Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersje i certyfikacja w rolnictwie ekologicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.KCER.NM.RROXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersje i certyfikacja w rolnictwie ekologicznym
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad i przebiegu konwersji produkcji rolniczej na metody ekologiczne oraz regulacji prawnych i funkcjonowania systemu certyfikacji ekologicznej produkcji rolniczej, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UE.

Podczas zajęć zostaną omówione podstawy prawne regulujące obszar rolnictwa ekologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących konwersji produkcji na metody ekologiczne oraz zasady obowiązujące w ekologicznej produkcji rolniczej, zasady nadzoru nad certyfikowaną ekologiczną produkcją rolniczą, w tym zasady akredytacji jednostek certyfikujących oraz przebieg procesu certyfikacji, w tym wymagania stawiane podmiotom ubiegającym się o certyfikację, przebieg procesu certyfikacji.

Pełny opis:

Wkłady:

1. Ekologiczna produkcja rolnicza – dokumenty kryterialne obowiązujące w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Zapoznanie z literaturą.

2. Struktura i funkcjonowanie systemu nadzoru nad certyfikowaną produkcją ekologiczną w Polsce

3. Konwersja produkcji rolniczej na metody ekologiczne – wymagania dla produkcji roślinnej

4. Konwersja produkcji rolniczej na metody ekologiczne – wymagania dla produkcji zwierzęcej

5-6. Utrzymanie ekologicznych zasad produkcji roślinnej – zasady doboru roślin, materiał siewny i rozmnożeniowy, płodozmian, nawożenie i ochrona upraw

7-8. Utrzymanie ekologicznych metod chowu zwierząt i zasady zagospodarowania nawozów naturalnych; odstępstwa od zasad ekologicznej produkcji rolniczej

9-10. Jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym – zasady uzyskiwania akredytacji i upoważnienia do prowadzenia procesu certyfikacji w świetle wymagań dokumentów kryterialnych

11. Certyfikacja w rolnictwie ekologicznym – aspekty praktyczne procesu

12. Wnioskowanie o certyfikację – działania wnioskodawcy i jednostki certyfikującej

13. Przygotowanie oceny – plan oceny, wybór personelu, lista pytań kontrolnych

14. Przebieg kontroli gospodarstwa, spełnienie wymagań, niezgodności, protokół z kontroli

15. Ocena dokumentacji pokontrolnej, decyzja certyfikacyjna, certyfikat zgodności, nadzór nad certyfikowaną produkcją ekologiczną

Ćwiczenia audytoryjne:

1-2. Zapoznanie z obowiązującymi regulacjami w zakresie rolnictwa ekologicznego – zakres, zastosowanie (Rozporządzenie Rady (WE) 834/2007, Rozporządzenie Komisji (WE) 889/2008, Ustawa o rolnictwie ekologicznym - wersje aktualne)

3-4. Opracowanie programu konwersji gospodarstwa rolnego (produkcja roślinna) na metody ekologiczne (studium przypadku - praca wykonywana w zespołach w oparciu o przyjęte założenia).

5-6. Opracowanie programu konwersji gospodarstwa rolnego (produkcja zwierzęca) na metody ekologiczne (studium przypadku - praca wykonywana w zespołach w oparciu o przyjęte założenia).

7-8. Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym i wnioskowanie o certyfikację – aspekty praktyczne, dokumentacja (studium przypadku – praca w zespołach w oparciu o przyjęte założenia, z wykorzystaniem dostępnych formularzy zgłoszeniowych)

9-10. Przygotowanie oceny przez jednostkę certyfikującą: opracowanie ramowego planu kontroli, lista pytań kontrolnych, procedura ocena ryzyka niezgodności, wymagania dotyczące personelu (studium przypadku – praca w zespołach w oparciu o przyjęte założenia i dostępne materiały).

11-12. Elementy kontroli zgodności produkcji gospodarstwa z wymaganiami Rozporządzenia Rady (WE) 834/2007 i Rozporządzenia Komisji (WE) 889/2008 – opracowanie szczegółowego planu kontroli gospodarstwa rolnego zgodnie z wnioskiem o certyfikację – analiza dokumentacji, identyfikacja obszarów ryzyka, ocena ryzyka i formułowanie niezgodności, dokumentowanie (praca w zespołach w oparciu o przyjęte założenia i materiały)

13-14. Ocena dokumentacji pokontrolnej i decyzja certyfikacyjna, certyfikat zgodności (opracowanie zespołowe treści certyfikatu zgodnie z wnioskiem o certyfikację i wynikami oceny - na podstawie dostępnych materiałów)

15. Działania w nadzorze nad certyfikatem zgodności – planowanie działań w nadzorze nad certyfikatem (opracowanie zespołowe na podstawie dostępnych materiałów .

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 50; ECTS: 2

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Klima K. 2006. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. MARR Kraków

Sołtysiak U. 1993. Rolnictwo ekologiczne, od teorii do praktyki. Wyd. Ekoland Warszawa

Tyburski J., Żakowska-Biemans S. 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW Warszawa.

Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych - z późniejszymi zmianami(Dz. U. L. 189 z 20.07.2007 r.)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. zna obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące zasad ekologicznej produkcji rolniczej

2. zna zasady konwersji produkcji rolniczej na metody ekologicznej

3. zna zasady certyfikacji ekologicznej produkcji rolniczej oraz sposób funkcjonowania systemu kontroli i certyfikacji w Polsce

Umiejętności:

1. posługuje się przepisami prawnymi dotyczącymi rolnictwa ekologicznego

2. posiada umiejętność opracowania programu konwersji produkcji rolniczej na metody ekologiczne

3. posiada umiejętność przygotowania i zastosowania elementów procesu certyfikacji ekologicznej produkcji rolniczej

Kompetencje społeczne:

1. rozwiązuje postawione zadania w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń

Oceny formujące na podstawie

- zespołowego opracowanie wymaganych projektów konwersji gospodarstwa na metody ekologiczne (studium przypadku) - działania realizowane w zespołach, uwzględniające wypełnienia dokumentów, rozwiązania problemów i interpretacji dokonanych ustaleń oraz efektywność i organizacja zespołu i umiejętność korzystania z materiałów źródłowych, poprawność wykonania zadań zespołowych).

- prawidłowego określenia aspektów prawnych podejmowanych działań w zakresie konwersji i certyfikacji i znajomości funkcjonowania systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

Wykłady:

Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie na ocenę z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.