Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rolnictwo ekologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.RE.SM.REKME Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rolnictwo ekologiczne
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Ekonomia 2 st., stacj. Ekonomika w gospodarce żywnościowej - fakultety, sem. 3
Ekonomia 2 st., stacj. zarządzanie i marketing - fakultety, sem 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA/ECTS: 3/SEMESTR 3

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI/RORMA II POZIOM SM

Celem przedmiotu jest przedstawienie uwarunkowań agrotechnicznych i ekonomicznych funkcjonowania systemu ekologicznego.

Podczas zajęć zostaną omówione założenia i rodowód rolnictwa ekologicznego. Przedstawione będą płodozmiany, uprawa roli, nawożenie, ochrona roślin i chów zwierząt w rolnictwie ekologicznym, konwersja na system ekologiczny, dochód rolniczy i dochód osobisty w systemie ekologicznym, atestacja i certyfikacja, znakowanie produktów ekologicznych

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Założenia rolnictwa ekologicznego. Miejsce i rola rolnictwa ekologicznego we współczesnym rolnictwie. Zapoznanie z literaturą (2 godz.).

2. Kierunek biodynamiczny (1 godz.).

3. Płodozmiany w rolnictwie ekologicznym (1 godz.).

4. Uprawa roli (1 godz.).

5. Nawożenie (1 godz.).

6. Ochrona roślin (1 godz.).

7. Ekologiczny chów zwierząt (1 godz.).

8. Konwersja na system ekologiczny (1 godz.).

9. Jakość produktów ekologicznych (1 godz.).

10. Dochód rolniczy i dochód osobisty w gospodarstwie ekologicznym (1 godz.).

11. Zasady atestacji i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym (1 godz.).

12. Znakowanie produktów ekologicznych (1 godz.).

13. Uwarunkowania prawne i nowe tendencje w rolnictwie ekologicznym oraz potrzeba uczenia się przez całe życie (1 godz.).

14-15. Konfrontacja systemów rolniczych pod względem efektywności ekonomicznej i oddziaływania na środowisko (2 godz.).

Ćwiczenia:

1. Przeprowadzenie atestacji gospodarstwa ekologicznego (studium przypadku). Praca wykonywana w dwu osobowych zespołach w oparciu o przyjęte założenia. Sporządzenie protokołu z atestacji gospodarstwa. Ćwiczenie nr 1 – Przedstawienie metody i zasad kontroli (1 godz.).

2-3.Obliczanie struktury użytkowania ziemi, struktury użytków rolnych oraz struktury zasiewów (2 godz.).

4-5. Identyfikacja symptomów stosowania niedozwolonych środków,

6. Formułowanie niezgodności i naruszeń (2 godz.).

7. Wyznaczanie sankcji (1 godz.).

8. Określanie działań korygujących i walidacji (1 godz.).

9-10.Obliczanie masy produktów roślinnych i zwierzęcych przeznaczonych do sprzedaży atestowanej (2 godz.).

11-12.Obliczanie powierzchni paszowej oraz obsady zwierząt (2 godz.).

13-14. Obliczanie dochodu rolniczego i dochodu osobistego (2 godz.).

15. Podsumowanie i ocena protokołu (1 godz).

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego, godz. 40 / ECTS 3

w tym: wykłady: 15 godz

ćwiczenia i seminaria: 15 godz

konsultacje: 5 godz

udział w badaniach: 0 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 5 godz.

praca własna: 35 godz.

Literatura:

Klima K. 2006. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. MARR Kraków

Sołtysiak U. 1993. Rolnictwo ekologiczne, od teorii do praktyki. Wyd. Ekoland Warszawa

Tyburski J., Zakowska-Biemans S. 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW Warszawa,

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. student posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą miejsca i roli rolnictwa ekologicznego we współczesnym rolnictwie,

2. identyfikuje i charakteryzuje podstawowe cechy rolnictwa ekologicznego,

Umiejętności:

3. ocenia technologię ekologicznej produkcji roślinnej,

4. porównuje systemy rolnicze pod kątem efektywności ekonomicznej i oddziaływania na środowisko,

5. potrafi sporządzić protokół z lustracji gospodarstwa ekologicznego

6. identyfikuje symptomy stosowania niedozwolonych środków w rolnictwie ekologicznym

7. wyznacza sankcje i formułuje niezgodności oraz naruszenia występujące w rolnictwie ekologicznym,

8. oblicza masę produktów roślinnych i zwierzęcych przeznaczonych do sprzedaży astestowanej

Kompetencje społeczne:

9. realizuje pracę w małych zespołach w celu wykonania określonego zadania,

10. zdaje sobie sprawę z korzyści ekonomicznych i środowiskowych wynikających ze stosowania systemu ekologicznego w rolnictwie,

11. rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji,

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane obliczenia i działania realizowane indywidualnie i w zespołach dwuosobowych w trakcie prac nad protokołem lustracji. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych,

2. Poprawność wykonania protokołu,

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

Wykłady:

Ocena podsumowująca: egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień)

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio powyżej 90%).

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Kazimierz Klima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Kazimierz Klima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Kazimierz Klima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.