Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Innowacje w turystyce wiejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.IWTW.SL.RZEKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Innowacje w turystyce wiejskiej
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Zarządzanie/Ekonomia/ECTS 2/ semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

Status: fakultatywny

Cele przedmiotu:

Scharakteryzowanie turystyki wiejskiej, wraz z tworzeniem innowacyjnych produktów turystycznych z odniesieniem się do poszczególnych elementów dziedzictwa kulturowego polskiej wsi. Przedstawienie studiów przypadków w obszarze innowacji w turystyce wiejskiej, z uwzględnieniem elementów marketingu mix.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do turystyki wiejskiej, agroturystyki (1 godz.).

2. Innowacyjność w turystyce (1 godz).

3. Innowacyjność w turystyce (1 godz).

4. Tworzenie innowacyjnego produktu turystyki wiejskiej (1 godz.).

5. Tworzenie innowacyjnego produktu turystyki wiejskiej (1 godz.).

6. Dziedzictwo kulturowe w rozwoju innowacyjności (1 godz.).

7. Dziedzictwo kulturowe w rozwoju innowacyjności (1 godz.).

8. Innowacje w turystyce wiejskiej – zagrody edukacyjne (1 godz.).

9. Innowacje w turystyce wiejskiej – zagrody edukacyjne (1 godz.).

10. Innowacje w turystyce wiejskiej – wioski tematyczne (1 godz.).

11. Innowacje w turystyce wiejskiej – pakiety turystyczne (1 godz.).

12. Innowacje w turystyce wiejskiej – sieci gospodarstw (1 godz.).

13. Innowacje w turystyce wiejskiej – trendy (1 godz.).

14. Marketing usług turystyki wiejskiej – innowacyjne rozwiązania (1 godz.)

15. Marketing usług turystyki wiejskiej – innowacyjne rozwiązania (1 godz.)

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do zajęć – zasady pracy grupowej (2 godz.)

2. Zapoznanie się z bazą innowacyjnych produktów turystyki wiejskiej - zajęcia na sali komputerowej (2 godz.)

3. Praca w grupach nad tworzeniem innowacyjnego produktu turystyki wiejskiej - zajęcia na Sali komputerowej (4 godz).

4. Praca w grupach nad tworzeniem elementów marketingu mix w kontekście wprowadzania na rynek nowego produktu turystycznego (4 godz.)

5. Prezentacja efektów pracy w grupach – innowacyjnego produktu

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 35 ECTS 1,4

w tym:

wykłady 15 godz

ćwiczenia 15 godz

konsultacje 2 godz

udział w badaniach 0 godz

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz

praca własna (0,6 ECTS) 15 godz

Literatura:

Podstawowa:

1.Nuszkiewicz K, Roman M. 2014: Innowacje w rozwoju turystyki. SGGW, Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Golądkowie

2.Sznajder M., Przezbórska L., Scrimgeour F. 2009: Agritourism. Mixed Sources. UK.

3.Gaworecki W. 2010: Turystyka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Uzupełniająca:

4.www.zagrodaedukacyjna.pl

5.www.wioskitematyczne.org.pl

6.www.agroturystyka.edu.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student definiuje podstawowe pojęcia związane z turystyką wiejską, agroturystyką, innowacjami w turystyce

− posiada wiedzę z zakresu tworzenia produktów turystycznych, sieciowania produktów,

− posiada wiedzę z zakresu innowacji w turystyce wiejskiej oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie marketingu usług turystycznych

Umiejętności:

− w oparciu o zdobytą wiedzę student potrafi opracować innowacyjny produkt turystyki wiejskiej,

− potrafi zastosować odpowiednie narzędzia marketingowe w zakresie wprowadzania, promocji i dystrybucji innowacyjnych produktów turystycznych

Kompetencje społeczne:

− efektem nauczania jest świadomość studenta jakie znaczenie ma rozwój turystyki dla obszarów wiejskich,

− rozwija swoje umiejętności pracy z grupą.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

test jednokrotnego wyboru obejmujący 20 pytań

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w następujący sposób:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych

efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia student

uzyska przynajmniej 50% i mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) również jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów

kształcenia (61-70%).

4. Ocena dobra (4,0) student uzyskuje jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) uzyskuje średnio 71-80%.

5. Ocenę ponad dobrą (4,5) student uzyskuje jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) uzyskuje średnio 81-90%.

6. Ocena bardzo dobra wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów

kształcenia student uzyska ponad 90% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

ocena efektów pracy w grupach oraz ocena aktywności studenta w trakcie ćwiczeń.

Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,5 ocena z testu (wykłady) + 0,5 ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu,

w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.