Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geoochrona

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.GEO.NM.ROSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geoochrona
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W czasie zajęć przedstawiony zostanie polski system geoochrony w realiach Unii Europejskiej, jak również ochrona dziedzictwa geologicznego w programach działalności organizacji międzynarodowych. Zaprezentowane zostaną możliwości ochrony stanowisk geologicznych wynikające z przepisów prawnych polskiego ustawodawstwa (rezerwaty geologiczne, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody nieożywionej), jak również Program Geosites oraz Globalna Sieć Geoparków UNESCO. Scharakteryzowane zostaną procedury tworzenia geostanowisk i geoparków oraz sposoby upowszechnianie geoochrony poprzez edukacje i turystykę. Przedstawione zostaną wybrane przykłady ochrony georóżnorodności z terenu Polski Południowej.

Pełny opis:

Program wykładów:

1-2. Geoochrona w programach działalności organizacji międzynarodowych. Polski system geoochrony w realiach Unii Europejskiej.

3-4. Realizacja idei geoochrony na terenie parków narodowych i rezerwatów geologicznych. Stanowiska dokumentacyjne i pomniki przyrody jako formy ochrony dziedzictwa geologicznego.

5-6. Program Geosites. Formalne aspekty tworzenia geostanowisk w Polsce. Przykłady z terenu Małopolski.

7-8. Globalna Sieć Geoparków UNESCO. Procedury tworzenia. Polskie propozycje geoparków.

9. Ochrona efektów rzeźbotwórczej działalności geologicznych procesów endogenicznych i egzogenicznych.

10. Znaczenie edukacji i turystyki w upowszechnianiu elementów dziedzictwa geologicznego.

Program ćwiczeń terenowych:

1-10. Prezentacja elementów geoochrony in situ i ex situ na terenie obszaru krakowskiego.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 20; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 10; ECTS: 1,0

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 10; ECTS: 1,0

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 2; ECTS: 0,2

Literatura:

1. Gradziński R., 1972. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. Warszawa.

2. Red. M. Grzegorczyk 2007. Integralna ochrona przyrody. Kraków IOP.

3. Simonides E. 2008. Ochrona przyrody. WUW.

4. Gray M. 2004. Geodiversity - valuing and conserving abiotic nature. John Wiley & Sons Ltd.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą form ochrony dziedzictwa geologicznego i potrzeb jego zachowania w warunkach in situ i ex situ,

- Student zna prawne aspekty ochrony dziedzictwa geologicznego jako formy zabezpieczenia unikatowych form lub zjawisk, cennych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Umiejętności:

- Student potrafi korzystać z baz danych zawierających informację o formach ochrony dziedzictwa geologicznego w Polsce,

- Student potrafi scharakteryzować i zaplanować obieg dokumentów przy procedurze związanej z objęciem ochroną obiektu geologicznego jako pomnika przyrody nieożywionej.

Kompetencje społeczne:

- Student docenia potrzebę poszerzania wiedzy w zakresie nauk o Ziemi, przy zastosowaniu nowoczesnych baz danych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca (ćwiczenia):

- obecność i czynny udział w ćwiczeniach terenowych oraz sprawozdanie z zajęć,

- indywidualne opracowanie dotyczące istniejących lub potencjalnych elementów geoochrony w miejscu zamieszkania studenta.

Egzamin z części wykładowej zawierający pytania otwarte i pytania testowe (około 25 pytań) przeprowadzany jest w formie pisemnej.

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)