Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rolnictwo światowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.RS.NL.RZAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rolnictwo światowe
Jednostka: Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa
Grupy: Zarządzanie, 3 sem, niestacj. licencjat, fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE/ECTS: 2/semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NL

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Wiedza o rolnictwie różnych regionów świata, warunkach naturalnych funkcjonowania rolnictwa i wpływie na gospodarkę i rolnictwo takich czynników jak działalność międzynarodowych organizacji i wiodących gospodarek światowych: St. Zjednoczonych, UE i Chin. Umiejętność korzystania z nowoczesnych źródeł informacji o rolnictwie na świecie.

Przedmiot zapoznaje z historią i stanem obecnym produkcji rolniczej w różnych częściach świata, w kontekście zróżnicowania geograficznego i ekonomicznego. W dobie globalizacji funkcjonowanie w integrującej się gospodarce światowej wymaga wiedzy poszerzonej o problemy odmienne od krajowych i europejskich.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. Wprowadzenie w specyfikę rolnictwa światowego

2. Historia rozwoju rolnictwa na świecie

3. Produkcja żywności a perspektywy wyżywienia ludności różnych rejonów świata

4. Rolnictwo poszczególnych stref klimatycznych świata

5. Potencjał i ograniczenia rolnictwa strefy tropikalnej

6. Potencjał i ograniczenia rolnictwa stref suchych i półsuchych

7. Rolnictwo nawadniane - rys historyczny i tendencje rozwojowej

8. Tradycyjne systemy rolnictwa nawadnianego

9. Nowoczesne systemy rolnictwa nawadnianego

10. Rolnictwo zrównoważone i jego perspektywy w skali globalnej

11. Kierunki rozwoju rolnictwa w UE

12. Kierunki rozwoju rolnictwa oraz techniki rolniczej w St. Zjednoczonych

13. Najwięksi producenci, eksporterzy i importerzy towarów rolno-spożywczych

14. FAO, WTO, – ich wpływ na rozwój rolnictwa na świecie

15. Internet jako źródło informacji o rolnictwie na świecie.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego, 25 godz. 1 ECTS

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 0 godz.

konsultacje 7 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie końcowym 3 godz.

praca własna (1 ECTS) 25 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Wohlmeyer H., Quendler T., 2002 "The WTO, Agriculture and Susteinable Development"

2. Latoszek E., Proczek M., 2001. "Organizacje Międzynarodowe"

3. Hallam A., 1993, "Size, Structure, and the Changing Face of American Agriculture".

Uzupełniająca:

1. Kuciakowski R., 2001: Uprawy korzeniowe, bulwiaste, Rośliny strączkowe, Rośliny oleiste, Rośliny cukrowe, Warzywa, Owoce, Używki, Rośliny włókniste. (część: Ziemia), Encyklopedia Geograficzna Świata. OPRES. Kraków, 71-82.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- student ma wiedzę o instytucjach międzynarodowych wpływających na rozwój rolnictwa na świecie zarówno w państwach rozwijających się jak i bogatych,

- ma wiedzę o rozwoju rolnictwa szczególnie w państwach spoza UE,

- zna metody i techniki docierania do aktualnych danych o rolnictwie i jego problemach na świecie.

Umiejętności:

- potrafi przeprowadzać analizę procesów zachodzących w rolnictwie wybranych państw, szczególnie spoza UE,

- potrafi interpretować dane pozyskiwane z różnych źródeł informacji

- wykonuje i potrafi przedstawić stan aktualny i procesy zachodzące w rolnictwie wybranych państw, od najbiedniejszych, po najbogatsze.

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość i docenia wpływ czynników ekonomicznych na rozwój rolnictwa w państwach o różnym stopniu zamożności,

- widzi społeczne paradoksy współczesnego świata, w tym negatywne konsekwencje subsydiów dla rolnictwa,

- potrafi samodzielnie analizować argumenty alter- i antyglobalistów w zakresie rolnictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny z zakresu tematów przedstawianych na wykładach.

Przyjęto procentową skalę oceny wg efektów kształcenia:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia formułuje ocenę na podstawie stopnia opanowania przez studenta treści przedmiotu w oparciu o podane powyżej kryteria formalne i własne doświadczenia dydaktyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)