Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka rolna Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.PRO.SL.RZEKX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka rolna Unii Europejskiej
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia, 4 sem, stacj. licencjat fakultety
Zarządzanie, 4 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Zarządzanie i Ekonomia/ECTS 2/ semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

Status: fakultatywny

Cel przedmiotu: nabycie przez studentów wiedzy o podstawach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz o polityce rolnej i polityce strukturalnej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Tematyka wykładów obejmuje trzy obszary wiedzy tj.:1) Podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej: historia UE, instytucje UE, podstawy prawne, zasady jednolitego rynku;

2) Wspólna Polityka Rolna: cele, zasady, zasada wzajemnej zgodności, ewolucja reformy WPR, organizacja rynków rolnych, dopłaty bezpośrednie;

3) polityka regionalna UE: programy przedakcesyjne, fundusze strukturalne, plany i programy operacyjne w tym PROW 2007-2013 oraz 2014-2020.

W ramach ćwiczeń studenci nabywają umiejętności i kompetencje w zakresie aplikacji wniosków o środki pomocowe UE w ramach I i II filaru WPR.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Historia UE: historia integracji, traktaty rzymskie, etapy rozszerzenia Wspólnoty Europejskiej, Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht, Traktat amsterdamski, rozszerzenie UE na wchód, Traktat nicejski, Konstytucja dla Europy

2. Jednolity rynek UE: zasady, swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału, jednolity rynek a rozszerzenie o nowych członków

3. Wspólna Polityka Rolna UE: cele i zasady WPR, Ewolucja WPR, prawne instrumenty interwencji rolnej, Agenda 2000 (rola ARiMR)

4. Reforma WPR - Luksemburg 2003, warunki akcesji Polski do UE oraz WPR w latach 2014-2020 - polskie priorytety

5. Organizacja rynków rolnych w Polsce: rynek zbóż, cukru, tytoniu, owoców i warzyw, skrobi ziemniaczanej, mleka, wieprzowiny, wołowiny i cielęciny oraz drobiu (rola ARR)

6. Dopłaty bezpośrednie w rolnictwie: rola dopłat w polityce rolnej UE, systemy dopłat w UE, zasady przyznawania płatności do gruntów rolnych w Polsce, poziom dopłat w latach 2004-2013, zasada wzajemnej zgodności (cross-compliance)

7. Programy przedakcesyjne na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich: PHARE, PHARE Odbudowa, PHARE Struder, PHARE INRED, ISPA, PAOW-BŚ, SAPARD, EFRWP, FW, FWW i inne

8. Fundusze Strukturalne w UE: charakterystyka i zmiany w funduszach oraz ich budżet w latach 2000-2006 i 2007-2013,

9. Polityka regionalna UE: ewolucja polityki regionalnej, stare i nowe cele polityki strukturalnej, polityka regionalna UE na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

10. PROW 2014-2020 - wprowadzenie

11.PROW 2014-2020 - charakterystyka poszczególnych priorytetów

12.PROW 2014-2020 - charakterystyka poszczególnych działań

13.PROW 2014-2020 - charakterystyka poszczególnych działań

14.PROW 2014-2020 - charakterystyka poszczególnych działań

15. Programy operacyjne i fundusze w Polsce na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020: Regionalne Programy Operacyjne, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Inteligentny rozwój, PO Wiedz edukacja rozwój, NFOŚiGW, EkoFundusz, WFOŚiGW

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do działań z III i IV osi PROW 2014-2020– 2 godz.

2. Wypełnianie wniosku dla działania w ramach PROW 2014-2020 - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, (praca zespołowa), 3 godz. - zajęcia na sali komputerowej z wykorzystaniem generatora wniosków

3. Prezentacja wniosków i raportów końcowych, 1 godz.

4. Wypełnianie wniosku dla działania w ramach PROW 2014-2020 - Odnowa i rozwój wsi, (praca zespołowa), 4 godz. - zajęcia na sali komputerowej z wykorzystaniem generatora wniosków

5. Prezentacja wniosków i raportów końcowych, 1 godz.

6. Wypełnianie wniosku dla działania w ramach PROW 2014-2020- LEADER – Małe projekty,( praca zespołowa i prezentacja wyników), 3 godz. - zajęcia na sali komputerowej z wykorzystaniem generatora wniosków

7. Prezentacja wniosków i raportów końcowych, 1 godz.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 35 ECTS 1,4

w tym:

wykłady 15 godz

ćwiczenia 15 godz

konsultacje 2 godz

udział w badaniach 0 godz

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz

praca własna (0,6 ECTS) 15 godz

Literatura:

Podstawowa:

Szumski S. 2007. Wspólna Polityka Rolna UE. WAiP

Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, www.minrol.gov.pl

System wdrażania środków UE w okresie 2014-2020, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Uzupełniająca:

ABC Unii Europejskiej, 2004. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa.www.europe.delpol.pl

Małuszyńska E., Gruchman B. (red.), 2006. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Pietrzyk J., 2006. Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich. Wyd. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma podstawową wiedzę o wspólnej polityce rolnej i strukturalnej UE.

2. Zna fundusze strukturalne i programy operacyjne dla Polski.

3. Rozumie rolę i cele Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce i UE.

Umiejętności:

1. Potrafi wskazać źródła finansowania realizacji różnych przedsięwzięć w rolnictwie i na obszarach wiejskich z wykorzystaniem środków UE.

2. Potrafi wyliczyć poziom dopłat bezpośrednich dla gospodarstwa rolnego.

3. Umie wyjaśnić zasady i kryteria dostępu do poszczególnych działań PROW 2014-2020.

Kompetencje społeczne:

1. Ma świadomość ważności Wspólnej Polityki Rolnej w rozwoju gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich.

2. Rozumie trendy zmian WPR w kierunku ochrony środowiska i społeczne skutki jej nieprzestrzegania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

test jednokrotnego wyboru obejmujący 20 pytań

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w następujący sposób:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych

efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia student

uzyska przynajmniej 50% i mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) również jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów

kształcenia (61-70%).

4. Ocena dobra (4,0) student uzyskuje jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) uzyskuje średnio 71-80%.

5. Ocenę ponad dobrą (4,5) student uzyskuje jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) uzyskuje średnio 81-90%.

6. Ocena bardzo dobra wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów

kształcenia student uzyska ponad 90% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

oceny w wypełniania wniosków w ramach PROW 2014-2020 oraz ocena aktywności studenta w trakcie ćwiczeń.

Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,5 ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu,

w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Nowak
Prowadzący grup: Czesław Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)