Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.GN.SM.REKME
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka nieruchomościami
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia 2 st., stacj. Ekonomika w gospodarce żywnościowej - fakultety, sem. 3
Ekonomia 2 st., stacj. zarządzanie i marketing - fakultety, sem 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA / ECTS: 4 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

Status: specjalnościowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem nauczania przedmiotu jest poznanie teorii związanej z gospodarowaniem nieruchomościami i funkcjonowaniem rynku nieruchomości. Przedmiot porusza aktualne i najistotniejsze zagadnienia związane z gospodarowaniem nieruchomościami, tj. obrót, wartość, dochód z nieruchomości, podatki i opłaty, a także wywłaszczanie nieruchomości.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Rynek nieruchomości. Rodzaje nieruchomości i praw do nieruchomości (1 godz.).

2. Rodzaje wartości nieruchomości. Wartość odtworzeniowa i rynkowa (1 godz.).

3. Istota dyskontowania strumieni pieniężnych i kapitalizacji dochodu z nieruchomości (1 godz.).

4. Zasoby nieruchomości Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych (1 godz.).

5. Zasady zbywania nieruchomości z zasobu. Przetargi (1 godz.).

6. Przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności (1 godz.).

7. Podmioty władania: osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne. Trwały zarząd (1 godz.).

8. Podatki od nieruchomości (1 godz.).

9. Opłaty adiacenckie (1 godz.).

10. Zmiana przeznaczenia w MPZP a wartość nieruchomości. Opłata planistyczna (1 godz.).

11. Zasady wyodrębniania lokali oraz obliczania udziałów w częściach wspólnych (1 godz.).

12. Zarządzanie nieruchomością wspólną (1 godz.).

13. Realizacja celów publicznych. Wywłaszczanie nieruchomości (1 godz.).

14. Przykładowe pytania testowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (1 godz.).

15. Test zaliczeniowy z gospodarki nieruchomościami (1 godz.).

Ćwiczenia:

1. Analiza lokalnego rynku nieruchomości i jego otoczenia (1 godz.).

2. Popyt, podaż i cena na lokalnym rynku nieruchomości. Dynamiczny model rynku (1 godz.).

3. Wartość dochodowa nieruchomości. Ustalanie stóp procentowych (1 godz.).

4. Dyskontowanie i kapitalizacja w zadaniach (1 godz.).

5. Naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego (1 godz.).

6. Porównanie użytkowania wieczystego z prawem własności (1 godz.).

7. Obliczanie opłat z tytułu przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności (1 godz.).

8. Naliczanie opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (1 godz.).

9. Naliczanie podatku od nieruchomości gruntowych i budynkowych (1 godz.).

10. Ustalanie wysokości opłaty adiacenckiej z tyt. urządzenia infrastruktury technicznej (1 godz.).

11. Naliczenie opłaty planistycznej (1 godz.).

12. Obliczanie udziału w częściach wspólnych budynku i gruntu. Wyodrębnienie i sprzedaż lokalu (1 godz.).

13. Naliczanie odszkodowań oraz dokonywanie rozliczeń w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (1 godz.).

14. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami - powtórzenie materiału (1 godz.).

15. Kolokwium zaliczeniowe – zadania praktyczne (1 godz.).

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 42 ECTS** 1,4

w tym:

wykłady - 15 godz.

ćwiczenia i seminaria - 15 godz.

konsultacje - 10 godz.

udział w badaniach - 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże - 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu - 2 godz.

praca własna (2,6 ECTS**) - 78 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Ustawa z dnia 21.08.97r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2000 Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

2. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., 2004, Ile jest warta nieruchomość, Wyd. Poltekst, Warszawa.

3. Bryx M., 2007, Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Wyd. Poltekst, Warszawa

Uzupełniająca:

1. Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o gospodarce nieruchomościami

2. Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (Dz. U. 1994 Nr 85 poz. 388 ze zm. - Dz. U. 2000 Nr 80 poz. 903 – tekst jednolity z późn. zm.)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

Wiedza:

- posiada wiedzę podstawową z zakresu gospodarki nieruchomościami

- zna specyfikę nieruchomości i funkcjonowania rynku nieruchomości

- zna prawa do nieruchomości

Umiejętności:

- swobodnie posługuje się w zadaniach rachunkowych podstawowymi kategoriami ekonomicznymi takimi jak: wartość, cena, dochód, wydatki operacyjne, stopa kapitalizacji i dyskonta

- dokonuje obliczeń kapitalizacji prostej dochodu z nieruchomości i dyskontowania strumieni pieniężnych

- oblicza wysokość podatków i opłat od nieruchomości

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy

- zauważa prawny i ekonomiczny kontekst władania nieruchomością

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu codziennym formułując opinie, dokonując wyborów, doradzając innym w sferze gospodarki nieruchomościami

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest test składający się z 40 pytań, w tym:

22 pytań teoretycznych jednokrotnego wyboru (wykłady)

18 pytań obliczeniowych jednokrotnego wyboru (ćwiczenia)

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia (średnia 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen: dobrej (4,0 - średni 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen z testu; uzyskanych za aktywność podczas zajęć oraz otrzymanych za zadania domowe dla chętnych.

Osoby, które zdobędą co najmniej trzy oceny za aktywność mogą zostać zwolnione z testu i otrzymują zaliczenie na podstawie średniej z tych ocen.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko, Aleksandra Płonka
Prowadzący grup: Mariusz Dacko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko, Aleksandra Płonka
Prowadzący grup: Mariusz Dacko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)