Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologiczne przetwarzanie odpadów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.BPO.NM.RJBSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologiczne przetwarzanie odpadów
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Jakość i bezpieczeństwo środowiska, 1 sem stacj. mgr. fakultety
Jakość i bezpieczeństwo środowiska, 1 sem. stacj. mgr. obowiazkowe - analiza środowiskiem
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 3 sem., fakultety
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA / ECTS: 3 /semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Biologiczne przetwarzanie odpadów polega na wykorzystaniu zdolności mikroorganizmów do przeprowadzenia procesu przemiany materii organicznej w wyniku czego uzyskuje się produkt, który można wykorzystać przyrodniczo lub bezpieczne składować. W zakresie zagadnień omawianych w ramach przedmiotu znajdą się aspekty prawne dotyczące gospodarowania odpadami przeznaczonymi do odzysku, zagadnienia związane z zasobami surowców do procesu biologicznego przetwarzania, aspekty technologiczne i techniczne prowadzenia procesu w warunkach tlenowych i beztlenowych oraz zasady mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, a także zagadnienia dotyczące oddziaływania na środowisko instalacji służących do biologicznego przetwarzania odpadów.

Pełny opis:

Wykłady:

1 – 2. Przepisy prawne i korzyści biologicznego przetwarzania odpadów.

3 – 4. Zasoby i przygotowanie surowców do biologicznej obróbki.

5 – 6. Fermentacja metanowa, parametry i charakterystyka produktów.

7 – 8. Kompostowanie, parametry i charakterystyka produktów.

9 – 10. Możliwości przyrodniczego wykorzystania kompostów oraz fermentatu.

11 – 12. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów

13 – 15. Rodzaje i sposoby uwolnień i transferów z instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów.

Ćwiczenia:

1 – 2. Wymagania dotyczące odpadów przeznaczonych do biologicznej obróbki.

3 – 4. Oznaczanie zdolności odpadu do fermentacji i stopnia jego przefermentowania.

5 – 6. Charakterystyka uwolnień i transferu zanieczyszczeń z instalacji w aspekcie PRTR oraz określenie powierzchni użytków dla zagospodarowania powstałych produktów obróbki biologicznej.

7 – 9. Ocena możliwości przyrodniczego wykorzystania stałych produktów obróbki biologicznej odpadów na podstawie wyników biotestów.

10 – 12. Manometryczna ocena aktywności produktów biologicznego przetwarzania odpadów.

13 – 15. Projekt zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na przykładzie powiatu.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 40 godz., ECTS** 1,3

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 8 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-lerning 0 godz.

Praca własna (1,7 ECTS**) 50 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Jędrczak A. 2007. Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wyd. PWN Warszawa, 456.

2. Baran S., Turski R. 1996. Ćwiczenia specjalistyczne z utylizacji odpadów i ścieków. Wyd. AR w Lublinie, ss. 136.

3. Bień J. B. 2002. Osady ściekowe teoria i praktyka. Wyd. Polit. Częstochowska, 290.

Uzupełniająca:

1. Skalmowski K. 2001. Kompostowanie odpadów komunalnych, modele rozwiązań technologicznych. Oficyna Wydawnicza Polit. Warszawskiej, ss. 111.

2. Kopeć M., Gondek K. 2011. Nawozowe zagospodarowanie odpadów. Wyd. UR Kraków, ss. 102.

3. Gondek K. 2011. Przyrodnicze skutki stosowania kompostów. Środowiskowe aspekty stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie. [W] Praca zbiorowa B. Filipek-Mazur (red.), Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 162-187.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna podstawy prawne dotyczące gospodarowania odpadami przeznaczonymi do odzysku.

- student zna zasady technologiczne i techniczne prowadzenia procesów biologicznych wykorzystywanych do przetwarzania odpadów biodegradowalnych.

Umiejętności:

-student umie przeanalizować parametry niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesów biologicznej transformacji odpadów biodegradowalnych.

- student umie wskazać i ocenić podstawowe parametry jakościowe kompostu.

Kompetencje społeczne:

- student ma świadomość roli procesów biologicznych w odzysku odpadów biodegradowalnych.

- student dostrzega relacje pomiędzy ochroną środowiska a racjonalną gospodarką odpadami.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie części ćwiczeniowej kursu obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych z terenu gminy, a także przeprowadzenie prognozowania oddziaływania instalacji na środowisko.

Część wykładowa kursu kończy się egzaminem ustnym.

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z części wykładowej + 0,5 x ocena z części ćwiczeniowej

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gondek
Prowadzący grup: Agnieszka Baran, Krzysztof Gondek, Michał Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gondek
Prowadzący grup: Krzysztof Gondek, Michał Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)