Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.GON.NM.REKZX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka nieruchomościami
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia II st., niestacj. ekonom. zywnoś. - p. obowiązkowe, 3 sem
Ekonomia II st., niestacj. zarządzanie i marketing - p. fakultatywne, 3 sem
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA / ECTS: 4 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NM

Status: specjalnościowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem nauczania przedmiotu jest poznanie teorii związanej z gospodarowaniem nieruchomościami i funkcjonowaniem rynku nieruchomości. Przedmiot porusza aktualne i najistotniejsze zagadnienia związane z gospodarowaniem nieruchomościami, tj. obrót, wartość, dochód z nieruchomości, podatki i opłaty, a także wywłaszczanie nieruchomości.gospodarczej jako wysoko wykwalifikowanych i wszechstronnych pracowników. Przedmiot porusza aktualne i najistotniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem i gospodarką nieruchomościami tj. obrót, wartość, dochód z nieruchomości, podatki i opłaty, a także wywłaszczanie nieruchomości.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Rynek nieruchomości, rodzaje nieruchomości i praw do nieruchomości (1 godz.).

2. Istota dyskontowania strumieni pieniężnych i kapitalizacji dochodu z nieruchomości (1 godz.).

3. Zasoby nieruchomości Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych (1 godz.).

4. Zasady zbywania nieruchomości z zasobu, przetargi, przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności (1 godz.).

5. Podmioty władania: osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne; trwały zarząd (1 godz.).

6. Podatki od nieruchomości, opłaty adiacenckie (1 godz.).

7. Zmiana przeznaczenia w MPZP a wartość nieruchomości; opłata planistyczna (1 godz.).

8. Zasady wyodrębniania lokali oraz obliczania udziałów w częściach wspólnych; zarządzanie nieruchomością wspólną (1 godz.).

9. Realizacja celów publicznych; wywłaszczanie nieruchomości (1 godz.).

10. Przykładowe pytania testowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (1 godz.).

Ćwiczenia:

1. Analiza lokalnego rynku nieruchomości i jego otoczenia (1 godz.).

2. Dyskontowanie i kapitalizacja w zadaniach (1 godz.).

3. Naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego; porównanie użytkowania wieczystego z prawem własności (1 godz.).

4. Obliczanie opłat z tytułu przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (1 godz.).

5. Naliczanie podatku od nieruchomości gruntowych i budynkowych, ustalanie wysokości opłaty adiacenckiej z tyt. urządzenia infrastruktury technicznej oraz opłaty planistycznej (1 godz.).

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 25 ECTS** 0,8

w tym:

wykłady - 10 godz.

ćwiczenia i seminaria - 5 godz.

konsultacje - 6 godz.

udział w badaniach - 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże - 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu - 4 godz.

praca własna (2,6 ECTS**) - 95 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Ustawa z dnia 21.08.97r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2000 Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

2. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., 2004, Ile jest warta nieruchomość, Wyd. Poltekst, Warszawa.

3. Bryx M., 2007, Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Wyd. Poltekst, Warszawa

Uzupełniająca:

1. Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o gospodarce nieruchomościami

2. Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (Dz. U. 1994 Nr 85 poz. 388 ze zm. - Dz. U. 2000 Nr 80 poz. 903 – tekst jednolity z późn. zm.)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

Wiedza:

- posiada wiedzę podstawową z zakresu gospodarki nieruchomościami

- zna specyfikę nieruchomości i funkcjonowania rynku nieruchomości

- zna prawa do nieruchomości

Umiejętności:

- swobodnie posługuje się w zadaniach rachunkowych podstawowymi kategoriami ekonomicznymi takimi jak: wartość, cena, dochód, wydatki operacyjne, stopa kapitalizacji i dyskonta

- dokonuje obliczeń kapitalizacji prostej dochodu z nieruchomości i dyskontowania strumieni pieniężnych

- oblicza wysokość podatków i opłat od nieruchomości

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy

- zauważa prawny i ekonomiczny kontekst władania nieruchomością

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu codziennym formułując opinie, dokonując wyborów, doradzając innym w sferze gospodarki nieruchomościami

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia (średnia 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen: dobrej (4,0 - średni 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Ocenę podsumowującą z ćwiczeń stanowi średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z: kolokwium zaliczeniowego, odpowiedzi ustnych na zajęciach, aktywności na zajęciach oraz zadań domowych.

Ocena końcowa = średnia ocen z powyższych ocen formujących, tj. oceny z egzaminu (wykłady) i oceny podsumowującej (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko
Prowadzący grup: Mariusz Dacko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko
Prowadzący grup: Mariusz Dacko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko
Prowadzący grup: Mariusz Dacko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.