Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie środowiskiem w procesie inwestycyjnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.ZSP.SL.RZEKZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie środowiskiem w procesie inwestycyjnym
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z ekonomicznymi, organizacyjnymi i środowiskowymi aspektami zarządzania procesem inwestycyjnym. W ramach wykładów student zapozna się z podstawową terminologią z zakresu zarządzania, planowania i oceny efektywności ekonomicznej inwestycji. W ramach ćwiczeń omówiona zostanie problematyka realizacji inwestycji na etapie projektowania i budowy. Omówione zostaną relacje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Student zapozna się z ustawodawstwem z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody niezbędnym do realizacji celu inwestycyjnego. Przedstawione zostaną przypadki konfliktów jakie mogą wystąpić na równych etapach procesu inwestycyjnego związanych z ochrona środowiska.

Pełny opis:

Wykłady

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Pojęcie inwestycji w prawie i literaturze (3 godz.).

2. Podstawowe zasady planowania (2 godz.)

3. Budowa biznesplanów (1 godz.)

4. Podejmowanie decyzji w działalności inwestycyjnej (2 godz.)

5. Analiza progu opłacalności (2 godz.)

6. Istota, przyczyny i i skutki dywestycji. Środowiskowe przesłanki prowadzenia dywestycji w przedsiębiorstwie (2 godz.)

7. Ocena efektywności ekonomicznej procesu inwestycyjnego. Studium przypadków (2 godz.)

Ćwiczenia

1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego, ich prawa i obowiązki (2h).

2. FIDIC – jak prowadzić inwestycje (2h).

3. Krajowy System Ocen Oddziaływania na Środowisko. Podział przedsięwzięć ze względu na oddziaływanie ich na środowisko. (2h).

4. Organy ochrony środowiska i zakres ich kompetencji. Możliwości uzyskania decyzji derogacyjnych w sprawie udzielenia zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków i siedlisk objętych ochroną – analiza przypadku (2h).

5. Analiza najważniejszych zapisów ustawodawstwa z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska, związanych bezpośrednio z realizacją zadania inwestycyjnego (3h).

6. Rola planowania przestrzennego w ochronie środowiska. Dostosowanie inwestycji do spełnienia wymogą środowiskowych (1h).

7. Etap budowy – analiza sytuacji krytycznych, związanych z ochroną środowiska i ochrona przyrody, spotykających Inwestora i Wykonawcę w trakcie realizacji robót budowlanych (2h).

8. Etap budowy – analiza sytuacji krytycznych, związanych z ochroną środowiska i ochrona przyrody, spotykających Inwestora i Wykonawcę w trakcie realizacji robót budowlanych (2h).

9. Decyzja środowiskowa, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – potencjalne problemy związane z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji dla realizacji inwestycji (2h).

10. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – potencjalne problemy związane z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji dla realizacji inwestycji (2h).

11. Etapy procesu inwestycyjnego - studium korytarzowe (2h).

12. Etapy procesu inwestycyjnego - studium korytarzowe (2h).

13. Etapy procesu inwestycyjnego - studium korytarzowe (2h).

14. Etapy procesu inwestycyjnego - studium korytarzowe (2h).

15. Podsumowanie materiału i zaliczenie ćwiczeń (2h).

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 35 godz., ECTS: 1,2; w tym:

‒ wykłady 15 godzin

‒ ćwiczenia 15 godzin

‒ egzamin pisemny w formie testu 1 godzina

‒ konsultacje 4 godzina

Razem 35 godzin tj. 1,2 pkt. ECTS

e-learning 0 godz., ECTS: 0

Praca własna 115 godz., ECTS: 3,8

Efekty uczenia się:

Wiedza:

‒ student posiada wiedzę na temat procesu planowania inwestycji na wszystkich jej etapach

‒ student zna kompetencje poszczególnych organów ochrony środowiska.

Umiejętności:

‒ student potrafi rozwiązywać problemy środowiskowe podczas każdego etapu inwestycji,

‒ student umie zorganizować nadzór nad etapem wykonawstwa inwestycji.

Kompetencje społeczne:

‒ student rozumie ochrony środowiska i zasobów naturalnych

‒ student jest świadomy konieczności przestrzegania zapisów prawa z zakresu ochrony środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (Wiedza, Umiejętności lub Kompetencje Społeczne) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

Cześć ćwiczeniowa - sprawdzian.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów przewidzianych w programie ćwiczeń.

Wykłady:

Zaliczenie egzaminu

Ocena końcowa liczona jako suma uzyskanych punktów z ćwiczeń i egzaminu

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązkowych treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę końcową posługując się podanymi wyżej kryteriami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nicia, Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Paweł Nicia, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.