Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie funduszami strukturalnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.ZFS.SM.REKMY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie funduszami strukturalnymi
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia 2 st., stacj. zarzadzanie i marketing - fakultety, sem. 4
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania funduszami strukturalnymi i ich wdrażaniem w Polsce.

Treści kształcenia obejmują:

fundusze strukturalne, politykę regionalną i jej cele, Wspólną Politykę Rolną i zasady finansowania tych polityk.

Pełny opis:

Plan wykładów (15 godz.):

1. Fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (cele: Konwergencja, Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie, Europejska współpraca terytorialna), Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Rybacki (3 godz.)

2. Polityka regionalna UE: ewolucja polityki regionalnej, stare i nowe cele polityki strukturalnej, polityka regionalna UE na rzecz obszarów wiejskich (2 godz.)

3. Programy operacyjne jako narzędzie realizacji Narodowej Strategii Spójności: Regionalne Programy Operacyjne, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Inteligentny rozwój, PO Wiedza, edukacja, rozwój, , NFOŚiGW, EkoFundusz, WFOŚiGW, kredyty z dopłatą ARiMR (2 godz.)

4. Budżet i rozliczenia Polski z budżetem UE: zasady finansowania UE, dochody budżetu UE, struktura wydatków, wielkość budżetu i jego znaczenie dla państw członkowskich, rozliczenia Polski z budżetem UE (1 godz.)

5. Wspólna Polityka Rolna UE: cele i zasady WPR, Ewolucja WPR, ważniejsze reformy WPR oraz WPR w latach 2014-2020 - polskie priorytety (2 godz.)

6. Dopłaty bezpośrednie w rolnictwie: rola dopłat w polityce rolnej UE, systemy dopłat w UE, zasady przyznawania płatności do gruntów rolnych w Polsce, zasada wzajemnej zgodności (cross-compliance) (1 godz.)

7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Plan ćwiczeń (15 godz.):

1. Wprowadzenie do funduszy strukturalnych – 2 godz.

2. Zapoznanie się z generatorami wniosków, z wybranych Programów Operacyjnych dla Polski na lata 2014-2020 - 2 godz. zajęcia na sali komputerowej

3. Wypełnianie wniosku i biznesplanu w ramach wybranego działania z funduszy strukturalnych, (praca w zespołach), 7 godz. - zajęcia na sali komputerowej z wykorzystaniem generatora wniosków

4. Prezentacja wniosków i raportów końcowych, 4 godz.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 3

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 2,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Polityki gospodarcze UE, 2009. Red. nauk. E. Kawecka-Wyrzykowska, SGH, Warszawa

Nurzyńska I., 2011. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa

Osiatyński J., 2006. Finanse publiczne, Ekonomia i Polityka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

ABC Unii Europejskiej, 2004. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa.www.europe.delpol.pl

Małuszyńska E., Gruchman B. (red.), 2006. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Pietrzyk J., 2006. Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich. Wyd. PWN, Warszawa

Szumski S., 2007. Wspólna Polityka Rolna UE. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, www.minrol.gov.pl

System wdrażania środków UE w okresie 2014-2020, www.funduszestrukturalne.gov.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma wiedzę w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi

- zna zasady WPR, budżet UE i zasady jego rozliczenia

- rozumie kryteria dostępu do poszczególnych programów operacyjnych i ich działań, które muszą być spełnione przez beneficjentów

Umiejętności:

- ma umiejętność przygotowania wniosku o pomoc finansową z UE w zakresie poszukiwania dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwie

- potrafi ocenić płatności z budżetu UE na rzecz wsi i rolnictwa w krajach członkowskich

- potrafi wyliczyć składkę członkowską danego kraju do budżetu UE

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość ważności polityki strukturalnej i narzędzi jej wsparcia

- wykazuje gotowość do pracy zespołowej w realizacji określonych zadań

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

zaliczenie dwóch wniosków zespołowych na ocenę, plus ocena aktywności w realizacji ćwiczeń

Wykłady:

test jednokrotnego wyboru obejmujący 30 pytań x 1 pkt = 30 pkt

pytanie otwarte 5 x 3 pkt = 15 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 15 godz.

- ćwiczenia – 15 godz.

- zaliczenie ćwiczeń i egzamin – 2 godz.

- konsultacje – 4 godz.

Razem: 36 godz. : 25 = 1,44 (czyli 1 pkt ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń - 7 godz.

- przygotowanie się do egzaminu - 10 godz.

- penetracja literatury – 7 godz.

- przygotowanie wniosku aplikacyjnego o środki pomocowe UE – 15 godz.

- sporządzenie planu biznesu – 15 godz.

Razem godz. praktyczne: 54 godz. : 25 = 2,16 (czyli 2 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 3 pkt ECTS

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.