Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka na obszarach chronionych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.GTCH.NL.REKXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka na obszarach chronionych
Jednostka: Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zakresu możliwości gospodarczego wykorzystywania obszarów chronionych i właściwego znaczenia pojęcia zrównoważony rozwój w odniesieniu do tych obszarów.

Treści merytoryczne przedmiotu: Krajowy System Obszarów Chronionych, Sieć Natura 2000 w Polsce, rolnictwo, turystyka, inwestycje oraz gospodarka leśna, łowiecka i rybacka na obszarach chronionych

Pełny opis:

Wykłady

1. Rolnictwo na obszarach chronionych w Polsce - skala problemu, wpływ rolnictwa na różnorodność biologiczną, aspekty ekonomiczne działalności rolniczej.

2. System obszarów chronionych w Polsce. Podstawy prawne funkcjonowania obszarów chronionych. Parki narodowe i rezerwaty przyrody - zadania, funkcjonowanie, przepisy porządkowe, gospodarka.

3. Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu - rozmieszczenie, zadania, funkcjonowanie, organizacja, przepisy porządkowe, gospodarka.

4. Ekologiczna Sieć Natura 2000 - podstawy prawne, przedmioty ochrony, siedliska półnaturalne w sieci Natura 2000 i sposoby ich ochrony.

5. Konsekwencje ustanowienia obszarów Natura 2000. Oceny oddziaływania na środowisko.

Ćwiczenia

1. Wprowadzenie do ćwiczeń – omówienie wytycznych do opracowania pt. „Funkcjonowanie Obszaru Natura 2000 …. i możliwości gospodarowania na nim”. Zapoznanie się z dostępnymi źródłami informacji przyrodniczej (opracowania, publikacje, periodyki i strony internetowe).

2. Cele i zasady sporządzania planów ochrony i planów zadań ochronnych obszarów chronionych.

3. Ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i planów zagospodarowania przestrzennego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wiśniewski J., Gwiazdowicz D. J. 2009. Ochrona przyrody, AR, Poznań.

Symonides E. 20014. Ochrona przyrody. UW Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1) ma podstawową wiedzę o możliwościach gospodarowania na obszarach chronionych,

2) zna przepisy obowiązujące w parkach narodowych i rezerwatach,

3) wie jakie informacje można znaleźć w planach ochrony.

Umiejętności

1) potrafi odszukać przepisy obowiązujące w poszczególnych parkach krajobrazowych oraz na obszarach chronionego krajobrazu,

2) posiada umiejętność przygotowania prezentacji oraz potrafi przygotować wystąpienia publiczne w języku polskim.

Kompetencje społeczne

1) dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania i uaktualniania wiedzy,

2) ma świadomość strat wynikających z nadmiernego wykorzystywania zasobów przyrody na obszarach chronionych i w ich otoczeniu,

3) ma przekonanie o potrzebie działań na rzecz ochrony przyrody.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia) za:

1) pracę pisemną "Funkcjonowanie obszaru NATURA 2000 …. i możliwości gospodarowania na nim"

2) umiejętność wypowiedzi ustnej

3) zaangażowanie w dyskusji

Wykłady: egzamin pisemny, który będzie zawierał około 25 pytań testowych wielokrotnego wyboru i kilka pytań otwartych sprawdzających wiedzę (EK 1-3).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.