Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wycena w rolnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.WRL.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wycena w rolnictwie
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW : ZARZĄDZANIE/ ECTS: 4 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NL

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Wycena w rolnictwie stanowi istotną część nauk ekonomiczno-rolniczych. Wyceny (taksacje) rolnicze jako nauki o wycenie dóbr w rolnictwie należy traktować jako uzupełnienie zarówno zagadnień prowadzenia i organizacji gospodarstw rolniczych, jak i nauk o rachunkowości.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Istota i cele wyceny w rolnictwie (2 godz.)

2. Źródła informacji w wycenie (2 godz.)

3. Podejście porównawcze (2 godz.)

4. Podejście dochodowe (2 godz.)

5. Podejście mieszane (2 godz.)

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza rynku. Ustalenie trendu czasowego zmiany cen i wag cech rynkowych (1 godz.)

2. Zastosowanie podejścia porównawczego w praktyce (1 godz.)

3. Zastosowanie podejścia dochodowego w praktyce (1 godz.)

4. Zastosowanie podejścia mieszanego (1 godz.)

5. Zaliczenie przedmiotu (1 godz.)

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego - 20 godz. (0,8 ECTS)

w tym:

wykłady - 10 godz. (0,4 ECTS)

ćwiczenia - 5 godz. (0,2 ECTS)

konsultacje - 2 godz. (0,08 ECTS)

udział w egzaminie i zaliczeniu - 3 godz. (0,12 ECTS)

praca własna - 80 godz. (3,2 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bud-Gusaim J., Taksacja rolnicza, Wydawnictwo SGGW, Warszawa,2005

Łaguna T. M., Wycena nieruchomości i gospodarstw rolnych, Wydawnictwo Zachodnie centrum organizacji, Zielona Góra, 2001

Schilbach J., Charakterystyka nieruchomości rolnych oraz zasady ich wyceny, Wydawnictwo AR, Kraków, 2001

Literatura uzupełniająca:

Michalski R, Jóźwiak W., Metody oceny stanu technicznego, wyceny pojazdów i maszyn, Wydawnictwo Educaterra, Olsztyn, 1999

Nowak A., Wycena lasów, Wydawnictwo Educaterra, Olsztyn, 2001

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

A/ wiedza:

- zna podstawowe zagadnienia z zakresu taksacji składników majątku gospodarstw rolnych

- charakteryzuje podstawowe kategorie ekonomiczne t.j.: wartość, cena i trend jej zmiany, dochody i ich rodzaje, wydatki operacyjne, stopa kapitalizacji i dyskonta, cecha rynkowa i jej waga, zużycie obiektu budowlanego, urządzenia lub maszyny i rodzaje tego zużycia

B/ umiejętności:

- analizuje rynek i ustala trend czasowy zmian cen i wagi cech rynkowych

- wycenia składniki majątku stosując różne metody i techniki

C/ kompetencje społeczne:

- rozwiązuje postawione zadania w zespole lub samodzielnie

- rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

- jest zmotywowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

1. Test pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach.

2. Dodatkowe punkty za odnotowane na listach obecności na wykładach.

Ćwiczenia:

1. Oceny za aktywność: rozwiązanie zadania przy tablicy.

2. Kolokwium zaliczeniowe - rozwiązanie zestawu zadań rachunkowych.

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z wykładów + 0,5 x ocena z ćwiczeń

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko
Prowadzący grup: Mariusz Dacko, Piotr Rachwał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko
Prowadzący grup: Mariusz Dacko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko
Prowadzący grup: Mariusz Dacko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.