Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizmy nadzoru fitosanitarnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.ONF.SM.ROSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizmy nadzoru fitosanitarnego
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 3 sem., fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 2 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i przepisami związanymi z nadzorem fitosanitarnym. Omówione zostaną takie zagadnienia jak: ustawy i przepisy dotyczące nadzoru fitosanitarnego w Polsce, kwarantanna jako metoda ochrony roślin, zasady postępowania z agrofagiem kwarantannowymi, przegląd i charakterystyka organizmów kwarantannowych i niekwarantannowych, sposoby wykrywania i identyfikacji najważniejszych organizmów podlegających nadzorowi fitosanitarnemu i sanitarnemu. Zagrożenia związane z agroterroryzmem i chorobami przenoszonymi przez owady.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Terminy fitosanitarne – definicje, wyjaśnienia.

2-3. Przepisy regulujące nadzór fitosanitarny w UE i w Polsce.

4. Wygania fitosanitarne dla ziemniaków.

5. Wymagania fitosanitarne dla drewna i drewnianego materiału opakowaniowego - Węgorek sosnowiec (Bursaphelenchus xylophilus).

6. Sygnalizacja występowania organizmów fitosanitarnych.

7-8. Agroterroryzm – zagrożenie dla upraw w Polsce.

9-10. Szkodniki magazynowe i metody ich wykrywania.

11-12. Szkodniki sanitarne. Metody wykrywania i zwalczania.

13. Owady jako wektory patogennych mikroorganizmów. Choroby odzwierzęce.

14-15. Przegląd agrofagów kwarantannowych.

Ćwiczenia:

1.Szkodniki zbóż objęte nadzorem fitosanitarnym.

2-3. Szkodniki kukurydzy objęte nadzorem fitosanitarnym.

4-5. Organizmy szkodliwe w sadach wobec których prowadzona jest sygnalizacja występowania.

6. Diagnostyka i szkodliwość nicieni występujących w Polsce w uprawach roślin rolniczych i ogrodniczych.

7. Porównanie biologii nicieni fitofagicznych.

8. Porównania morfometryczne wybranych gatunków mątwików. Wskaźnik Graneka.

9. Występowanie gatunków kwarantannowych listy A2 w Europie.

10. Protokoły diagnostyczne EPPO nicieni podlegających nadzorowi fitosanitarnemu.

11-14. Wymagania fitosanitarne dla roślin, materiałów roślinnych i produktów eksportowanych lub importowanych w ramach Unii Europejskiej lub państw trzecich.

15. Diagnostyka oraz zapobieganie chorobom roślin z wykorzystaniem internetowego systemu sygnalizacji agrofagów objętych nadzorem fitosanitarnym.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 35, ECTS 1,0

w tym: wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godzin

praca własna 35 godz,. ECTS 1,0

Literatura:

Podstawowa:

1. Brzeski M. W. Nematologia rolnicza. Wyd. SGGW Warszawa 1993

2. Brzeski M. W., Sandner H. Zarys nematologii. PWN 1974.

3. Lipa J.J., Zych A. 1994: Agrofagi kwarantannowe Europy. Inspektorat Kwarantanny Roślin, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Kochman J., Wgorek W. 1997: Ochrona roślin. Plantpress, Kraków.

2. Nawrot J. 2001. Owady - szkodniki magazynowe. Wydawnictwo Themar sp. z o.o..

Efekty uczenia się:

wiedza:

-posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nadzoru fitosanitarnego w Polsce i UE.

-zna zasady zwalczania organizmów kwarantannowych.

umiejętności:

-umie oznaczyć i rozpoznać najważniejsze agrofagi kwarantannowe,

-potrafi rozpoznać szkodniki sanitarne i magazynowe oraz zna metody ich zwalczania,

-umie rozpoznać i oznaczyć najważniejsze szkodniki zbóż, kukurydzy oraz roślin sadowniczych objęte nadzorem fitosanitarnym także na podstawie uszkodzeń przez nie powodowanych oraz zna sposoby zwalczania

-umie korzystać z internetowego systemu sygnalizacji agrofagów, rozpoznaje choroby objęte nadzorem fitosanitarnym,

-potrafi zidentyfikować zagrożenia związane z agroterroryzmem

kompetencje społeczne:

-współpracuje w zespole w celu wykonania zadania,

-dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Egzamin pisemny - zadania testowe i problemowe.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Oceny formujące: Oceny z kolokwiów.

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach.

Ocena końcowa=0,6 x ocena z egzaminu (wykłady)+ 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Ropek
Prowadzący grup: Joanna Dłużniewska, Katarzyna Gleń-Karolczyk, Dariusz Ropek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Ropek
Prowadzący grup: Joanna Dłużniewska, Ewelina Matras, Dariusz Ropek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Ropek
Prowadzący grup: Joanna Dłużniewska, Dariusz Ropek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.