learning 0 godz., ECTS: 0

Praca własna 27 godz., ECTS: 0,9

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szypliński M. 2011. Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Dom Organizatora Toruń.

2. Izdebski H. i inni. 2006. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Wydawnictwo Lexis Nexis Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Wojewodzic T., 2000, Marketing w jednostkach samorządu terytorialnego, Wieś i Dioradztwo nr1, s. 59-64.

2. Satoła Ł., Wojewodzic T. 2013. System of local government finance unit in Poland, Public administration and regional development, Schol of Economics and Management of Public Administration, no.2, volume IX, 43-48.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Wiedza:

- wskazuje najważniejsze akty prawa regulujące zasady funkcjonowania samorządów terytorialnych i gospodarczych,

- opisuje zasady ustrojowe funkcjonowania samorządów terytorialnych w Polsce,

Umiejętności:

- odnajduje w zasobach sieciowych akty prawne regulujące zasady funkcjonowania samorządu,

- formułuje argumenty w obronie rozwiązań proponowanych w uchwałach organów samorządowych,

- potrafi zastosować metody i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji

K. Społeczne:

- wykazuje się postawą świadczącą o umiejętności krytycznego myślenia i analizowania faktów naukowych

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- docenia potrzebę ciągłego poszerzania zakresu wiedzy dla skuteczniejszego działania na forum publicznym

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (Wiedza, Umiejętności lub Kompetencje Społeczne) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia i wykłady:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie dwóch sprawdzianów pisemnych obejmujących treści zawarte w programie ćwiczeń i wykładów.

Za każde z kolokwiów można uzyskać od 0 do 20 punktów.

Ponadto oceniana będzie aktywność w trakcie ćwiczeń zarówno za pracę indywidualną jak i grupową.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest uzyskanie minimum 24 punktów z kolokwiów oraz łącznie za kolokwia i aktywność na ćwiczeniach nie mniej niż 28 pkt.

Ocena końcowa to suma uzyskanych punktów podzielona przez 10.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązkowych treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę końcową posługując się podanymi wyżej kryteriami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko, Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Justyna Barczyk-Ciuła, Mariusz Dacko, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko, Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Justyna Barczyk-Ciuła, Mariusz Dacko, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)