Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia żywności i pasz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.MZP.SM.ROSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia żywności i pasz
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 3 sem., fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: Ochrona Środowiska / ECTS: 2 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą zawartą w nowych dyrektywach Unii Europejskiej i Kodeksu Żywnościowego. Zdefiniowanie podstawowych pojęć: żywność, pasza, ich jakość. Szczególnie uwzględniony zostanie aspekt mikrobiologiczny niezbędny w procesie powstawania wybranych artykułów spożywczych i pasz. Studenci dowiadują się także o korzystnych i niekorzystnych produktach metabolizmu drobnoustrojów wpływających na stan sanitarny żywności i pasz oraz poznają metody konserwacji i uszlachetniania tych produktów.

Pełny opis:

Wykłady (15h):

1. Zapoznanie studentów z nowymi dyrektywami UE i Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius FAO/WHO) w zdefiniowaniu podstawowych pojęć dotyczących żywności i pasz. Charakterystyka drobnoustrojów mogących wpływać zarówno dodatnio jak i ujemnie na jakość żywności i pasz (2h).

2. Fizjologia bakterii i promieniowców oraz grzybów mikroskopowych - wzajemne interakcje miedzy mikroorganizmami w środowisku ich bytowania oraz organizmami wyższymi. Żywność i pasze z roślin modyfikowanych genetycznie (GMO) i ich wpływ na ludzi i zwierzęta(2h).

3. Produkty metabolizmu drobnoustrojów wykorzystywanych przez człowieka na skalę przemysłową do produkcji żywności i pasz. Chorobotwórcze właściwości mikroorganizmów wraz z podstawami immunologii i praktycznego wykorzystywania zjawisk odpornościowych - mechanizm patogenezy(2h).

4. Zasady zwalczania patogennych mikroorganizmów. Przegląd chorobotwórczych drobnoustrojów mających znaczenie w jakości żywności i pasz, zatrucia pokarmowe. Metody konserwacji i uszlachetniania żywności i pasz z wykorzystaniem drobnoustrojów. Wykorzystanie mikroorganizmów w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej w otrzymywaniu roślinnych i zwierzęcych organizmów transgenicznych (2h).

5. Mikroflora surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. Przemysłowe wykorzystywanie mikroorganizmów w przetwórstwie i przemyśle rolno-spożywczym (2h).

6. Szczepionki bakteryjne, probiotyki, biopreparaty, technologie ich produkcji i sposoby stosowania w przemyśle spożywczym (2h).

7. Mikrobiologiczne podstawy sporządzania kiszonek oraz procesy wpływające na obniżenie jej jakości (2h).

8. Mikotoksyny w kiszonkach i ich ujemny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt (1h).

Ćwiczenia laboratoryjne (15h)

1. Wykorzystanie bakterii fermentacji mlekowej w produkcji artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (2h).

2. Analiza mikrobiologiczna mleka pasteryzowanego i świezego (2h).

3. Odczyt analizy porównawczej mleka. Porównanie wyników z kryteriami Polskiej Normy i Dyrektywami UE (2h).

4. Analiza mikrobiologiczna sera białego i żółtego (2h).

5. Odczyt analizy mikrobiologicznej serów i odniesienie wyników do przepisów PN i UE (2h).

6. Analiza mikrobiologiczna kiszonek (2h).

7. Odczyt analizy mikrobiologicznej kiszonek oraz wykonanie preparatów z izolowanych z niej czystych kultur drobnoustrojów(2h).

8. Zaliczenie ćwiczeń (1h).

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego: 35 godziny (ECTS** 1,6)

w tym:

wykłady: 15 godz.

ćwiczenia i seminaria: 15 godz.

konsultacje: 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu: 2 godz.

Praca własna: 25 godz. (ECTS** 0,4)

Literatura:

Podstawowa

Molenda J.., Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego, UP.Wrocław 2010.

2. Kijowski J., T. Sikora. 2003. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. WN-T, Warszawa.

3. Libudzisz L., Kowal K., Żakowska Z. 2009. Mikrobiologia techniczna. Tom 1 i II, PWN, Warszawa.

Uzupełniająca

1. Trojanowska K., Giebel H., Gołębiowska B.2009. Mikrobiologia żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

2. Steinka I. 2011. Mikrobiologia żywności i materiałów przemysłowych. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.

3. Frączek K., Bis H., Grzyb J., Ropek D., Wieczorek J. Występowanie grzybów toksynotwórczych i patogennych na powierzchni nasion oraz bulw roślin rolniczych uprawianych w okolicy składowiska odpadów komunalnych.. Proceedings of ECOpole, 7(1), 199-205, DOI: 10.2429/proc.2013.7(1)026.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student posiada ogólną wiedzę z zakresu mikrobiologicznego aspektu powstawania żywności i produkcji pasz.

2. Zna podstawowe zasady wytwarzania żywności i pasz z roślin naturalnych i modyfikowanych genetycznie.

3. Posiada wiedzę na temat produktów metabolizmu drobnoustrojów wykorzystywanych przez człowieka na skale przemysłową.

4. Posiada ogólną wiedzę na temat procesów gnicia i pleśnienia, jako czynników obniżających wartość żywności i pasz oraz na temat obecności toksycznych metabolitów.

5. Student posiada ogólną wiedzę z zakresu analizy mikrobiologicznej produktów spozywczych i pasz.

6. Zna podstawowe zasady postępowania z materiałem spożywczym i paszowym zawierającym drobnoustroje.

Umiejętności

1) Student potrafi określić czystość mikrobiologiczną żywności i paszy oparciu o zdobytą wiedzę.

2) Potrafi określić stan sanitarno higieniczny badanego materiału.

3) Potrafi wyszukać odpowiednie normy i w oparciu o nie dobrać metodę badawczą do analizowanego materiału.

4) Student potrafi wykonać podstawowe mikrobiologiczne analizy różnych próbek artykułów spożywczych i pasz oraz zinterpretować uzyskane wyniki.

Kompetencje społeczne

1. Student potrafi połączyć wiedzę z różnych dyscyplin naukowych z wiedzą uzyskaną w trakcie zajęć.

2. Organizuje pracę zespołową w małym laboratorium celem wykonania podstawowych analiz mikrobiologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Test z wyboru; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.