Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dokumentacja fotograficzna badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.DFB.SL.RZAXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja fotograficzna badań naukowych
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Zarządzanie, 3 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW : ZARZĄDZANIE/ ECTS: 2 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą i umiejętnościami w zakresie sporządzania dokumentacji fotograficznej prowadzonych badań. Słuchacze zaznajomieni zostaną z technikami wykorzystywanymi we współczesnej fotografii cyfrowej. Omówiona zostanie budowa aparatów fotograficznych i ich obsługa. Przedstawione zostanie oprogramowanie przydatne w fotografii, planowaniu sesji fotograficznej, a także przetwarzaniu i analizie obrazu. W ramach kursu przewidziane są wykłady oraz ćwiczenia audytoryjne i praktyczne w plenerze. Osoby zainteresowane udziałem w kursie powinny posiadać aparat fotograficzny.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Dokumentacyjne i artystyczne aspekty fotografii (2 godz.).

2. Prawo a fotografia. Co wolno fotografowi? Kodeks etyczny fotografii (2 godz.)

3. Aparaty fotograficzne i ich budowa. Rodzaje i cechy obiektywów fotograficznych (2 godz.)

4. Automatyka aparatu. Tryby pracy A, S, P, M. Metody pomiaru światła. Ekspozycja - przysłona i migawka. Zasady operowania głębią ostrości w fotografii (2 godz.)

5. Rodzaj oświetlenia i jego znaczenie w fotografii (1 godz.)

6. Podstawy kompozycji. Rola linii na zdjęciu. Dokumentacja kształtu, formy, faktury i wzoru. Barwa i tonacja (2 godz.)

7. Punkt widzenia i perspektywa. Kadr w fotografii, jego kształt i wypełnienie. Horyzont (2 godz.).

8. Podsumowanie i sprawdzian wiedzy teoretycznej z zakresu fotografii (2 godz.)

Ćwiczenia:

1. Ocena zdjęć wg ogólnych zasad fotografii (2 godz.)

2. Podstawy edycji zdjęć w programach graficznych. Pliki RAW i JPG. Obróbka globalna i selektywna. Przygotowanie zdjęć do wymogów publikacji (2 godz.)

3. Techniki specjalne w fotografii. Zwiększanie rozpiętości tonalnej zdjęcia. Opracowanie zdjęcia w technice HDR w programie Photomatix Pro (2 godz.)

4. Planowanie i dokumentacja sesji fotograficznej. Przewidywanie oświetlenia. Wykorzystanie i analiza zdjęć satelitarnych w programach Google Earth oraz The Photographer’s Ephemeris (2 godz.)

5. Przygotowanie i konsultacja prac zaliczeniowych - do wyboru (7 godz.):

a) krajobraz rolniczy

b) zagadnienia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska

d) praca i badania naukowe

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego - 30 godz. (1,2 ECTS)

w tym:

wykłady - 15 godz. (0,6 ECTS)

ćwiczenia - 15 godz. (0,6 ECTS)

konsultacje - 2 godz. (0,08 ECTS)

udział w egzaminie i zaliczeniu - 3 godz. (0,12 ECTS)

praca własna - 15 godz. (0,6 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Hunter F., Biver S, Fuqua P., 2009, Światło w fotografii. Magia i nauka, Wyd. Galaktyka

Peterson B., 2008, Kreatywna fotografia bez tajemnic, Wyd. Galaktyka

Dederko W., 2006, Światło i cień w fotografii, Polskie Wydawnictwo Fotograficzne

Literatura uzupełniająca:

Busselle M., 2002, Fotografia barwna, Wyd. Artystyczne i Filmowe

Dębek P., Krupa D., Prawo a fotografia, Digital Foto Video, lipiec 2010 (34)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

A/ wiedza:

- posiada wiedzę nt. fotografii i technik stosowanych w fotografii

- zna i rozumie rolę podstawowych elementów kompozycyjnych w tworzeniu dokumentacji fotograficznej

- wie jakie są jego prawa i obowiązki jako fotografa w świetle przepisów prawa

B/ umiejętności:

- posiada podstawowe umiejętności wykonywania dokumentacji fotograficznej prowadzonych badań naukowych

- potrafi ocenić efekty swojej pracy w sposób usystematyzowany i merytoryczny

C/ kompetencje społeczne:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy

- postrzega swe otoczenie z większą wrażliwością

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie testu wiedzy teoretycznej z zakresu fotografii dokumentacyjnej.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie przedłożonej przez studenta serii 5 zdjęć z komentarzem i opisem, przedstawiających (do wyboru):

a) krajobraz rolniczy (w ramach tego tematu można przedstawić m.in. różnorodność krajobrazu; pokazać zjawiska w nim występujące takie jak erozja, degradacja gleby; udokumentować mozaikowatość upraw, wydłużenie pól, problem nadmiernych deniwelacji na terenach rolniczych, sąsiedztwo funkcji itp.)

b) zagadnienia z dziedziny ekologii, ochrony środowiska (w ramach tego tematu można przedstawić m.in. przykłady degradacji środowiska; jego ochrony; funkcjonowanie budowli i urządzeń t.j. oczyszczalnie, sortownie, spalarnie, elektrownie wodne, wiatrowe, instalacje geotermalne, urządzenia energooszczędne, proekologiczne)

c) praca i badania naukowe (w ramach tego tematu można przedstawić m.in. czynności wykonywane podczas prac na wyjazdach terenowych, w laboratorium, na sali komputerowej)

d) życie w czasach pandemii (np. pokazanie jak ludzie sobie radzą, jak się zabezpieczają przed możliwością zarażenia, jak wygląda izolacja, praca zdalna i nowa rzeczywistość)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocenę końcową stanowi średnia ocen z testu i uzyskanych za pracę zaliczeniową z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko, Dariusz Ropek
Prowadzący grup: Mariusz Dacko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko, Dariusz Ropek
Prowadzący grup: Mariusz Dacko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko, Dariusz Ropek
Prowadzący grup: Mariusz Dacko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko, Dariusz Ropek
Prowadzący grup: Mariusz Dacko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.