Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.ESR.SM.REKEY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika środowiska
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia 2 st, stacj. Ekonomika w gospodarce żywnościowej - fakultety, sem. 4
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA/ ECTS: 4 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

Status: specjalnościowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Ekonomika środowiska jako relatywnie nowa dyscyplina ukształtowana w obrębie nauk ekonomicznych oparta jest o zagadnienia ekologiczne, produkcyjne i ekonomiczne zwłaszcza odnoszone do problematyki rolniczej i rozwoju wsi. Podstawą rozważań jest tu teoria ekonomii środowiska oraz ekonomia instytucjonalna w odniesieniu do środowiska i jego ochrony. Rozważane są zagadnienia szczegółowe dotyczące takich zagadnień jak zrównoważony rozwój, opłaty i kary za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz ekonomiczne i finansowe aspekty spełnienia wymogów dyrektyw UE w zakresie ochrony środowiska. Podjęto także problematykę szacowania wartości środowiska, zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i oceny ekonomicznej inwestycji proekologicznych.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Implementacja unijnych przepisów ochrony środowiska do prawa krajowego i ich realizacja. (2 godz.)

3-4. Rozwój gospodarczy a środowisko. Granice wzrostu (2 godz.)

5-6. Neomaltuzjańskie i amalteistyczne wizje rozwoju (2 godz.)

7-8. Zasoby środowiska - ograniczoność, odtwarzalność, wyczerpywalność; ekonomiczne aspekty eksploatacji zasobów (2 godz.)

9-10. Teoretyczne aspekty wyceny środowiska i jego elementów (2 godz.)

11. Inwestycje w ochronie środowiska i ich ocena ekonomiczna (1 godz.)

12-13. Kryzysy ekologiczne. Rzeczywistość stale przyśpieszających zmian a zdolności adaptacyjne człowieka i środowiska (2 godz.)

14-15. Spojrzenie całościowe na problem rozwoju gospodarczego i towarzyszących mu przekształceń środowiska. Ekonomia natury a ekonomia człowieka. Biomimikra - opłacalne naśladowanie natury (2 godz.)

Ćwiczenia:

1-3. Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska. Instytucja kar i opłat w ochronie środowiska (ustawa ogólna) - zadania obliczeniowe (3 godz.)

4-6. Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska. Instytucja kar i opłat w ochronie środowiska (ustawy szczegółowe) - zadania obliczeniowe (3 godz

7-8. Szacowanie wartości środowiska. Budowa i interpretacja modelu ekonometrycznego w arkuszu kalkulacyjnym Excel oraz przy wykorzystaniu pakietu Statistica - zadania obliczeniowe (2 godz.)

9-10. Ochrona środowiska a zużycie energii w sektorze komunalno-bytowym - zadania opisowe i obliczeniowe (2 godz.)

11-12. Jakość życia człowieka a środowisko. Tworzenie syntetycznych wskaźników oceny stanu środowiska - zadania obliczeniowe (2 godz.)

13-14. Ocena efektywności inwestycji proekologicznych. Dyskontowanie strumieni pieniężnych - zadania obliczeniowe (3 godz.)

15. Kolokwium zaliczeniowe (2 godz.)

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 38 ECTS** 1,3

w tym:

wykłady - 15 godz.

ćwiczenia i seminaria - 15 godz.

konsultacje - 6 godz.

udział w badaniach - 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże - 0 godz.

udział w egzaminie - 2 godz.

praca własna (2,7 ECTS**) - 82 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Machowski J. 2003. Ochrona środowiska. Prawo i zróżnicowany rozwój. Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa

2. Manteuffel Szoege H., 2005, Zarys problemów ekonomiki środowiska, SGGW, Warszawa

3. Materiały do ćwiczeń i wykładów dostępne na stronie wykładowców:

http://matrix.ur.krakow.pl/~mdacko

http://matrix.ur.krakow.pl/~aplonka

Uzupełniająca:

1. Famielec J., 1999, Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa

2. Małachowski K. (red), 2007, Gospodarka a środowisko i ekologia, Wyd. Cedewu.pl, Warszawa

3. Korzeń Z. 2001. Ekologistyka, Biblioteka, Logistyka, Poznań.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii środowiska

-posiada wiedzę nt. powiązań ekonomii i ochrony środowiska w tym instytucjonalnego wspierania ochrony środowiska poprzez instrumenty ekonomiczne i pozaekonomiczne

- zna metody wyceny zasobów i usług środowiska

- wie od czego zależą opłaty za gospodarcze wykorzystywanie środowiska

Umiejętności:

- potrafi przedstawić aktualne zagadnienia związane z ochroną środowiska

- umie obliczyć wysokość opłat za korzystanie ze środowiska

- potrafi oszacować wartość środowiska i jego zasobów

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia

- potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów

- jest uwrażliwiony na problemy gospodarowania ograniczonymi i wyczerpywalnymi zasobami środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia (średnia 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen: dobrej (4,0 - średni 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Ocenę podsumowującą z ćwiczeń stanowi średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z: kolokwium zaliczeniowego, odpowiedzi ustnych na zajęciach, aktywności na zajęciach oraz zadań domowych.

Ocena końcowa = średnia ocen z powyższych ocen formujących, tj. oceny z egzaminu (wykłady) i oceny podsumowującej (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko
Prowadzący grup: Mariusz Dacko, Aleksandra Płonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko
Prowadzący grup: Mariusz Dacko, Aleksandra Płonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.