Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie funduszami strukturalnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.ZFS.NM.REKMX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie funduszami strukturalnymi
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Ekonomia/ECTS 3/ semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: NM

Status: fakultatywny

Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania funduszami strukturalnymi i ich wdrażaniem w Polsce.

Treści kształcenia obejmują:

fundusze strukturalne, politykę regionalną i jej cele, Wspólną Politykę Rolną i zasady finansowania tych polityk.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (cele: Konwergencja, Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie, Europejska współpraca terytorialna), Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Rybacki (3 godz.)

2. Polityka regionalna UE: ewolucja polityki regionalnej, stare i nowe cele polityki strukturalnej, polityka regionalna UE na rzecz obszarów wiejskich (2 godz.)

3. Programy operacyjne jako narzędzie realizacji Narodowej Strategii Spójności: Regionalne Programy Operacyjne, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Inteligentny rozwój, PO Wiedza, edukacja, rozwój, , NFOŚiGW, EkoFundusz, WFOŚiGW, kredyty z dopłatą ARiMR (2 godz.)

4. Budżet i rozliczenia Polski z budżetem UE: zasady finansowania UE, dochody budżetu UE, struktura wydatków, wielkość budżetu i jego znaczenie dla państw członkowskich, rozliczenia Polski z budżetem UE (1 godz.)

5. Wspólna Polityka Rolna UE: cele i zasady WPR, Ewolucja WPR, ważniejsze reformy WPR oraz WPR w latach 2014-2020 - polskie priorytety (2 godz.)

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do funduszy strukturalnych – 1 godz.

2. Zapoznanie się z generatorami wniosków, z wybranych Programów Operacyjnych dla Polski na lata 2014-2020 - 1 godz. zajęcia na sali komputerowej

3. Wypełnianie wniosku i biznesplanu w ramach wybranego działania z funduszy strukturalnych, (praca w zespołach), 2 godz. - zajęcia na sali komputerowej z wykorzystaniem generatora wniosków

4. Prezentacja wniosków i raportów końcowych, 1 godz.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 28 ECTS 1,1

w tym:

wykłady 10 godz

ćwiczenia 5 godz

konsultacje 10 godz

udział w badaniach 0 godz

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz

praca własna (1,9 ECTS) 47 godz

Literatura:

Podstawowa:

Polityki gospodarcze UE, 2009. Red. nauk. E. Kawecka-Wyrzykowska, SGH, Warszawa

Nurzyńska I., 2011. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa

Osiatyński J., 2006. Finanse publiczne, Ekonomia i Polityka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Uzupełniająca:

ABC Unii Europejskiej, 2004. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa.www.europe.delpol.pl

Małuszyńska E., Gruchman B. (red.), 2006. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Pietrzyk J., 2006. Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich. Wyd. PWN, Warszawa

Szumski S., 2007. Wspólna Polityka Rolna UE. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, www.minrol.gov.pl

System wdrażania środków UE w okresie 2014-2020, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma wiedzę w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi

- zna zasady WPR, budżet UE i zasady jego rozliczenia

- rozumie kryteria dostępu do poszczególnych programów operacyjnych i ich działań, które muszą być spełnione przez beneficjentów

Umiejętności:

- ma umiejętność przygotowania wniosku o pomoc finansową z UE w zakresie poszukiwania dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwie

- potrafi ocenić płatności z budżetu UE na rzecz wsi i rolnictwa w krajach członkowskich

- potrafi wyliczyć składkę członkowską danego kraju do budżetu UE

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość ważności polityki strukturalnej i narzędzi jej wsparcia

- wykazuje gotowość do pracy zespołowej w realizacji określonych zadań

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

test jednokrotnego wyboru obejmujący 30 pytań

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w następujący sposób:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych

efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia student

uzyska przynajmniej 50% i mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) również jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów

kształcenia (61-70%).

4. Ocena dobra (4,0) student uzyskuje jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) uzyskuje średnio 71-80%.

5. Ocenę ponad dobrą (4,5) student uzyskuje jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) uzyskuje średnio 81-90%.

6. Ocena bardzo dobra wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów

kształcenia student uzyska ponad 90% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

ocena projektu przygotowanego samodzielnie, technika pracy parami lub w zespole 3-osobowym oraz ocena aktywności studenta w

trakcie ćwiczeń.

Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,6 ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu,

w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.