Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monitoring rozwoju regionalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.MRR.SM.REKME Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Monitoring rozwoju regionalnego
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia 2 st., stacj. Ekonomika w gospodarce żywnościowej - fakultety, sem. 3
Ekonomia 2 st., stacj. zarządzanie i marketing - fakultety, sem 3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Ekonomia / ECTS: 2 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i Poziom: SM

Status: specjalnościowy/falultatywny

Wymagania wstępne: uzyskanie zaliczenia z przedmiotu samorządność terytorialna i gospodarcza lub samorząd terytorialny lub zarzadzanie w sektorze publicznym

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z konstrukcją systemów monitoringu, zasadami doboru i stosowania wskaźników oraz procedurami oceny projektów. Ćwiczenia maja charakter projektowy i odbywają się na sali komputerowej, gdzie studenci pod opieką wykładowcy realizują poszczególne tematy ćwiczeniowe wykorzystując zasoby sieciowe. Po każdych ćwiczeniach studenci przygotowują stosowne sprawozdanie. Zapoznanie się z pojęciami fachowymi oraz przykładami rozwiązań w zakresie monitoringu stosowanymi w strategiach rozwoju regionalnego będzie przydatne szczególnie osobom pragnącym podjąć pracę w samorządzie terytorialnym oraz w instytucjach aplikujących o środki z funduszy strukturalnych UE.

Pełny opis:

Wykłady:

1-3. Wprowadzenie do teorii i praktyki rozwoju regionalnego (3 godz.)

4-5. Polityka regionalna Unii Europejskiej (2 godz.)

6-7. Organizacja i zadania samorządu regionalnego w Polsce (2 godz.)

8-9. Monitoring , kontrola i audyt w ujęciu teoretycznym (2 godz.)

10-11. Ocena w procesie zarządzania projektami (2 godz.)

12-13. Organizacja procesu oceny wniosków - ujęcie praktyczne (2 godz.)

14-15. Monitoring wdrażania strategii rozwoju regionalnego – studium przypadków (2 godz.)

Ćwiczenia:

1. Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z celem i programem zajęć. Ustalenie zasad pracy i zaliczenia przedmiotu (1 godz.)

2-3. Koncepcje i zakres monitoringu (2 godz.)

4-5. Struktura strategii rozwoju regionalnego (2 godz.)

6-7. Planowanie systemu monitoringu w strategii rozwoju (2 godz.)

8-9. Monitoring wdrażania strategii – mierniki i wskaźniki (2 godz.)

10-11. Wykorzystanie MUZ w ocenie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw – istota metody i dobór zmiennych diagnostycznych (2 godz.)

12-13. Wykorzystanie MUZ w ocenie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw – zajęcia projektowe (2 godz.)

14-15. Prezentacja projektów - zaliczenie przedmiotu (2 godz.)

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 35 godz., ECTS: 1,2; w tym:

‒ wykłady 15 godzin

‒ ćwiczenia 15 godzin

‒ egzamin ustny 1 godzina

‒ konsultacje 4 godzina

Razem 35 godzin tj. 1,2 pkt. ECTS

e-learning 0 godz., ECTS: 0

Praca własna 25 godz., ECTS: 0,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Grzeszczyk T.A. 2006. Metody oceny projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Placet. Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Klisiak A. 2002. Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice

2. Monitoring stanu gminy jako narzędzie zarządzania strategicznego. 2001. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin, Warszawa

Wojewodzic T. Musiał W. 2008. Przygotowanie gmin do wykorzystania funduszy europejskich [w:] Zarządzanie finansami lokalnymi a rozwój obszarów wiejskich pod. Red. A. Kożucha i W Zaręby, Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania, s. 161-181

Wojewodzic T., Ziobro E., 2003, Analiza metodyki sporządzania strategii rozwoju gmin na przykładzie województwa małopolskiego, [w:] Strategie rozwoju lokalnego, pod red. M . Adamowicza. Tom I, SGGW Warszawa, s. 282-294

Efekty uczenia się:

Student po zakończonym kursie:

A/ wiedza:

- definiuje pojęcia: monitoringu, kontroli, ewaluacji, audytu,

- wymienia zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej,

- opisuje zasady monitorowania wdrażania strategii rozwoju regionalnego,

- wymienia etapy oceny programów i projektów rozwoju regionalnego,

B/ umiejętności:

- pozyskuje z zasobów sieciowych dane niezbędne dla oceny poziomu realizacji strategii rozwoju regionalnego,

- konstruuje wskaźniki i mierniki mogące znaleźć zastosowanie w monitoringu strategii i programów rozwoju regionalnego,

- oblicza i interpretuje wskaźniki opisujące rozwój gospodarczy, społeczny oraz jakość środowiska,

- porównuje wykorzystując metodę unitaryzacji zerowanej (MUZ) poziom rozwoju społeczno-gospodarczego regionów,

C/ Kompetencje społeczne:

- organizuje pracę w małym zespole wykonując poszczególne zadania oraz przygotowując sprawozdania,

- akceptuje potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu usprawniania procesu planowania i realizacji programów i projektów rozwojowych,

- docenia potrzebę monitorowania realizacji poszczególnych projektów dla efektywniejszego wykorzystania zaangażowanych w ich realizację zasobów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (Wiedza, Umiejętności lub Kompetencje Społeczne) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych:

- sprawozdania z ćwiczeń (ocena merytoryczna, estetyka wykonania, termin złożenia),

- projekt polegający na ocenie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego wybranego województwa w układzie porównawczym i dynamicznym,

- obrona przyjętych w projekcie założeń, wskaźników i wniosków.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest poprawne wykonanie projektu za który student może uzyskać do 30 pkt.

Wykłady:

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu ustnego (2 pytania, odpowiedzi oceniane każda w skali 0-10 punktów).Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie minimum 11 pkt.

Ocena końcowa z przedmiotu liczona jako suma uzyskanych punktów z ćwiczeń oraz egzaminu ustnego podzielona przez 10.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązkowych treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę końcową posługując się podanymi wyżej kryteriami.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.