Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.OCR.SI.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona roślin
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ ECTS: 4 semestr 4

profil: ogólnoakademicki/Forma i poziom: SI

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biologią agrofagów, ich szkodliwością oraz metodami ochrony roślin w aspekcie ochrony środowiska rolniczego z uwzględnieniem organizmów pożytecznych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Szkodliwość chorób roślin (straty w plonowaniu, pojęcie agrofag, mikotoksyny) oraz podstawowe różnice w ochronie roślin w systemach rolniczych

2-3.Fitopatologia - zadania i podział fitopatologii (symptomatologia, etiologia, epidemiologia, pojęcie choroba).

4-6.Objawy chorób roślin powodowane przez czynniki organiczne (właściwe i oznaki etiologiczne). Objawy chorób roślin powodowane przez czynniki nieorganiczne (niezakaźne).

7-9.Czynniki chorobotwórcze roślin (wirusy, bakterie, grzyby – budowa, rozmnażanie, systematyka). Identyfikacja czynników chorobotwórczych, zmienność patogenów, cechy pasożytów, rodzaje i zakres pasożytnictwa.

10.Przebieg choroby zakaźnej oraz drogi infekcji czynników chorobotwórczych.

11.Epidemiologia chorób roślin (rodzaje, przebieg, warunki występowania).

12-15.Metody ochrony roślin przed agrofagami.

16-17. Rys historyczny ochrony roślin. Znaczenie ochrony roślin przed szkodnikami. Przegląd zwierząt będących szkodnikami roślin.

18-19. Podstawy ekologiczne rozprzestrzeniania się szkodników. Zdolności adaptacyjne szkodników do środowiska.

20-21. Typy uszkodzeń i pojęcie szkodliwości. Aspekty ekonomiczne ochrony roślin i progi ekonomicznej szkodliwości owadów. Lustracje, monitoring i prognozowanie.

22-23. Metody ochrony roślin stosowane do zwalczania szkodników. Metoda hodowlana. Metody mechaniczne i fizyczne.

24-25. Kwarantanna. Metody agrotechniczne.

26-27. Organizmy pożyteczne w ochronie roślin przed szkodnikami. Biologiczna ochrona roślin. Mikrobiologiczne zwalczanie szkodników. Biopestycydy z żywymi owadami.

28. Chemiczna ochrona roślin przed szkodnikami.

29-30. DPOR. Nowe kierunki w ochronie roślin przed szkodnikami. Ochrona roślin uwzględniająca ochronę środowiska.

Ćwiczenia:

1-2.Choroby wirusowe roślin (szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony roślin; wybrane choroby wirusowe).

3-4.Choroby bakteryjne roślin (szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony roślin; wybrane choroby bakteryjne).

5.Choroby roślin powodowane przez grzyby z gromady śluzorośle pasożytnicze (charakterystyka gromady i zestaw chorób; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

6-7.Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady biczykowate (charakterystyka podgromady i zestaw chorób; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

8-9.Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady workowce (charakterystyka podgromady i zestaw chorób; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

10-11.Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady podstawczaki (charakterystyka podgromady i zestaw chorób; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

12-13.Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady podstawczaki (wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

15.Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady grzyby niedoskonałe (charakterystyka podgromady i zestaw chorób; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

16-17. Budowa i systematyka nicieni. Diagnostyka ważniejszych roztoczy, skorupiaków i wijów. Budowa i systematyka owadów. Diagnostyka i rozpoznawanie uszkodzeń roślin.

18-19. Diagnostyka owadów bezskrzydłych - pierwotny brak skrzydeł. Diagnostyka owadów uskrzydlonych o przeobrażeniu niezupełnym i aparacie gębowym gryzącym. Diagnostyka owadów uskrzydlonych o przeobrażeniu niezupełnym i aparacie gębowym kłująco–ssącym.

20-21. Diagnostyka i podział owadów uskrzydlonych o przeobrażeniu zupełnym. Charakterystyka wybranych rodzin chrząszczy.

22-23. Entomologia stosowana. Diagnostyka szkodników wielożernych - bezkręgowce i kręgowce.

24-25. Diagnostyka szkodników zbóż i ich zwalczanie. Diagnostyka szkodników roślin okopowych. Szkodniki ziemniaka, buraka i ich zwalczanie.

26-27. Diagnostyka i zwalczanie szkodników roślin motylkowych grubo i drobnonasiennych.

28-29. Diagnostyka wybranych szkodników tytoniu i rzepaku oraz ich zwalczanie.

30. Diagnostyka ważniejszych szkodników warzyw, wybranych upraw sadowniczych i roślin ozdobnych.

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 66 godz., ECTS 2,2

w tym: wykłady 30 godz.

ćwiczenia i seminaria 30 godz.

konsultacje 4 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 54 godz. 1,8 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Weber Z. Kryczyński S. Fitopatologia. T.1.PWRiL, 2010.

2.Borecki Z. Nauka o chorobach roślin. Wyd. PWRiL, Warszawa 2001.

3. Wilkaniec B. (pod red.) Entomologia cz. 1 i 2. 2010. PWRiL.

Uzupełniająca:

1.Kochman J., Węgorek W. Ochrona roślin, Wyd. Plantpress, Kraków, 1997.

2. Häni F. i in. 1998. Ochrona roślin rolniczych w uprawie integrowanej. Wyd. PWRiL

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

-posiada ogólną wiedzę o chorobach i szkodnikach

-nabywa wiedzę o metodach ochrony roślin w kontekście ochrony środowiska

Umiejętności:

-umie rozpoznawać szkodniki i choroby roślin

-umie zaplanować przeprowadzenie właściwej ochrony roślin

-potrafi izolować patogeny z materiału roślinnego

Kompetencje społeczne:

-rozumie potrzebę poszerzenia wiedzy i dokształcania się

-ma świadomość ryzyka i skutków stosowania środków ochrony roślin

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach, ograniczony czasowo - test jednokrotnego wyboru.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Oceny podsumowująca:

-oceny z kolokwiów

-sprawdzian umiejętności rozpoznawania szkodników i chorób roślin

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa
Prowadzący grup: Joanna Dłużniewska, Anna Gorczyca, Janina Gospodarek, Ewelina Matras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gleń-Karolczyk, Dariusz Ropek
Prowadzący grup: Joanna Dłużniewska, Katarzyna Gleń-Karolczyk, Natalia Kwiecień, Ewelina Matras, Dariusz Ropek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)