Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biznesplan przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.BIP.NM.REKMX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznesplan przedsiębiorstwa
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Ekonomia / ECTS: 4 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i Poziom: SM

Status: specjalizacyjny/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z metodyką przygotowania planów biznesu dla przedsięwzięć gospodarczych. W dwuosobowych grupach studenci przygotowują cześć obliczeniową biznesplanu dla przedsięwzięć gospodarczych. Wykłady obejmują materiał teoretyczny dotyczący planowania oraz biznesplanów.

Pełny opis:

Tematyka poszczególnych wykładów i ćwiczeń

Wykłady:

1. Pojęcie inwestycji w prawie i literaturze (1 godz.)

2. Podstawy planowania (2 godz.)

3. Budowa biznesplanu (2 godz.)

4. Podejmowanie decyzji w działalności inwestycyjnej (1 godz.)

5. Analiza progu rentowności (1 godz.)

6. Wybrane elementy planowania finansowego (1 godz.)

7. Wybrane metody oceny efektywności inwestycji (2 godz.)

Ćwiczenia

1. Wprowadzenie. Objaśnienie formularza części merytorycznej oraz finansowej biznesplanu w ramach naborów prowadzonych przez LGD (1 godz.)

2. Źródła finansowania operacji(1 godz.)

3. Sporządzanie projekcji charakterystyki przedsiębiorstwa oraz opisu operacji tj. cel, zakres (1 godz.)

4. Sporządzanie projektu źródeł finansowania operacji oraz analizy SWOT wraz z uzasadnieniem operacji (1 godz.)

5. Sporządzanie projekcji planu działań marketingowych oraz analizy finansowej operacji (1 godz.)

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 20 godz., ECTS: 0,7; w tym:

‒ wykłady 10 godzin

‒ ćwiczenia 5 godzin

‒ egzamin ustny 1 godzina

‒ konsultacje 4 godzina

Razem 20 godzin tj. 0,7 pkt. ECTS

e-learning 0 godz., ECTS: 0

Praca własna 100 godz., ECTS: 3,3

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jajuga K., Jajuga T., 2006: Inwestycje. PWN, WarszawaJohson H., 2000: Ocena projektów inwestycyjnych. LIBER, Warszawa

2. Pawlak Z., Biznesplan. Zastosowania i przykłady. Poltext, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

1. Jolly A., 2005: Od pomysłu do zysku. Helion, Gliwice

2. Sobczyk M., 2000: Matematyka finansowa. Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa

3. Filar E., Skrzypek J., Biznes plan. POLTEXT, Warszawa. 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna zasady planowania i elementy składowe planu biznesu

Umiejętności:

- student potrafi zbudować założenia dla potrzeb planowania

- student potrafi samodzielnie przygotować projekcje finansowe dla przedsięwzięcia gospodarczego

Kompetencje społeczne:

- student organizuje pracę w grupie,

- rozumie znaczenie planowania w zarządzaniu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (Wiedza, Umiejętności lub Kompetencje Społeczne) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

- zaliczenie na podstawie aktywności studenta w trakcie zajęć projektowych

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest prawidłowe wykonanie projektu przewidzianego w programie ćwiczeń.

Wykłady:

- zaliczenie na podstawie odpowiedzi ustnych (3 pytania, odpowiedzi oceniane każda w skali 0-10 punktów). Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie minimum 16 pkt.

Ocena końcowa liczona jako suma uzyskanych punktów podzielona przez 5.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązkowych treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę końcową posługując się podanymi wyżej kryteriami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Piotr Rachwał, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Piotr Rachwał, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Piotr Rachwał, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.