Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy jakości w gospodarce żywnościowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.SJG.SM.REKMY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy jakości w gospodarce żywnościowej
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia 2 st., stacj. zarządzanie i marketing - fakultety, sem 3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

-Rozumienie podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów zarządzania systemami zapewnienia jakości w organizacjach gospodarki żywnościowej.

Treść przedmiotu skoncentrowana jest na charakterystyce norm,metod i standardów dotyczących zarządzania jakością w organizacji i funkcjach jakie spełnia jakość w działalności operacyjnej podmiotów gospodarczych działających w obszarze gospodarki żywnościowej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aktualnie obowiązujące normy jakości obligatoryjne i nieobligatoryjne. Przedstawione zostaną również koszty zarządzania jakością w organizacji.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Wprowadzenie do systemów zarządzania jakością w gospodarce żywnościowej- geneza i filozofia. (2h)

2. Obligatoryjne systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. (2h)

3. Nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. (2h)

4. Stan wdrożenia i wdrażania obligatoryjnych systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. (2h)

5. Stan wdrożenia i wdrażania nieobligatoryjnych systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. (2h)

Literatura:

-"Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego" autor dr Grażyna Morkis,

"Zarządzanie jakością" pod redakcją R. Kolmana.,

"Doktryna Jakości" - Wydanie z dnia 01.09.2011 prof. Andrzej Blikle.,

"Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka." Adam Hamrol, Władysław Mantura.,

"Zarządzanie jakością. Standardy i zasady" Łunarski Jerzy

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po ukończeniu zajęć (wykładów) student:

- posiada wiedzę teoretyczną odnośnie organizacyjnych i prawnych uwarunkowań zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

- posiada wiedzę w zakresie norm oraz standardów zarządzania jakością.

- potrafi wybrać odpowiednią metodę i narzędzia doskonalenia jakości w podmiocie.

- student posiada teoretyczną wiedzę nt. obligatoryjnych i nieobligatoryjnych systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.

Umiejętności:

-student umie dobrać odpowiedni system zarządzania jakością w organizacji przemysłu spożywczego ,

-student posiada umiejętność analizowania dokumentacji systemowej,

-student potrafi poprawnie sformułować i zaprojektować politykę jakości w organizacji przemysłu spożywczego.

Kompetencje społeczne:

- student nabiera umiejętności oceny czy organizacja powinna posiadać system zarządzania jakością,

- student potrafi delegować zadania pracując w zespole ludzkim,

- student zdaje sobie sprawę z potrzeby dokonywania zmian w organizacjach poprzez wprowadzanie zarządzania systemowego.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość norm jakości, dokumentacji jakości oraz zasad polityki jakości w mikro i makro skali przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego zaliczenie: forma pisemna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)