Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarowanie na obszarach chronionych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.GCH.NM.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie na obszarach chronionych
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 2 sem. Zagrożenia ekosystemów
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 2 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NM

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest poznanie podstaw zarządzania obszarami chronionymi i możliwości gospodarczego ich wykorzystywania.

Program nauczania obejmuje podstawowe wiadomości na temat Krajowego Systemu Obszarów Chronionych i Sieci Natura 2000 w Polsce oraz możliwości inwestowania i prowadzenia działalności rolniczej, leśnej, łowieckiej i rybackiej na obszarach wchodzących w skład tych systemów.

Pełny opis:

Wykład:

1. System obszarów przyrodniczo cennych w Polsce i regulacje prawne dotyczące ich ochrony. Centralny Rejestr Form Ochrony.

2. Organy odpowiedzialne za ochronę obszarową w Polsce i ich kompetencje. Plany i zadania ochronne dla krajowych form ochrony przyrody.

3. Zadania parków narodowych i ich finansowanie.

4. Sprawy własnościowe, kategorie ochrony w parkach narodowych i rezerwatach. Możliwości gospodarowania na obszarach objętych różnymi kategoriami ochrony.

5. Gospodarka leśna i łowiecka w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.

6. Użytkowanie rolnicze gleb oraz turystyka i edukacja w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.

7. Gospodarowanie w parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu - rolnictwo, leśnictwo i turystyka jako główne formy gospodarowania na tych obszarach,

8. Kompetencje organów ochrony przyrody w odniesieniu do parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, zakazy obowiązujące na tych obszarach. Strefy ochrony krajobrazu.

11. Obszary Natura 2000 - cele ochrony i wynikające z nich ograniczenia w gospodarowaniu.

12. Natura 2000 - plany ochrony i zadania ochronne, ocena oddziaływania na środowisko, warunki realizacji planów lub przedsięwzięć znacząco negatywnie wpływających na cele ochrony.

Ćwiczenia terenowe - Gospodarka na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego i w jego otulinie - 8 godz.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 24, ECTS 0,8

w tym:

wykłady 12 godz.

ćwiczenia i seminaria 8 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

praca własna (1,2 ECTS) 36 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. 2003. Ekologiczna sieć NATURA 2000. Problem czy szansa. IOP PAN, Kraków.

3. Zielińska A. 2013. Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego. Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Uzupełniająca:

1. Gospodarowanie na obszarach chronionych, 2001, A. Bołtromiuk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna zakres możliwości gospodarczego wykorzystywania obszarów chronionych,

- zna przepisy obowiązujące w parkach narodowych i rezerwatach,

- ma wiedzę na temat sposobów prowadzenia ochrony czynnej na obszarach chronionych,

- wie jakie informacje można znaleźć w planach i zadaniach ochronnych,

Umiejętności:

- potrafi odszukać przepisy obowiązujące w poszczególnych parkach krajobrazowych oraz na obszarach chronionego krajobrazu i Natura 2000,

- posiada umiejętność wypowiadania się na temat gospodarowania na obszarach chronionych, uwzględniając w wypowiedziach przepisy prawne obowiązujące na tych terenach,

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość strat wynikających z nadmiernego wykorzystywania zasobów przyrody na obszarach chronionych i w ich otoczeniu,

- ma przekonanie o potrzebie przekonywania społeczeństwa do działań i informowania go o przedsięwzięciach czynionych na rzecz ochrony przyrody.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru i pytania otwarte)

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia terenowe:

ocenione zostaną: raport z ćwiczeń terenowych i aktywność na ćwiczeniach

Ocena końcowa=0,8 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,2 x ocena z ćwiczeń

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)