Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona ekosystemów górskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.OEG.SM.ROSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona ekosystemów górskich
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 3 sem., fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie naturalnych i antropogenicznych zagrożeń oraz sposobów ochrony ekosystemów w obszarach górskich i pogórskich.

Znaczenie obszarów górskich w kształtowaniu bioróżnorodności. Walory przyrodnicze poszczególnych pasm górskich oraz ich zagrożenie i ochrona. Monitoring przyrodniczy w terenach górskich. Polityka krajowa i międzynarodowa w odniesieniu do ochrony terenów górskich.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Znaczenie obszarów górskich w kształtowaniu bioróżnorodności.

2. Karpaty jako centrum endemizmu.

3. Najważniejsze przyczyny degradacji lub zmniejszania różnorodności biologicznej w ekosystemach górskich Polski.

4. Formy ochrony ekosystemów górskich w Polsce.

5. Międzynarodowe programy ochrony wartościowych stanowisk geologicznych - Geosites, Geopark jako formy ochrony przyrody nieożywionej w terenach górskich.

6. Walory przyrodnicze, zagrożenia i ochrona Bieszczad, Beskidu Niskiego i Pogórzy Środkowobeskidzkich.

7. Walory przyrodnicze, zagrożenia i ochrona Beskidu Sądeckiego, Gorców i Pienin.

8. Walory przyrodnicze, zagrożenia i ochrona Beskidu Wyspowego i Makowskiego oraz Pogórzy: Wielickiego i Wiśnickiego.

9. Walory przyrodnicze, zagrożenia i ochrona Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego oraz Pogórza Śląskiego.

10. Walory przyrodnicze, zagrożenia i ochrona Tatr i Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego.

11. Walory przyrodnicze, zagrożenia i ochrona Sudetów i ich Pogórzy.

12. Zakres monitoringu przyrodniczego na terenach górskich.

13. Polityka i kierunki działania rządu dla zrównoważonego rozwoju terenów górskich.

14. Współpraca międzynarodowa dla ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej w ekosystemach górskich.

15. Międzynarodowe programy ochrony obszarów górskich: Karpacka Sieć Obszarów Chronionych (CNPA), Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat.

Ćwiczenia:

1. "Zagrożenia i ochrona wybranych elementów ekosystemów na przykładzie wybranej gminy" - omówienie przygotowania projektu zaliczeniowego przez studentów.

2. Przegląd planów ochrony górskich parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

3. Zreferowanie przygotowanych przez studentów projektów

4. Zreferowanie przygotowanych przez studentów projektów c.d.

Ćwiczenia terenowe:

Pieniński Park Narodowy; Problemy ochrony walorów przyrodniczych górskich parków narodowych na przykładzie PPN - stan aktualny, zagrożenia, podjęte działania, perspektywy.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 10; ECTS: 0,4

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Warszyńska J. (red.) 1995 Karpaty polskie. Wyd. UJ, Kraków;

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wyd. UW, Warszawa;

Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J. 2004. Ochrona przyrody. Wyd. AR, Poznań;

Żarska B. 2005. Ochrona krajobrazu. Wyd. SGGW, Warszawa;

Regionalne Centrum Ekologiczne. 2007. Podręcznik do Konwencji Karpackiej. 153.

Pawlaczyk P., Jermaczek A. 2008. Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wydanie IV zmienione. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, 398.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu:

- umie scharakteryzować specyfikę i odrębność ekosystemów górskich

- odróżnia i rozpoznaje naturalne i antropogeniczne zagrożenia ekosystemów w obszarach górskich,

- zna założenia polityki krajowej i międzynarodowej w zakresie ochrony obszarów górskich,

- umie ocenić walory przyrodnicze Karpat,

- umie ocenić walory przyrodnicze Sudetów,

- potrafi przygotować projekt ochrony biotycznych i abiotycznych elementów ekosystemu wybranego obszaru.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny lub ustny egzamin obejmujący materiał wykładów.

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych uzyskuje się na podstawie pozytywnej oceny wykonanego projektu wykorzystującego wiedzę i umiejętności z wykładów i ćwiczeń terenowych oraz ustne zaliczenie.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń terenowych jest uczestnictwo w tych ćwiczeniach oraz ustne zaliczenie i pozytywna ocena z przygotowanego sprawozdania.

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)