Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia wsi i rolnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.HWR.SM.REKEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia wsi i rolnictwa
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia 2 st., stacj. Ekonomika w gospodarce żywnościowej - fakultety, sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Ekonomia ECTS 4/ semestr 2

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: MS

status: SPECJALIZACYJNYCH FAKULTATYWNYCH

Wymagania wstępne: brak

Przedmiot ma na celu przybliżyć procesy społeczne, ekonomiczne oraz gospodarcze jakie dokonywały się w dziejach wsi i rolnictwa. Zapoznanie się z nimi pozwoli studentom na pełniejsze zrozumienie współcześnie zachodzących zmian w Polsce jak i również w świecie.

Dzięki przedmiotowi „Historia wsi i rolnictwa” studenci będą mogli bliżej poznać strukturę przeobrażeń zachodzących w minionych latach na wsi oraz określić przyczyny i perspektywy rozwoju rolnictwa

Pełny opis:

Wykład 15 godzin

1. Przedmiot historii wsi i rolnictwa - 2 godz.

2. Wieś i rolnictwo cywilizacji antycznych- 2 godz.

3. Wieś i rolnictwo w okresie wczesnego feudalizmu- 2 godz.

4. Kolonizacja na prawie niemieckim- 2 godz.

5. Rozwój folwarku pańszczyźnianego- 2 godz.

6. Struktura społeczna wsi i gospodarka chłopska w okresie oświecenia- 2 godz.

7. Produkcja kapitalistyczna w rolnictwie- 3 godz.

Ćwiczenia 15 godzin

1. Rozwój sił wytwórczych w rolnictwie w drugiej połowie XIX wieku- 2 godz.

2. Przemiany struktury społeczno-gospodarczej wsi w drugiej połowie XIX wieku- 2 godz.

3. Reformy rolne w Polsce w XX wieku- 2 godz.

4. Wpływ koniunktury na rolnictwo- 2 godz.

5. Kolektywizacja wsi- 2 godz.

6. Dekapitalizacja prywatnych gospodarstw rolnych po drugiej wojnie światowej- 2 godz.

7. Zakręty w rolnictwie ( 1970-1980 )- 2 godz.

8. Rolnictwo i wieś końca XX wieku- 1 godz.

Literatura:

Podstawowa

Antoni Czubiński. Historia Polski XX wieku. Poznań 2005.

Historia chłopów polskich, red. S. Ingolt, t. I-II Warszawa 1970-72.

Mirosław Kłusek, Dokumenty do dziejów Państwowego Banku Rolnego. Tom I 1938 - 1944, Łódź 2009.

Mirosław Kłusek, Dokumenty do dziejów wilanowskiej nieruchomości ziemskiej. Seria A. XX wiek. Tom I Bilanse Dóbr i Interesów Adama hr. Branickiego za lata 1928/1929, 1929/1930, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936 oraz Bilans Dóbr Wilanowskich i Interesów Adama hr. Branickiego za rok 1937/1938, Kraków 2011.

Mirosław Kłusek, Państwowy Bank Rolny w latach 1919-1949. Studium historyczno - prawne, Warszawa 2013.

Uzupełniająca:

Andrzej Leon Sowa. Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej ( 1945 – 2001 ) Kraków 2001.

Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, red. J. Leskiewiczowa , t. 1-3 Warszawa 1964-1970.

Efekty uczenia się:

Wiedza Student:

- posiada szeroką wiedzę na temat problemów współczesnej gospodarki rynkowej, a także przeobrażeń społecznych i kulturowych,

- ma pogłębioną wiedzę o gospodarowaniu w zmiennych warunkach przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych,

- posiada pogłębioną wiedzę w zakresie funkcjonowania mechanizmu interwencjonizmu w gospodarce żywnościowej i o jego historycznej ewolucji.

Umiejętności Student:

- potrafi dokonać predykcji zjawisk społeczno-ekonomicznych o charakterze ilościowym a także określić spodziewany błąd prognozy,

- wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu polityki makroekonomicznej do oceny skutków decyzji gospodarczych przez różne podmioty i instytucje,

- posiada umiejętności metodycznej analizy i oceny stanu i rozwoju podmiotów gospodarczych oraz rozpoznaje potrzeby zmian i dobiera narzędzia usprawniające ich zachowanie.

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość nieustannych zmian w gospodarce i wynikających stąd konieczności ciągłej aktualizacji wiedzy oraz dostępu do szybkiej i wiarygodnej informacji,

- potrafi samodzielnie uzupełniać swoją wiedzę z różnych dziedzin nauki i praktyki gospodarczej i rozwijać umiejętności podejmując polemikę z osobami prezentującymi odmienne stanowiska i poglądy,

- ma świadomość i docenia wagę czynników wielokulturowych w przygotowaniu projektów społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Do podstawowych kryteriów oceny studenta z wykładu zostają zaliczone: aktywność podczas prowadzonych zajęć, uczęszczanie na zajęcia oraz przedstawienie pisemnej pracy kontrolnej. W przypadku wątpliwości co do jakości przedstawionego opracowania, zostanie przeprowadzona dodatkowa rozmowa egzaminacyjna.

Ocena z ćwiczeń jest uzależniona od:

- aktywności,

- obecności,

- przygotowania i wygłoszenia referatu.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady - 15 godz.

- ćwiczenia - 15 godz.

- konsultacje - 2 godz.

Razem: 32 godz.

ECTS = 1,28 (czyli 1 pkt ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń - 35 godz,

- przygotowanie pracy kontrolnej - 35 godz.

- przygotowanie do dodatkowej rozmowy egzaminacyjnej - 5 godz.

Razem godz. praktyczne: 75: 25 = 3,0 (czyli 3 pkt ECTS)

Ogółem: 4 pkt ECTS

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiona jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ocena dostateczna (3,0): wystawiona jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiona jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

Podobny sposób przeliczania ocen jak przedstawiony przy ocenie 3,5 przyjęto dla oceny dobrej (4,0 – średnio 71-80), ponad dobrej (4,5 – średnio 81-90%) orz bardzo dobrej (5,0 – średnio > 90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Ocena końcowa = 0,6 ocena z E+0,4 ocena podsumowująca z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kłusek
Prowadzący grup: Mirosław Kłusek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchała
Prowadzący grup: Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchała
Prowadzący grup: Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchała
Prowadzący grup: Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.